Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

12

ROYAL MILITARY COLLEGE, SANDHURST.

Euripides.
ΜΗ. Μίαν με μείναι τήνδ' έασον ήμέραν

Και ξυμπεράναι φροντίδ' ή φευξούμεθα,
Παισίν τ' αφορμήν τοις έμοίς, έπει πατήρ
Ουδέν προτιμά μηχανήσασθαι πέκνοις.
Οίκτειρε δ' αυτούς και συ τοι παίδων πατής
Πέφυκας: είκός δ' έστιν εύνοιάν σ' έχειν.
Τούμού γαρ ού μοι φροντίς, ει φευξούμεθα,

Κείνους δε κλαίω ξυμφορά κεχρημένους.
ΚΡ. "Ήχιστα τούμoν λήμ' έφυ τυραννικόν,

Αιδούμενος δε πολλά δη διέφθορα"
Και νύν ορώ μεν εξαμαρτάνων, γύναι,
"Όμως δε τεύξει τούδε πρoύννέπω δέ σοι,
Eί σ' ή 'πιούσα λαμπας όψεται θεού
Και παίδας εντός τήσδε τερμόνων χθονός,

Θανεί λέλεκται μύθος αψευδής όδε.
Νύν δ', εί μένειν δεί, μίμν' εφ' ημέραν μίαν
Ου γάρ τι δράσεις δεινόν ών φόβος μ' έχει.

Xenophon. Μετά ταύτα Κύρος εξελαύνει σταθμούς τέτταρας παρασάγγας είκοσιν επί τον Χάλον ποταμόν, όντα το εύρος πλέθρου, πλήρη δ' ιχθύων μεγάλων και πραέων, ούς οι Σύροι θεούς ενόμιζον και αδικείν ουκ είων, ουδε τας περιστεράς. Αι δε κώμαι εν αίς έσκήνουν Παρυσάτιδος ήσαν, εις ζώνης δεδομέναι. 'Εντεύθεν εξελαύνει σταθμούς πέντε παρασάγγας τριάκοντα επί τας πηγάς του Δάρδητος ποταμού, ού το εύρος πλέθρου. Ενταύθα

' ήσαν τα Βελέσυος βασίλεια του Συρίας άρξαντος, και παράδεισος πάνυ μέγας και καλός, έχων πάντα όσα ωραι φύoυσι Κύρος δ' αυτόν εξέκοψε και τα βασίλεια κατέκαυσεν. Εντεύθεν εξελαύνει σταθμούς τρείς παρασάγγας πεντεκαίδεκα επί τον Ευφράτην ποταμόν, οντα το εύρος τεττάρων σταδίων και πόλις αυτόθι ωκείτο μεγάλη και ευδαίμων Θάψακος ονόματι. 'Ενταύθα έμειναν ημέρας πέντε και Kύρος μεταπεμψάμενος τους στρατηγούς των Ελλήνων έλεγεν ότι η οδός έσοιτο προς βασιλέα μέγαν εις Βαβυλώνα.

Lucian.

OV

ΕΡΜ. 'Αλλ', ώ Λυκίνε, το μεν επί πάντας ελθείν χρήναι και πειραθήναι ών φασι και το μη αν άλλως ελέσθαι το βέλτιον ή ούτως, εύλογον ίσως, το δε τή πείρα εκάστη τοσαύτα έτη αποδιδόναι, παγγέλoιoν, ώσπες ουχ οίόν τε δν απ' ολίγων καταμαθείν τα πάντα. Εμοι δε και πάνω ραδιον είναι δοκεί το τοιούτον και ου πολλής διατριβής δεόμενον· φασί γέ τοι των πλαστών τινα, Φειδίαν oίμαι, όνυχα μόνον λέοντος ιδόντα απ' εκείνου αναλελογίσθαι, ήλίκος αν και πάς λέων γένοιτο κατ' αξίαν του όνυχος αναπλασθείς. Και συ δέ, ήν τις σοι χείρα μόνην ανθρώπου δείξη

το άλλο σώμα κατακαλύψας, είση, οίμαι, αυτίκα ότι άνθρωπός έστι το κατακεκαλυμμένον, κάν μή το πάν σώμα ίδης. Και τοίνυν τα μεν κεφαλαιώδη ών άπαντες λέγουσι, ράδιον καταμαθείν εν ολίγω μορίω ημέρας, το δε υπερακριβές τούτο και μακράς της εξετάσεως δεόμενον ού πάνυ αναγκαίον ες την αίρεσιν του βελτίoνος, αλλ' έστι κρίναι και απ' εκείνων.

Demosthenes. "Οράθ' ότι φεύγει μεν τας ιδίας προφάσεις, εις δε τας 'Αμφικτυονικάς καταφεύγει. Τίς ούν ο ταύτα συμπαρασκευάσας αυτώ; τίς ο τάς προφάσεις ταύτας ένδούς και τις και των κακών των γεγενημένων μάλιστα αίτιος ; Ούχ ούτος; Μη τοίνυν λέγετε, ώ άνδρες Αθηναίοι, περιϊόντες, ως υφ' ενός τοιαύτα πέπoνθεν η Ελλάς ανθρώπου. Ούχ υφ' ενός, αλλ' υπό πολλών και πονηρών των παρ' εκάστοις, ώ γή και θεοί ! ών εις ούτός έστιν, όν, ει μηδέν ευλαβηθέντα ταληθές ειπείν δέοι, ουκ αν οκνήσαιμι έγωγε κοινών αλιτήριον των μετά ταύτ' απολωλότων απάντων ειπείν, ανθρώπων, τόπων, πόλεων και γάς το σπέρμα παρασχών, ούτος των φύντων αίτιος.

“Ον όπως ποτέ ούκ ευθύς ιδόντες απεστράφητε, θαυμάζω πλήν πολύ τι σκότος, ως έoικεν, έστι παρ' υμίν προ της αληθείας.

For translation into Greek prose = :The kingdom of France is spread above fifteen or twenty days journey from Germany to Spain, and from the Alps to the British Ocean, containing many flourishing cities, and among these Paris, the seat of the king, which surpasses the rest in riches and luxury. Many princes and lords alternately wait in his palace, and acknowledge him as their sovereign. The French are an ancient and opulent people, and their language and manners, though somewhat different, are not dissimilar from those of the Italians. They esteem themselves the first of the western nations; but this foolish arrogance has been recently humbled by the unfortunate events of their wars against the English, the inhabitants of the British island.

For Greek Iambics :

My conscience hath a thousand several tongues,
And every tongue brings in a several tale,
And every tale condemns me for a villain.
I shall despair.—There is no creature loves me ;
And if I die, no soul shall pity me :-
Nay wherefore should they ? since that I myself
Find in myself no pity to myself.
Methought the souls of all that I had murdered
Came to my tent: and every one did threat
To-morrow's vengeance on the head of Richard.

a

14

ROYAL MILITARY COLLEGE, SANDHURST.

ENGLISH LANGUAGE AND COMPOSITION.

W. STEBBING, Esq., M.A.

DISTRIBUTION OF MARKS.
For Writing from Dictation
For this Paper

.

100 1,100

Total

1,200

(200 must be obtained for Qualification.) (N.B.–For answers to eight questions, including either 1 or 2,

the maximum of Marks will be given.)

[ocr errors]

1. Compose a short letter from yourself to a friend, stating that you have been lately studying the History of England, and mentioning any four or five historical personages whose lives seem to you to have had the greatest influence over the character, or fortunes of the nation. Give reasons for the selection.

2. Describe Louis XI. of France. The following particulars may be made use of, but candidates are not restricted to them :

France, at accession of Louis XI., disorganised-broken up into many principalities—each baron plundered the neighbourhood-Louis cautious—active-dissembler-unprincipled-cruel -selfish- suspicious of all-superstitious-timorous—despised all men - hated the nobles---chose ministers from the populace —desirous of reviving French nationality-successful— his reign advantageous for France-his ends noble means base.

3. Distinguish between Declension and Conjugation, Person and Case, Syntax and Accidence. What do these words mean literally?

4. Is there any difference between Epithet, Adjective, Noun, Substantive? Give instances of each.

5. He began at the first pageHe began with the first page He began from the first page-He began in the first page-He began on the first page. Are all these sentences equally correct ? Do they all mean exactly the same thing?

6. What is the Relative Pronoun? Why is it so called ? State the difference between What boy? and Which boy?

ENGLISH LANGUAGE, ETC.—HISTORY AND GEOGRAPHY.

15

[ocr errors]
[ocr errors]

7. How is it that the Perfect Tense is said to have both a present and a past sense ? Does the Present Indicative ever express habit and custom? Give instances.

8. Correct errors (if any) in the spelling of the following words: Governour - Theater - Pourtraied - Dissheveled Gayety Wholesom - VillainyI'le (for I will) — Pacquet DoestDutchess Taylor, Vertuous Hindred-Enjoyn'dBeautifyed.

9. Point out and correct any error, or obscurity in the following :-He did not desire to omit the whole series of Marlborough's victories as worthy of the highest praise. They all seemed equally glorious to him.

10. Are the following correct? Give reasons for your opinion: He together with her are-He and she is-He and she are-Neither he nor she are.

11. Correct the following :- I was assured, if taken up by English capitalists, whom they seemed very anxious should buy and work them, that these mines would be remunerative.

12. It is requisite that he who combats error give his reasons dispassionately, and thus proves that he is contending for truth. Is this correct?

HISTORY AND GEOGRAPHY.

W. STEBBING, Esq., M.A.

DISTRIBUTION OF MARKS.
Maximum Number of Marks

1,200

.

N.B.—Marks will be given, for full and correct answers to the four questions to which asterisks are prefixed, in the proportion of 300 for each answer; and, for good answers to the remaining questions, in the proportion of from 100 to 150 for each.

Candidates are requested to mark by an asterisk their answers to the questions so distinguished.

16

ROYAL MILITARY COLLEGE, SANDHURST.

HISTORY AND GEOGRAPHY OF GREAT BRITAIN AND HER

DEPENDENCIES.

*1. When was the first English Parliament summoned, and why? Give a sketch of the steps by which that assembly rose to its present form and powers.

*2. Contrast the policy, foreign and domestic, of the Tudor and the Stuart sovereigns of England. What do you consider the principal causes of the popularity of the former dynasty, and the unpopularity and misfortunes of the latter ?

*3. How were troops levied and supported in England during the continuance of the Feudal System? What was the object of the Militia Bill to which Charles I. refused his assent? When was a standing army first kept on foot in England ? State how Parliament indirectly exercises control over it.

*4. Name the three or four most powerful ministers from the accession of George I. to the death of George IV. Describe their chief acts, at home and abroad.

5. Name the different kingdoms composing the Anglo-Saxon Heptarchy. Who were the most conspicuous Anglo-Saxon princes previous to the accession of Egbert?

6. Give accounts of any two or three English prelates, before the reign of Henry VIII., who carried on contests with the Crown.

7. State the claims of Mary I., Elizabeth, Mary Queen of Scots, and Lady Jane Grey, respectively, to the throne of England.

8. How were Calais, Bordeaux, Boulogne, Flushing, Dunkirk, and the Havannah, respectively, gained, and lost, by England ?

9. Give accounts of Williams (Bishop of Lincoln, and Lord Keeper), Prince Rupert, the Earl of Sunderland, the first Duchess of Marlborough.

10. Which counties and towns were most friendly to Charles I., and which to the Parliament, during the Civil Wars? How do you account for the differences in loyalty ?

11. Give accounts of Craggs, Benjamin Franklin, Admiral Sir John Jervis, and the Duke of York (son of George III.)

12. Mention the dates and the causes of the colonization of Virginia, New England, Pennsylvania. In what wars, and from whom, were New York, and the Canadas taken?

13. Give the dates of the signing of Magna Charta-Death of Richard Earl of Warwick-Passing of the Law of the Six Articles - Accession of James II.-Battle of Ramillies-Death of George II.-Battle of Copenhagen.

14. Name the principal ranges of hills in Great Britain. Describe their direction.

15. On what rivers, and in what counties, are Chepstow, Melrose, Newark, Warwick, Dundee, Limerick ?

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »