Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

L O N D ON:
Printed for J. and R. Tonson, C. Coreet, H. WOODFALL,
J. RIVINGTON, R. BALDWIN, L. HAWES, CLARK and
COLLINS, W. JOHNston, T. CAslon, T. LOWNDS,

and the Executors of B. Dodd,

MDCCLXV.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »