Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

FOREIGN
OFFICE
CLERKS.

May 1876.

Prove that any rectangle is half the rectangle contained by the diameters of the squares upon its two sides.

5. Describe a square that shall be equal to a given rectilineal figure. Describe an equilateral triangle that shall be equal to a given

square.

6. If, in a circle, two straight lines cut one another, which do not both pass through the centre, they do not bisect each other.

Describe a circle passing through two given points, and touching a given circle.

7. In any circle, the angle in a semicircle is a right angle, and the angle in a segment greater than a semicircle is less than a right angle, and the angle in a segment less than a semicircle is greater than a right angle.

The sides of two acute-angled triangles inscribed in the same circle cannot intersect in fewer than 4 points, provided the triangles have no angular points in common.

8. Inscribe a circle in a given triangle.

9. Describe an isosceles triangle, having each of the angles at the base double of the third angle.

[blocks in formation]

Τὸν δ ̓ αὖτ ̓ Ἰδομενεύς, Κρητῶν ἀγός, ἀντίον ηὔδα·
Οἶδ ̓ ἀρετὴν οἷός ἐσσι· τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι;
Εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσὶ λεγοίμεθα πάντες ἄριστοι
Ἐς λόχον, ἔνθα μάλιστ ̓ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν,
Ενθ' ὅ,τε δειλὸς ἀνήρ, ὅς τ ̓ ἄλκιμος, εξεφαάνθη
Τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ
Οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἦσθαι ἐρητύετ ̓ ἐν φρεσὶ θυμός,
̓Αλλὰ μετοκλάζει, καὶ ἐπ ̓ ἀμφοτέρους πόδας ἵζει·
Ἐν δέ τέ οἱ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει,
Κῆρας οϊομένω, πάταγος δέ τε γίγνετ ̓ ὀδόντων·
Τοῦ δ ̓ ἀγαθοῦ οὔτ ̓ ἂρ τρέπεται χρώς, οὔτε τι λίην
Ταρβεῖ, ἐπειδὰν πρῶτον ἐςίζηται λόχον ἀνδρῶν,
̓Αρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαὶ λυγρῇ
Οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ἄνοιτο.
Εἴπερ γάρ κε βλεῖο πονεύμενος, ἠὲ τυπείης,
Οὐκ ἂν ἐν αὐχέν ̓ ὄπισθε πέσοι βέλος, οὐδ ̓ ἐνὶ νώτῳ,
Αλλά κεν ἢ στέρνων ἢ νηδύος ἀντιάσειεν,
Πρόσσω ἱεμένοιο, μετὰ προμάχων ὀαριστύν.
Αλλ' ἄγε, μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα, νηπύτιοι ὡς,
Εσταότες, μή πού τις ὑπερφιάλως νεμεσήσῃ
̓Αλλὰ σύγε κλισίηνδε κιών ἕλευ ἔβριμον ἔγχος.

HOMER.

Οὗτοι δὲ ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς φεύγοντας προέσθαι ἐφοβοῦντο αὐτόν. καὶ γὰρ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο καὶ ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε προοῖτο, ἐπεὶ ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ ̓ εἰ ἔτι μὲν μείους γένοιντο, ἔτι δὲ κάκιον πράξειαν. φανερὸς δ ̓ ἦν καὶ εἴ τίς τι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ποιήσειεν αὐτόν, νικᾶν πειρώμενος· και εὐχὴν δέ τινες αὐτοῦ ἐξέφερον ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον χρόνον ζῆν ἔστε νικώη καὶ τοὺς εὖ καὶ τοὺς κακῶς ποιοῦντας αλεξόμενος. καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ τῶν ἐφ' ἡμῶν ἐπεθύμησαν καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα προέσθαι. οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ ̓ ἄν τις εἴποι ὡς τοὺς κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλ αφειδέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο, πολλάκις δ ̓ ἦν ἰδεῖν παρὰ τὰς στειβομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν στερομένους ανθρώπους· ὥστ ̓ ἐν τῇ Κύρου ἀρχῇ ἐγένετο καὶ Ἕλληνι καὶ βαρβάρων μηδὲν ἀδικοῦντι ἀδεῶς πορεύεσθαι ὅποι τις ἤθελεν, ἔχοντι ὅ,τι προχωροίη.

ΧΕΝΟΡΗΟΝ.

FOREIGN

OFFICE

CLERKS.

May 1876.

[blocks in formation]

Archidamus, after ravaging the fertile Thriasian plain, in which he was but feebly opposed by a body of Athenian cavalry, proceeded to Acharnæ, one of the largest and most flourishing of the Attic boroughs, situated only about seven miles from Athens. Here he encamped on a rising ground within sight of the metropolis, and began to lay waste the country around, expecting probably by that means to provoke the Athenians to battle. But in this he was disappointed. The Athenians, indeed, and especially the Acharnians now within the walls, who had contributed no fewer than 3,000 Hoplites to the army, were excited to the highest pitch of exasperation at beholding their houses, their ripening crops, their fruitful vineyards and orchards destroyed before their very eyes. Little groups might be seen gathered together in the streets angrily discussing the question of an attack, quoting oracles and prophecies which assured them of success, and indignantly denouncing Pericles as a traitor and a coward for not leading them out to battle. Among the leaders of these attacks upon Pericles, Cleon, the future demagogue, now first rising into public notice, was conspicuous. It required all the firmness of Pericles to stem the torrent of public indignation.

ITALIAN.
Time allowed, 24 hours.

Translate into English :—

La notizia che mi dài tu d' un lavoro intrapreso, mi fa un gran piacere, anche per riguardo alla tua salute, giacchè in quest' arte son vecchio, e so per prova che son cose che richiedono piuttosto occupazioni, che rimedi. E poi inutile dirti che piacere mi fa anche la cosa in sè. La poesia era una gran signora che aveva di molti poderi; ma ora, una parte n' ha persi, e per altri v'è de' cattivi segni. La bucolica, ch' era un

FOREIGN

OFFICE CLERKS. May 1876.

buon poderino, e che musi di lavoratori ha avuti! s'è smessa di coltivare
per la prima e, ho paura, per sempre. L' epopea è sempre in titolo, ma
con questo che il coltivarla sia un laboro sovrumano, un' impresa teme-
raria; e posseder le cose in questa maniera mi par quasi un non
accorgersi di non averle più. La drammatica, s' è, si può dire, smesso,
per buone ragioni, il metodo vecchio di coltivarla; ma quando si sarà
trovato il nuovo, mi farai un gran piacere ad avvertirmene, se sono in
questo mondo. Ora, la signorona vecchia, che non vorrebbe rimaner
con nulla al sole, e si trova avere ancora del capitale, cosa fa? Dice
a' suoi lavoratori :-Diavolo ! che nessuno di voi sia capace di trovare
un terreno nuovo da dissodare, e farmene un nuovo podere !—Quanti
l' intendono, o quanti la possono intendere? Non so: so che tu sei stato
uno. Dunque lavora, chè fai sul tuo; e accresci l'entrata della padrona,
agl' interessi della quale prendo una gran parte, anche
per il gran bene
che le ho voluto in gioventù.

(A. MANZONI a G. GIUSTI.)

A egregie cose il forte animo accendono
L'urne de' forti, o Pindemonte; e bella
E santa fanno al peregrin la terra
Che le ricetta. Io, quando il monumento
Vidi ove posa il corpo di quel Grande
Che, temprando lo scettro a' regnatori,
Gli allôr ne sfronda, ed alle genti svela
Di che lagrime grondi e di che sangue;
E l'arca di colui che nuovo Olimpo
Alzò in Roma a' celesti; e di chi vide
Sotto l'etereo padiglion rotarsi
Più mondi, e il sole irradiarli immoto,
Onde all' Anglo che tanta ala vi stese
Sgombrò primo le vie del firmamento:
Te beata, gridai, per le felici

Aure pregne di vita, e pe' lavacri
Che da' suoi gioghi a te versa Appennino !
Lieta dell' äer tuo veste la luna

Di luce limpidissima i tuoi colli
Per vendemmia festanti; e le convalli
Popolate di case e d'oliveti
Mille di fiori al ciel mandano incensi.
E tu prima, Firenze, udivi il carme
Che allegrò l' ira al Ghibellin fuggiasco;
E tu i cari parenti e l' idïoma

Desti a quel dolce di Calliope labbro

Che amore, in Grecia nudo e nudo in Roma,
D' un velo candidissimo adornando,
Rendea nel grembo a Venere celeste.
Ma più beata chè in un tempio accolte
Serbi l'itale glorie; uniche forse,
Dacchè le mal vietate Alpi e l' alterna
Onnipotenza delle umane sorti,
Armi e sostanze t' invadeano ed are
E patria e, tranne la memoria, tutto.

(UGO FOSCOLO, I sepolcri.)

Translate into Italian :

No nobler group of ministers ever gathered round a council board than those who gathered round the council board of Elizabeth. But she is the instrument of none. She listens, she weighs, she uses or puts by the counsels of each in turn, but her policy as a whole is her own. It was a policy, not of genius, but of good sense. Her aims were simple and obvious: to preserve her throne, to keep England out of war, to restore civil and religious order. Something of womanly caution and timidity, perhaps, backed the passionless indifference with which she set aside the larger schemes of ambition which were opening before her eyes. She was resolute in her refusal of the Low Countries. She rejected with a laugh the offers of the Protestants to make her "Head of The Religion" and "Mistress of the Seas." But her amazing success in the end sprang mainly from this wise limitation of her aims. She had a finer sense than any of her counsellors of her real resources; she knew instinctively how far she could go, and what she could do. Her cold, critical intellect was never swayed by enthusiasm or by panic, either to exaggerate or to under-estimate her risks or her power. (J. R. GREEN.)

FOREIGN

OFFICE

CLERKS.

May 1876.

SPANISH.

Time allowed, 21 hours.

Translate into English:

Raudales de sangre costaron á la España muslímica las aciagas reyertas de los desmandados reyezuelos andaluces. Mientras tanto los cristianos alborozados ensanchaban sus fronteras. Alfonso V., Bermudo III. y Fernando I., llevaron sus huestes victoriosas hasta la cordillera que separa las dos Castillas, y con sus incesantes rebatos, algaras y algaradas no les dejaban un solo momento de sosiego. Por último los castellanos se apoderaron de la imperial Toledo y, como dice un célebre escritor, "apagaron la sed de sus alfanas en los aljibes y acequias de la "ciudad."

Reunieronse con este motivo en la gran aljama de Cordoba los mas venerados alfaquies ulemas y walies de las provincias meridionales; turbas coléricas, excitadas por los santones, rodeaban el edificio amenazando con desaforada alharaca á los que se oponian á la venida de los feroces almoravides. Sin dejarse amedrentar por la furiosa zacapela de la alborotada chusma, el wali de Malaga exclamaba, " temo mas la "alardosa amistad del emperador marroqui con su zalameria, tretas, "ardides y zalagardas, que la jactanciosa pujanza del adalid valisole"tano con su enjambre de ginetes ojizarcos, rubios, chatos, desaseados, agrestes y montaraces como los jabalies y demas alimañas de sus "oteros, navas, hoces, cañadas y sierras. Preferiria ver á estos últimos coronar nuestras almenas envueltos en sus toscas zaleas, mostrar en "nuestras calles, plazas y zacatines sus andrajosos zaragüelles, tomar "posesion de nuestros alcazares, alhomas, corceles, alfombras, alhajas, alforjas, ajuar, alhoces, villas y aldeas."

66

66

66

Ni lejana sombra de buen gobierno hubo durante aquella privanza oprobiosa Ayo habia sido el Duque de Lerma del Rey Felipe: al tanto estaba de sus inclinaciones; y anticipándose á sus gustos le tenia como hechizado. Servida fué sucesivamente la camareria mayor de la Reina Doña Margarita, primero por su mujer, y luego por su hermana la

FOREIGN

OFFICE CLERKS.

May 1876.

Condesa viuda de Lemos, á fin de inutilizar el influjo de tan excelente
señora. Quizá lo pudiera ejercer en su daño la Emperatriz Doña Maria,
religiosa de las Descalzas Reales; mas precavió tal contingencia, dando
buen color y pronto remate al designio de que á Valladolid se trasladara
nuestra corte. Muy devoto era el Rey Felipe: verdadera pasion mos-
traba por la caza y
el juego; y le divertian comedias y danzas al hilo
de semejantes propensiones, Lerma poblaba sus vastos señorios de con-
ventos de frailes y monjas: á bramas de ciervos y volaterías llevábale
á menudo gruesas sumas atravesaba con Genoveses, mientras el Rey
Felipe hacia lo mismo con sus cortesanos y la Reina Margarita con sus
damas por cualquier motivo imaginaba y disponia encamisadas, saraos
suntuosos, toros y cañas con lucidisimas cuadrillas, mascaradas de lujo,
cenas en que los platos se servian por centenares; y fiestas dió á las
veces, cuya esplendidez no es descriptible sino con el tono de las mil y
una noches.

Desmienta el cielo las sospechas mias,
Y ojalá no se cumpla el triste sueño
De esta noche fatal, sueño espantoso,
Que me hizo ver en el comun reposo
A mi hijo,! ay hijo mio! en ese llano,
Y que un leon fierisimo africano
Con las sangrientas garras y los dientes
Su cuerpo con furor despedazaba.
Aun me parece escucho todavia
Del feroz bruto los rugidos roncos,
Y miro el fuego que en su vista ardia,
Y escucho los suspiros lastimosos
De mi hijo ensangrentado.

? Sabes algo? Ve, tráele á mi presencia,
Que quiero en mi regazo acariciarle,
Y que con tiernos besos él consuele

El corazon de una asustada madre.

Translate into Spanish:

Once more Michael Angelo returned to Florence - according to Vasari, in quest of a noble block of purest marble, the fame of which had reached Rome; according to the more truthful Condivi, because he was called home by domestic concerns. Any way, he did not fail to secure renowned marble. It is well known how this had been injured by the awkward attempts of an inferior artist, who had, more than a century before, begun to carve from it a gigantic figure he found himself unable to complete: how it had since been offered to Donatello, who refused to touch it: how Sansirono wished to try its skill, his offer being refused, and how meanwhile the uncouth, unfinished giant had been left lying in the courtyard of some buildings belonging to the cathedral, till Michael Angelo, grappling with the difficulty, produced his colossal statue of David. He was allowed two years for the task, which he accomplished nearly within that time. As we read of his working day and night at the gigantic figure, we are reminded of the following description given by Vignero, who had, at a much later period, watched Italy's great sculptor at work.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »