Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]

THE WORKS

OF

WILLIAM SHAKESPEARE.

THE TEXT REVISED

BY

THE REV. ALEXANDER DYCE.

IN NINE VOLUMES.

VOL. VII.

SECOND EDITION.

LONDON:
CHAPMAN AND HALL, 193 PICCADILLY.

1866.

B

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

NOV 28 1960

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »