Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 131 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 139 - Measures of Length 10 millimeters (mm) =1 centimeter cm 10 centimeters =1 decimeter dm 10 decimeters =1 meter m 10 meters =1 dekameter Dm 10 dekameters =1 hektometer Hm 10 hektometers =1 kilometer Km...
Σελίδα 131 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 150 - The sum of the squares of the two sides of a right triangle is equal to the square of the hypotenuse; a a +b j =c*.
Σελίδα 101 - In multiplication of decimals, we know that the number of decimal places in the product is equal to the sum of those in both the factors.
Σελίδα 150 - Subtract the square of the given side from the square of the hypotenuse, and extract the square root of the remainder. EXAMPLE 1. — The side given is 3 inches, the hypotenuse is 5 inches; what is the length of the other side ? SOLUTION.— 3- = 9 ; 5
Σελίδα 139 - Length. 10 millimeters (mm.) 1 centimeter (cm.) 10 centimeters 1 decimeter (dm.) 10 decimeters 1 meter (m.) 10 meters 1 dekameter (Dm.) 10 dekameters 1 hectometer (Hm.) 10 hectometers 1 kilometer (Km.) 10 kilometers 1 myriameter (Mm.) 1181.
Σελίδα 291 - States money by 10, move the decimal point one place to the right; to multiply by 100, move the decimal point two places to the right; to multiply by 1000, move the decimal point three places to the right.
Σελίδα 140 - Measures of Weight 10 milligrams (mg) =1 centigram eg 10 centigrams =1 decigram dg 10 decigrams =1 gram g 10 grams =1 dekagram Dg...
Σελίδα 63 - ... another number that is a multiple of both 8 and 6. 5. Find the smallest number that can be exactly divided by 8 and 12. 6. Give two factors of 91. 7. 57 is a multiple of what two numbers ? 8. What is the smallest number that can be exactly divided by 4, 6, and 8. 463. The smallest number that is a multiple of two or more numbers is called the least common multiple of such numbers. 9. Find the least common multiple of 5, 10, 15. 10. Find the least common multiple of 2, 7, 14. 11. What part of...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας