Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα ii - District Clerk's Office. BE IT REMEMBERED, That on the seventh day of May, AD 1828, in the fifty-second year of the Independence of the UNITED STATES OF AMERICA, SG Goodrich, of the said District, has deposited in this office the...
Σελίδα 249 - If three quantities are in continued proportion, the product of the extremes is equal to the square of the mean.
Σελίδα 33 - RULE. Multiply all the terms of the multiplicand by each term of the multiplier, observing that like signs give plus in the product, and unlike signs minus.
Σελίδα ii - CLERK'S OFFIcE. BE it remembered, that on the eleventh day of November, AD 1830, in the fiftyfifth year of the Independence of the United States of America, Gray & Bowen, of the said district, have deposited in this office the title of a book, the right whereof...
Σελίδα 296 - To divide the number 90 into four such parts, that if the first be increased by 2, the second diminished by 2, the third multiplied...
Σελίδα 30 - ... by itself as many times less one as there are units in the exponent of this power.
Σελίδα 116 - On the contrary, the square root of a number, which is not a perfect square, is...
Σελίδα 165 - Therefore, the cube of a number containing two figures, consists of, The cube of the tens, three times the square of the tens multiplied by the units, three times the tens multiplied by the square of the units, and the cube of the units.
Σελίδα 296 - A hare is 50 leaps before a greyhound, and takes 4 leaps to- the greyhound's 3, but 2 of the greyhound's leaps are as much as 3 of the hare's ; how many leaps must the greyhound take to catch the hare ? Ans. 300.
Σελίδα 271 - From what has preceded, we perceive that the value of a fraction is the quotient arising from the division of the numerator by the denominator, or from the expression of this division.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας