Εικόνες σελίδας
PDF

A Joint and Several Note is one signed by two or more persons who jointly and severally promise to pay.

In a joint note, each person is liable for the whole amount, but they must all be sued together. In the joint and several note, each is liable for the whole amount, and may be sued separately.

A Negotiable Note is one that may be transferred or sold. It contains the words “ or bearer,” or “ or order.”

A Non-negotiable Note is one not payable to the bearer, nor to the payee's order.

The Maturity of a note is the day on which it legally falls due.

A Draft, or Bill of Exchange, is a written order directing the payment of a specified sum of money.

The Face of a draft is the sum named in it.
The Drawer is the person who signs the draft.
The Drawee is the person ordered to pay the sum specified.

The Payee is the person to whom the sum specified is to be paid.

A Sight Draft is one payable when presented.
A Time Draft is one payable at a specified time.

An Acceptance of a time draft is an agreement by the drawee to pay the draft at maturity, which he signifies by writing across the face of the draft the word “accepted” with the date and his name.

A Check is an order on a bank or banker to pay a specified sum of money.

ANSWERS. - PART III.

COWS.

Page 448. 19. 25 days. 16. 20.

16. $300. 2. 20 and 80. 20. Girl, $ 80; 17. 900. 17. 64 marbles. 3. $ 2000; boy, $ 40. 18. 60.

18. $ 2; $3; $10. $ 4000; 21. Father, 30 da.; 19. 60.

19. $4; $2. $ 12,000. son, 15 da. 20. 32.

20. 3 horses ; 12 4. 18 girls; 36 22. 3 dimes, 6 boys.

nickels, 18 Page 453. 5. 13 and 65. cents. 21. 36.

Page 455. 6. 13.

22. 222.

1. 19. 24. 25 rods; 100 23. 180.

2. 22. Page 449.

rods.
24. 72.

3. 47.
7. 11.
25. Speller, 15 %.; 25. 320.

4. 14. 8. $ 3000; reader, 45 g. 26. 7.

5. 9. $ 6000; 26. 60 and 12.

6. 10. $ 18,000. 27. 18 nuts; 9 1. 15 and 75. 7. 6. 9. 12 and 60. nuts; 27 nuts. 2. 284; 713. 8. 33. 10. 9 marbles ;

3. $ 816. . 18 marbles ; Page 452.

4. $ 180. Page 456. 27 marbles. 1. 24.

5. 89.

9. 27. 11. 36 years; 2. 24.

6. 100.

10. 3. 6 years. 3. 42.

7. 40; 15. 11. 28. 12. 8.

8. . . 12. 96. 13. 15; 4; 12; 5. 24.

9. 9.

13. 144. 24.

14. 18. 14. 30; 15; 135. 7.

Page 454. 15. 9 pounds. 8. 40.

10. 60; 420. 16. 19 rods. 9. 360.

11. 540 ; 18. 17. 85 feet. 10. 160.

12. 9.

18. 18. 11. 18.

13. 20 peaches; 5 19. Page 450. 12. 18.

plums. 20. 20. 18. Son, $ 40; 13. 8.

14. $200 ; $ 600; daughter, 14. 16.

$ 700. 2. 15. $ 80. 15. 12.

15. $60; $ 140. 3. 9.

4. 84.

co ti non

[ocr errors]

acres.

48. 11.x

200

4. 15 marbles ; 33 7. $10.32. marbles.

8. $ 1255.80.

9. $9.16. Page 457. 10. $3.68. 5. 25 ft. ; 100 ft. 11. $ 1.60. 6. 39 acres ; 47 12. $ 1.58.

13. $ 1.621. 7. 1059 votes ; 14. $326.80.

1377 votes. 15. 3 cents. 8. 62 years. 16. $ 13.09.

9. 84; 12. 17. $ 19.98. 10. $ 108.

18. $1.17. 11. 17; 28. 19. $ 3.16. 12. $16; $11. 20. $ 7.50. 13. Cows, $ 45; 21. $3.21%.

horses, 22. $11.32.

$ 125. 23. $ 63.04. 14. 3 dimes; 14 24. $ 19.95.

half dimes. 25. $ 550. 15. 74 and 26. 26. $ 44.40. 16. 21 boys; 33 27. $323.40.

girls. 28. $ 4.65.

41. 18,400.

4. Selling price, 42. 40 %.

$ 831.25. 43. 1333

5. Selling price, 44. 72.

$ 1051.38. 45. 68. 46. 75%

Page 465.

6. 3 % Page 462. 7. 33} % 47. 833 %

8. 15%
9. 20%

10. 61% 49. $ 800. 11. 61% 50..

12. 20% 51. 371 % 13. 5% 52. 99.

14. 121 % 53. $218.75. 15. 163 % 54. $500. 16. Cost, $375. 55. 1.

17. Cost, $ 92.30. 56. 500 %

18. Cost, $1234.56. 57. 32%

19. Cost, $ 240. 58. $ 183.20. 20. Cost, $ 63.75. 59. 1100.

21. $55. 60.738.

22. 25% 61. 10,800. 23. $ 800. 62. $ 1547. 63. $764.80. Page 466.

24. 50 %
Page 463. 25. 144 %
64. $ 4120. 26. 121 %
65. $ 170. 27. 37} cents.
66. 3500 bu. 28. $ 40.
67. $1440. 29. $ 219.
68. $ 592. 30. $ 200.

31. 371 %
Page 464. 32. 25 %.
1. Selling price, 33. $ 1646.

$2157.40. 34. $ 4053.
2. Selling price, 35. $ 113.75+.

$29.40.
3. Selling price, Page 467.

$1181.25. 1. 3 feet.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

2. 18 feet. 19. 331 %
3. acre. 20. 12%
4. 1430 yards. 21. $ 1.92.
5. 8 strips. 22. $ 24.24.

23. $39.20.
Page 468. 24. $1.57.
6. 3600 sheets.
7. 250 ft. 1500 Page 470.

sq. ft. 25. $18.33. 8. 250 boards. 26. 119,1 % 9. $ 710. 27. $ 200. 10. 6400 cakes. 28. $ 893.20. 11. 76,800 cu. ft. ; 29. $ 1.

2208 tons. 30. 2%. 12. 160 feet. 31. $ 18. 13. 281,600 sq. 32. $ 626.05.

ft.; 240,- 33. $1.57.

000 sq. ft. 34. $ 68.18. 14. $ 27733 35. 9220% 15. 96 lots. 36. 147 %. 16. 164 sq. yd. 37. 18% %

38. $ 27.20. Page 469. 39. 15 cents. 1. 111 %

40. $ 6300. 2. 10%

41. $ 871.83. 3. 11} % 42. $309.14. 4. $26.40. 43. 8 % 5. $ 2.80. 44. 75%. 6. $1.227. 45. $21. 7. 45%

46. $677.25. 8. 1350 % 47. $ 7692. 9. 41 % 48. $ 2.36. 10. %

49. 71 %11. 25%

50. $21.55. 12. 33} %13. 162 %

Page 471. 14. $ 75. 1. $ 112.50. 15. 2197 % 2. 90 cents. 16. $ 35.

3. 855 cents. 17. $ 71.345. 4. $ 19.5218. $19.20. 5. $ 1.65.

[ocr errors]

Page 477. 12. 12's: 22. 58,975. 7. 1063 yards. 9. 5644 %; 13. 678.

23. 899,100. 8. 86; bundles. 1344 %; 14. 73.

24. 426,000.

9. 810 sq. yd. 302 %

25. 16,800. 10. 114 rods. 10. $.06703+. Page 480. 26. 1,172,880. $.04648—; 1. 21}

27. 4290.

Page 488. $.0055 ; 2. 82.

28. 71,400. 11. 300 panes. $.00675 :

3. $ 1.261 29. 67,716. 12. 20,736 gal. $.00475; 4. 113.

30. 293,2494. 13. 72 cords. $.0225; 5. 53} %;

14. 13,440 bu. $.005359+. 463%

Page 485. 15. 7000 cu. yd. 12. 8272.08512. 6. $1.60. “All other arti- 16. 2250 cu. yd. 13. 8.522. 7. 192 planks. cles,” $ 73,327,274 ; 14. 3.7857+. 8. 121 %; $72,122,469; 1. $313.31–. 15. 30,000 men. 114 % Increase, $ 26,- 2. $ 136.50. 16. } 9. $17.76+. 976,455.

3. $ 500. 17. 15 miles. 10. $6.

4. 8% 11. 2663 %

Page 486. 6. $ 410.16– Page 478.

1. 697594379 18. 170 bushels. Page 484. 2. 612641795. Page 489. 19. 1500 letters ; 1. 165.

3. 11,20234474. 7. 29.623— feet. 750 letters. 2. 252.

4. 11,69933938. 8. $ 30.871. 20. $ 2630.20. 3. 4048. 5. 78677283. 9. 121 tons.

4. 910.

6. 980946335. 10. 3. 1. 1,163,117,- 5. 2594%. 7. 49,16713435.

683.002129. 6. 56464. 8. 963137744. 1. $.41+; 2. 69,092.- 7. 1977%. 9.72881831 49. ($.371).

80236843. 8. 63731. 10. 6462158484. 2. $.55+; 3. 176.303—; 9. 5067%.

($.46-). 2.0247–. 10. 88521 1. 630 boards ; 3. $ 2.89+; 4. $ 66.45 11. 46,018.

140 posts. ($ 2.75+). 12. 79,520. 2. 10 feet. 4. $.37–; Page 479. 13. 25,5543. 3. $1.50.

($.32). 5. $ 42.96-. 14. 106,908.

5. $ 6.89—; 6. 2, 3, etc. 15. 65,471. Page 487. ($6.72).

18 G. C. D. 16. 65,6351. 4. 4840 sq. yd. ; 7. 25 % 17. 86,855.

about 70 Page 490. 8. 400 %. 18. 27,7021

yards. 6. $ 173.594 9. 618. 19. 37,411.

5. 400 rods. ($ 173.70). 10. 88.595 cents. 20. 26,969. 6. 18 sq. ft. ; 270 7. $ 36.23+ 11. 7.625. 21. 41,382.

cu. ft.

($ 36.25+).

59764
162890

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »