Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

· JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. V.

AS YOU LIKE IT,
ALL 'S WELL THAT ENDS WELL.

PUBLISHED BY T. AND J. RONALDS, AND I. RILEY AND

CO. NEW YORK; AND H. MAXWELL AND

T. S. MANNING, PHILADELPHIA.

1806.

[ocr errors]
[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »