Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

whatever difficulties, by whatever toils we endeavour to obey and please our Maker, we are supported in them by this solid and never ceasing consolation, “that our labour is not in vain in the Lord."

FINIS.

SEP 28 1917

Printed by A. Strahan, Printers-Street, London,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »