Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 9 - Division is the process of finding how many times one number is contained in another of the same kind.
Σελίδα 174 - BY ORDER OF THE SECRETARY OF WAR : GC MARSHALL, Chief of Staff. OFFICIAL: JA ULIO, Major General, The Adjutant General.
Σελίδα 38 - Then divide the first term of the remainder by the first term of the divisor...
Σελίδα 90 - Corresponding Angles and Sides. If two triangles have the angles of the one respectively equal to the angles of the other, the equal angles are called corresponding angles, and the sides opposite these angles are called corresponding sides.
Σελίδα 96 - The area of a trapezoid is equal to half the product of the sum of its bases by its altitude. A b B Given the trapezoid ABCD, with bases b and &
Σελίδα 104 - Each side of a spherical triangle is less than the sum of the other two sides.
Σελίδα 81 - The Radius of a sphere is a straight line drawn from the center to any point in the surface.
Σελίδα 125 - If the number is less than 1, make the characteristic of the logarithm negative, and one unit more than the number of zeros between the decimal point and the first significant figure of the given number.
Σελίδα 11 - Hence, we see that the number of decimal places in the quotient is equal to the difference between the number in the dividend and divisor.
Σελίδα 7 - The number of decimals in the product is equal to the sum of the number of decimals in the multiplicand and the multiplier.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας