Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

New York - Drawn by Howell

Anderson

Engraved by

The Mathematical
Correspondent

George Baron

[graphic]
[graphic][subsumed]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »