Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

N. B.-Candidates for Matriculation will take I or II, and III. Candidates for Exhibitions and Bursaries will take I, II, III.

TIME: THREE HOURS.
I.

A. Translate: Ὁ δὲ ταῦτα ὑπισχνεῖτο καὶ φιλοφρονούμενος οἶνον ἔφρασεν ἔνθα ἦν κατορωρυγμένος. Ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα διασκηνήσαντες οὕτως διεκοιμήθησαν ἐν πᾶσι τοῖς ἀφθόνοις πάντες οἱ στρατιῶται, ἐν φυλακῇ ἔχοντες τὸν κωμάρχην καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ὁμοῦ ἐν ὀφθαλμοῖς. Τῇ δ' ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Ξενοφῶν λαβὼν τὸν κωμάρχην πρὸς Χειρίσοφον ἐπορεύετο· ὅπου δὲ παρίοι κώμην, ἐτρέπετο πρὸς τοὺς ἐν ταῖς κώμαις καὶ κατελάμβανε πανταχοῦ εὐωχουμένους καὶ εὐθυμουμένους· καὶ οὐδαμόθεν ἀφίεσαν πρὶν παραθεῖναι αὐτοῖς ἄριστον· οὐκ ἦν δ ̓ ὅπου οὐ παρετίθεσαν ἐπὶ τὴν αὐτὴν τράπεζαν κρέα άρνεια, ἐρίφεια, χοίρεια, μόσχεια, ὀρνίθεια, σὺν πολλοῖς ἄρτοις τοῖς μὲν πυρίνοις τοῖς δὲ κριθίνοις. Οπότε δέ τις φιλοφρονούμενος τῳ βούλοιτο προπιεῖν, εἷλκεν ἐπὶ τὸν κρατῆρα· ἔνθεν ἐπικύψαντα ἔδει ροφοῦντα πιεῖν ὥσπερ βοῦν. Καὶ τῷ κωμάρχῃ ἐδίδοσαν λαμβάνειν ὅτι βούλοιτο.

1. Οἶνον ἔφρασεν ένθα ἦν κατορωρυγμένος. Explain the syntax. What form might be used for v and participle? What is the difference in meaning?

2. Τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ. How is this otherwise expressed? What are the Latin equivalents?

3. Ενθεν ἐπικύψαντα ἔδει πιεῖν ὥσπερ βοῦν. Explain the syntax.

4. What conjunctions are followed by the infinitive?

5. Write the usual form of the noun from which each of the adjectives in the extract is derived.

II.

B. Translate: Εστησαν ἀνὰ ἑκατὸν μάλιστα ὥσπερ χοροὶ ἀντιστοιχοῦντες ἀλλήλοις, ἔχοντες γέρρα πάντες λευκῶν βοῶν δασέα, εἰκασμένα κιττοῦ πετάλῳ. ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ παλτὸν ὡς ἑξάπηχυ, ἐμροσθεν μὲν λόγχην ἔχον, ὄπισθεν δὲ αὐτοῦ τοῦ ξύλου σφαιροειδές. Χιτωνίσκους δὲ ἐνδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτων, πάχος ὡς λινοῦ στρωματοδέσμου· ἐπὶ τῇ κεφαλῇ δὲ κρανη σκότινα, οἷα περ τὰ Παφλαγονικά, κρωβύλον ἔχοντα κατὰ μέσον ἔγγυτατα τιαροειδή είχον δὲ καὶ σαγάρεις σιδηρᾶς. Ἐντεῦθεν ἐξῆρχε μὲν αὐτῶν εἰς, οἱ δ' ἄλλοι πάντες ᾄδοντες ἐπορεύοντο ἐν ρυθμῳ καὶ διελθόντες διά τῶν τάξεων καὶ διὰ τῶν ὅπλων τῶν Ἑλληνικῶν ἐπορεύοντο εὐθὺς πρὸς τοὺς πολεμίους ἐπὶ χωρίον ὃ ἐδόκει ἐπιμαχώτατον εἶναι. Ωικεῖτο πρὸ τῆς πόλεως τῆς μητροπόλεως καλουμένης αὐτοῖς καὶ ἐχούσης τὸ ἀκρότατον τῶν Μοσσυνοίκων.

1. πάχος ὡς λινοῦ στωματοδέσμου. Account for the cases.

2.

3.

Μοσσυνοίκων. Derive the name.

ἐνδεδίκεσαν. Note peculiarity of form.

4. Explain these military phrases and terms

τὰ ὅπλα τίθεσθαι· ἀπὸ παραγγέλσεως· λόχος· ἐνωμοτία.

5. How long did the Greeks take to march from Cunaxa to Cotyora? The distance is stated by Xenophon to have been στάδιοι μύριοι καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι· Show how the equivalent in English measure is got.

6. To what later event in his life does Xenophon refer in these books?

III.

1. Decline in combination in the singular (showing contractions) λινοῦ στωματοδέσμου: λευκῶν βοῶν: σαγάρεις σιδηρᾶς.

2. Write in all genders the accus. and voe singular, and nom. and dat. plural of:

παῖς, πατήρ, ἱππείς, μέγας, ἀληθής, τιθείς.

3. Compare ἀληθής, μέλας, ἁπλοῦς, ταχέως, ἄμεινον (adverb), παλαιός.

4. Express (a) by letters (b) by words-1876.

[blocks in formation]

6. Write the present indicative passive throughout of τιμάω, showing contractions.

7. Form (α) 1 aor. imperative, act. mid. and pass. of—λύω, σπάω. (6) perf. infin. act. and pass of—ἀγγέλλω,αἱρέω.

8.

(c) nom. case masculine, singular and plural of all act. participles of—δίδωμι.

Parse the following verbal forms, giving as many of the chief parts of each as are found:ὑπισχνεῖτο, κατορωρυγμένος, προπιεῖν, είλκεν, (Α)—ἔστησαν, ᾄδοντες, καλουμένης (Β) ειλήχει, συλλεγεῖσιν.

[blocks in formation]

N. B. Candidates for Matriculation will take either I or II, and III, (omitting C). Candidates for Exhibitions and Bursaries will take I, II, and III.

A. Translate:

I.

[ocr errors]

Contra ea Titurius, "sero facturos, clamitabant "" cum majores hostium manus, adjunctis Germanis, convenissent: aut cum aliquid calamitatis in proximis hibernis esset acceptum, brevem consulendi esse occasionem: Cæsarem arbitari profectum in Italiam: neque aliter Carnutes interficiendi Tasgetii consilium fuisse capturos, neque Eburones, si ille adesset, tanta cum contemtione nostri ad castra venturos esse: non hostem auctorem, sed rem spectare; subesse Rhenum; magno esse Germanis dolori Ariovisti mortem et superiores nostras victorias: ardere Galliam, tot contumeliis acceptis sub Populi Romani imperium redactam, superiore gloria rei militaris extincta." Postremo, "quis hoc sibi persuaderet, sine certa re Ambiorigem ad ejusmodi consilium descendisse? Suam sententiam in utramque partem esse tutam: si nil sit durius, nullo periculo ad proximam legionem perventuros ; si Gallia omnis cum Germanis consentiat, unam esse in celeritate positam salutem. Cottæ quidem atque eorum, qui dissentirent, consilium quem haberet exitum? In quo si non præsens periculum, at certe loginqua obsidione fames esset pertimescenda."

1. Supply the subjects of the infinitive mood, where they are wanting.

2. Facturos fuisse capturos-venturos esse. What forms would have been used instead of these, if the speech had been given in the first person?

3. Magno esse dolori Germanis Ariovisti mortem. Account for the datives.

4. Cottae quidem atque eorum, qui dissentirent, consilium quem haberet exitum. Account for moods.

5. Qui primum pilum duxerat. Translate and explain.

6.

What does Cæsar say in this book about the inhabitants and productions of Britain?

II.

B. Translate:

Est via sublimis, cœlo manifesta sereno;
Lactea nomen habet, candore notabilis ipso.
Hac iter est Superis ad magni tecta Tonantis,
Regalemque domum. Dextra lævaque Deorum
Atria nobilium valvis celebrantur apertis ;
Plebs habitant diversa locis ; a fronte potentes

Coelicolæ clarique suos posuere Penates.
Hic locus est, quem, verbis audacia detur,
Haud timeam magni dixisse Palatia coeli.
Ego ubi marmoreo Superi sedere recessu,
Celsior ipse loco sceptroque innixus eburno
Terrificam capitis concussit terque quaterque
Cæsariem, cum qua terrm, mare, sidera, movit.
Talibus inde modis ora indignantia solvit :
Non ergo pro mundi regno magis anxius illa
Tempestate fui, qua centum quisque parabat
Injicere anguipedum captivo brachia coelo ;
Nam, quanquam ferus hostis erat, tamen illud ab uno
Corpore et ex una pendebat origine bellum.

Nunc mihi, qua totum Nereus circumsonat orbem,
Perdendum est mortale genus.

1. Explain the references in vss. 4 to 9, 15, 16.

2. What poetical licences of case and number are used in this extract?

3. Cive briefly the rules for the case ofHac, superis, dextra, valvis, coelo, mihi. 4. Separat Aonois Etaeis Phocis ab arvis.

[blocks in formation]

1. (a) Decline in the sing :-Horrifer Boreas, utrumque mare, iter idem.

(b) Note peculiarities or irregularities in the declension of :— valvis, Themis, ora, artus, opem, viscera, aer, pelagi.

2. Write in the other degrees of comparison (if used) the form or forms corresponding to each of the following:-ultima, simplicius, anxius, ocior, proxime, melius, pejoris.

3. Give the Latin for 41 in each of the four principal classes of numerals (cardinal, &c). When is the distributive used for the

cardinal?

4. Give the principal parts of these verbal forms :-sedere, circumsonat, perhorruit, cupiens, gemuere, repertum, reminiscitur, affore,

affert.

5. Each of the following words admits of two meanings, according to quantity of syllables :--canebat, mora, jacere, ducis, labor, populus, solum.

Scan vss. 10, 19. When is final e long?

7. Write in Latin: At Rome; to Rome; from Rome; to the city of Rome. -Twice a day; yearly; daily; in winter; in the beginning of summer. After the manner of beasts; in his usual way.

C. Translate into Latin: Of what city were the walls two hundred feet high?-When was Titus Labienus sent as a help to the city?— Sertorius, spare the conquered enemy,-Four years before they used to live at Cadiz (Gades).-After crossing the Alps, Hannibal will come into Italy. He said he would return next day from the country with his daughters, and spend the rest of his life in the city as cheerfully as possible.

Examiner..

MATHEMATICS.*

.C. MACDONALD, M. A.

GEOMETRY.

TIME: THREE HOURS.

1. Enuntiate the axiom you employ in proving the three main properties of parallel straight lines: and thereafter prove them.

2. "If a straight line be bisected and produced to any point, the rectangle of the whole line thus produced and the part produced, etc. Complete the enuntiation, prove the proposition, and give its Algebraic representation, or equivalent.

2. On a given straight line, describe a segment of a circle containing an angle equal to a given angle.

4. If a and b units respectively are the lengths of the adjacent sides of a rectangle, find the area geometrically. Hence also deduce a rule for finding the area of a trapezoid.

5. Chords of a circle are so divided that the rectangles of their segments are all equal: find the locus of the points of section of the chords.

6. Make a right-angled triangle equal to the difference of two scalene triangles, on a given base. (To be done without the use of any parallelogram.)

7. BAC is a fixed angle. The extremities of D E, a line of given length, are in A B and A C respectively, and D E is pushed into its various possible positions, Find when the triangle D A E is a maximum.

ARITHMETIC AND ALGEBRA.

TIME: THREE HOURS.

1. By investing in 33 p.c. stock a person got 4 p. c. for his money; how many shares (nominal value each, $100) could he purchase for $14.000?

2. From a full jar of nitric acid containing 256 pints, 64 pints are drawn off and the jar is filled with water. The now full jar is treated in the same manner: and the process is repeated 5 tlmes in all. How much acid now remains in the mixture?

[blocks in formation]

4. Find the least common multiple of

x5+xa y+x3 y2+x2 y3+xy2 + y3 and x5—xa y + x3y2—x2 y3+xya—yб :

[ocr errors][merged small]

and resolve into factors, with fractional indices, √as+ √√3.

* The Matriculation Examination in Mathematics was, for the most part, oral,― The papers given are those set for Exhibitions and Bursaries,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »