Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

LONDON: Printed for C. BATHURST, J. BEECROFT, W. STRAHAN, J. and F.RIVINGTON, J.Hinton, L. Davis, Hawes, CLARKB and COLLINS, R. HORSFIELD, W. JOHNSTON, W. Owen, T. CASLON, E. JOHNSON, S. CROWDER, B. WHITE, T. LONGMAN, B. Law, E. and C. DILLY, C. CORBETT, W. GRIFFIN, T. CADELL, W. WOODFAIL, G. KEITH, T. Lowndes, T. DAVIES, J. ROBSON, T. Becker, F. NewBERY, G. ROBINSON, T. PAYNE, J. WILLIAMS, M. HINGESTON, and J. RIDLEY.

MDCC LXXIII.

LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

DAVIS

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

PREFACES.
The TEMPEST.
The TWO GENTLEMEN of VERONA.
The MERRY WIVES of WINDSOR.

1

LONDON:

Printed for C. BATHURST, J. BEECROFT, W. STRAHAN, J.

and F.Rivington, J.Hinton,L. Davis, Hawes, CLARKE
and COLLINS, R. HORSFIELD, W. JOHNSTON, W. Owen,
T. CASLON, E. Johnson, S. Crowder, B. White, T.
LONGMAN, B. LAW, E. and C. DILLY, C. Corbett, W.
Griffin, T. Cadell, W. WOODFALL, G. Keith, T.
LOWNDES, T. Davies, J. Robson, T. Becker, F. New-
BERY, G. ROBINSON, T. Payne, J. WILLIAMS, M.
HINCESTON, and J. RIDLEY.

MDCCLXXIII,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »