Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Ab o li tion ac qui si tion ad mo ni tion ad ven ti tious am mu ni tion an ti 'chris tian ap pa ri tion ap po si tion ar ti fi cial av a ri cious ben e dic tion ben e fi cial cir cum cis ion

co a li tion co ef fi cient com pe ti tion com po si tion con tra dic tion cru ci fix ion def i ni tion dep o si tion dis con tin ue dis po si tion dis qui si tion e bul li tion e qui dis tant er u di tion ex hi bi tion ex pe di tion ex pe di tious ex po si tion

[blocks in formation]

pre ex+ ist ence prej u di cial pro hi bi tion prop o si tion

rec og ni tion

rep e ti tion rhet o ri cian su per cil ious su per fi cial su per scrip tion su per sti tion su per sti tious sup po si tion sur rep ti tious traus po si tion

[ocr errors]
[blocks in formation]

hor i zon tal

aw

Met a mor phose

non con form ist

ū Cat e 'chu men

con sti tu tion con tri bu tion con vo lu tion dis so lu tion dis tri bu tion in sti tu tion pros e cu tion res ti tu tion ret ri bu tion

й

Ag ri cult ure an te mun dane con tro ver sial dis en cum ber in ad vert ence in cor rup tion in ter rup tion in tro duc tion pre de ter mine su per struct ure un be com ing u ni ver sal

ou

Di a cous tics dis a vow al oi

Dis ap point ment hem or rhoid al rec on noi ter

ar

Hi e rar chal

su per car go ab

Di a pa son dis ad van tage ev er last ing ig no ra mus

Words of four Syllables, accented on the last.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

OF PRIDE.
BEHOLD the silly bird; how proudly vain
Of the bright colours of his gaudy train !
E'en to a proverb grown his idle pride,-
By outward show alone is worth supply'd:
For, no harmonious sound, no cheerful note
Must issue from his hideous throat.

MORAL.

O son of vanity! be wise in time!

Apply the moral of this homely rhyme:-
To real worth alone should praise be given;
And real worth inherits it from Heaven.

The peacock is a bird known to most countries for its fine plumage, which, indeed, seems to be all it has to boast of; for, its voice is a frightful ore; and the flesh of it,

though a rarity, is generally said to have no very delicate flavour. The pride this bird takes in its plumage, and the ill tone of its voice, are both equally become proverbs; and it is worth while to observe, that the former circumstance has served to make the latter more remarkable.

APPLICATION.

Like the proud peacock, is the son of vanity :-and surely it is more ridiculous in a rational creature to indulge this pride, than in an unreasoning animal.

But of what is the vainglorious man proud? Of his dress? Surely the peacock has more reason to be proud of what nature gave him, than man has of that covering, for which at best, he is obliged to brutes, or to the vegetable creation.

`Is it ofthe beauties of his person any one is vain? Let him consider how shortly sickness or accident may, and how certainly old age must, if he attain to it, deprive him of these. Let him consider likewise, how worthless they are at best, without the beauties of the mind.

To be vain even of great talents is absurd. Whatever man possesses comes from Heaven; to Heaven then let him give the glory, and always remember, that the wisest of men are far from being the proudest, according to those lines of the poet :

What is it to be wise ?
"Tis but to know how little can be known,
"To see all others' faults, and feel our own."

In short, every sensible person must be convinced, that nothing is so odious as pride, nothing so childish as vafnglory.

Come, I will show you what is beautiful. It is the rose fully blown. See how she sits upon her mossy stem, like the queen of all the flowers! her leaves glow with fire. The air is filled with her sweet odour; she is the delight of every eye.

He

She is beautiful, but there is one fairer than she. that made the rose, is more beautiful than the rose: he is all lovely; he is the delight of every heart.

Words of five Syllables,
Syllables, accented on the first.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Co ag u la tive de clam a to ry de clar a to ry de fam a to ry ex clam a to ry ex plan a to ry im a" gin a ry im prac ti ca ble in ap pli ca ble in cal cu la ble in flam ma to ry in hab it a ble in sat u ra ble pre par a to ry pre var i ca tor yo cab u la ry un char it a ble

[ocr errors][merged small]

ex cep tion a ble ex tem po ra ry he red it a ry im mens u ra ble im meas u ra ble im pen e tra ble im per ish a ble in cen di a ry in es ti ma ble in ev it a ble in ex o ra ble in ex pi a ble in ex pli ca ble in ex tri ca ble in sep a ra ble in tel li gi" ble ir rep a ra ble ir rev o ca ble sti pen di a ry un pre" ce dent ed un ques tion a ble i

In vi o la ble

[ocr errors][merged small]

pre lim i na ry
sub sid i a ry
ō

Ne go ci a tor

pro por tion a ble ୪

A bom i na ble ad mon i to ry a poth e ca ry au thor i ta tive con sol a to ry cor rob o ra tive de nom i na tor

de

pos it o ry de rog, a to ry in com pe ten cy in cor ri gi ble in vol un ta ry pro thon o ta ry re pos it o ry

ū Com mu ni ca ble com mu ni ca tive il lu min a tor in du bit a ble in nu me ra ble in su per a ble й

Ca lum ni a tor in vul ner a ble un cul ti va ted

[ocr errors]

Half accent on the last

A nath e ma tize di ag o nal ly dog matic ally dra mat ic al ly e lab o rate ly em phat ic al ly ex trav a gant ly fan tas ti cal ly gram mat ic al ly in ac cu ra cy ty ran ni cal ly u nau i mous ly.

ā

In vari a bly spon ta ne ous ly ĕ

Af fec tion ate ly
au then ti cal ly
com mem o ra tive
con fed e ra cy
con tempt u ous ly
de gen e ra cy
ef fem i na cy
e vent u al ly
ex em pla ri ly

im pen
i tent ly
im pet u ous ly
in diel i ca cy

in ef fi ca cy

in ev i ta bly
in gen u ous ly
in tel li gen cer
in tem per ate ly
in ten tion al ly

pa thet ic al ly
per emp to ri ly
tem pest u ous ly
un ques" tion a bly
'chi mer ic al ly

[ocr errors]

Ab ste mi ous ly con ve ni ent ly -ex pe di en cy im me di ate ly im pe ri al ist im pe ri ous ly ge ni ous ly ob se qui ous ness ob se qui ous ly ร

in

as sid u ous ly con di tion al ly con sid er a bly con spic u ous ly de fin i tive ly de lib e rate ly de lib e ra tive dis in ter est ed e quiv o cal ly ha bit u al ly in dif fer ent ly las civ i ous ness le git i ma cy par tic u lar ize par tic u lar ly sig nifi can cy sig nif i cant ly

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

fe lo ni ous ly har mo ni ous ly he ro ic al ly in glo ri ous ly vic to ri ous ly ୪ De nom i na tive dis hou our a ble dis hon our a bly his tor i cal ly im mod e rate ly in com pa ra ble in tol er a ble ma hom e tan ism. pre dom i nan cy un al ter a ble un al ter a bly

ū

Ex u be rant ly for tu it ous ly gra tu it ous ly in str per a bly lux u ri ous ness ŭ Com pul so ri ly dis cov er a ble il lus tri ous ly im per son al ly im per ti nent ly im per vi ous ness in suf fer a ble sub ser vi en cy su per flu ous ly tu mult u ous ly vo lupt u ous ly

Do not that which you blame in another.

Do not that

to another, which you would not that another should do to But above all, do not that in God's sight, which you

you.

would not be willing man should see you do.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »