Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

res ur rec tion

re tro spec tion rev e ren tial sac ri le gious sym pa thet ic un af fect ed

*

i

Ad ver tise ment

ag gran dize ment

lite ness

im
po
rec on cile ment
Ĭ

Ab o li tion ac qui si tion ad mo ni tion ad ven ti tious am mu ni tion an ti 'chris tian ap pa ri tion ap po si tion ar ti fi cial

av a ri cious ben e dic tion ben e fi cial cir cum cis ion co a li tion co ef fi cient com pe ti tion com po si tion con tra dic tion cru ci fix ion def i ni tion dep o si tion dis con tin ue dis po si tion dis qui si tion e bul li tion e qui dis tant er u di tion ex hi bi tion ex pe di tion ex pe di tious ex po si tion

im

po

si tion

in aus pi cious in con sist ent

in dis tinct ly in ef fi cient in ju di cious in qui si tion

in suf fi cient iu ter dic tion in ter min gle

in ter mis sion

in ter mit tent

ir re li gion
ir re li gious
mal e dic tion
met a phys ics
op po si tion
pol i ti cian
pre ex+ ist ence
prej u di cial

pro hi bi tion prop o si tion rec og ni tion rep e ti tion rhet o ri cian su per cil ious su per fi cial su per scrip tion su per sti tion su per sti tious sup po si tion sur rep ti tious traus po si tion

ō

Cir cum po lar dis com pos ure dís pro por tion re in force ment sa" cer do tal

ů

hor i zon tal

aw

Met a mor phose non con form ist ū

Cat e 'chu men con sti tu tion

con tri bu tion con vo lu tion dis so lu tion dis tri bu tion in sti tu tion pros e cu tion res ti tu tion ret ri bu tion ŭ

Ag ri cult ure an te mun dane con tro ver sial dis en cum ber

Cor res pond ence. cor res pond ent e qui noctial

in ad vert ence in cor rup tion in ter rap tion in tro duc tion pre de ter mine su per struct ure un be coming u ni ver sal

ou Di a cous tics dis a vow al oi

Dis ap point ment hem or rhoid al rec on noi ter

ar

Hi e rar chal su per car go ab

Di a pa son dis ad van tage ev er last ing ig no ra mus

Words of four Syllables, accented on the last.

su per in tend
ພັ
An i mad vert

an te pe nult

El e cam pane
le" ger de main
ǎ
Mis un der stand
mul ti pli cand

[ocr errors]
[ocr errors]

ĕ

Char i ot eer re" ci ta tive ĕ

Mis ap pre hend
mis rep re sent

ou

Su per a bound

[graphic]

OF PRIDE.

BEHOLD the silly bird; how proudly vain
Of the bright colours of his gaudy train!
E'en to a proverb grown his idle pride,-
By outward show alone is worth supply'd:
For, no harmonious sound, no cheerful note
Must issue from his hideous throat.

MORAL.
O son of vanity! be wise in time !
Apply the moral of this homely rhyme :-
To real worth alone should praise be given ;
And real worth inherits it from Heaven.

The peacock is a bird known to most countries for its fine plumage, which, indeed, seems to be all it has to boast of; for, its voice is a frightful ore; and the flesh of it,

[ocr errors][merged small]

though a rarity, is generally said to have no very delicate flavour. The pride this bird takes in its plumage, and the ill tone of its voice, are both equally become proverbs; and it is worth while to observe, that the former circumstance has served to make the latter more remarkable.

APPLICATION.

Like the proud peacock, is the son of vanity :-and surely it is more ridiculous in a rational creature to indulge this pride, than in an unreasoning animal.

But of what is the vainglorious man proud? Of his dress? Surely the peacock has more reason to be proud of what nature gave him, than man has of that covering, for which at best, he is obliged to brutes, or to the vegetable creation.

`Is it ofthe beauties of his person any one is vain? Let him consider how shortly sickness or accident may, and how certainly old age must, if he attain to it, deprive him of these. Let him consider likewise, how worthless they are at best, without the beauties of the mind.

To be vain even of great talents is absurd. Whatever man possesses comes from Heaven; to Heaven then let him give the glory, and always remember, that the wisest of men are far from being the proudest, according to those lines of the poet :

What is it to be wise ?
"Tis but to know how little can be known,
"To see all others' faults, and feel our own."

[ocr errors]

In short, every sensible person must be convinced, that nothing is so odious as pride,. nothing so childish as vatnglory.

Come, I will show you what is beautiful. It is the rose fully blown. See how she sits upon her mossy stem, like the queen of all the flowers! her leaves glow with fire. The air is filled with her sweet odour; she is the delight of every eye.

She is beautiful, but there is one fairer than she. He that made the rose, is more beautiful than the rose: he is all lovely; he is the delight of every heart.

Words of five Syllables, accented on the first.

Ĭ

Crim in a to ry fig ur a tive ly im pre ca to ry

*

Ad u la to ry

grat u la to ry

lab o ra to ry

Word of five syllables accented on the second.

pre
lim i na ry
sub sid i a ry
ō

ex cep tion a ble
ex tem po ra ry
he red it a ry
im mens u ra ble
im meas u ra ble
im pen e tra ble
im per ish a ble
in cen di a ry
in es ti ma ble
in ev it a ble
in ex o ra ble
in ex pi a ble
in ex pli ca ble
in ex tri ca ble
in sep a ra ble
in tel li gi" ble
ir rep a ra ble
ir rev o ca ble
sti pen di ary
un pre" ce dent ed
un ques tion a ble

ǎ Co ag u la tive de clam a to ry de clar a to ry de fam a to ry ex clam a to ry ex plan a to ry im a" gin a ry im prac ti ca ble in ap pli ca ble in cal cu la ble in flam ma to ry in hab it a ble in sat u ra ble pre par a to ry pre var i ca tor yo cab u la ry n char it a ble

[ocr errors]

ā In al ien a ble in ya ri a ble

Ded i ca to ry

dep re da to ry
ex pĭ a to ry

[blocks in formation]

Ne go ci a tor
pro por tion a ble

A bom i na ble
ad mon i to ry
a poth e ca ry
au thor i ta tive
con sol a to ry
cor rob o ra tive
de nom i na tor
de pos it o ry
de rog a to ry
in com pe ten cy
in cor ri gi ble
in vol un ta ry
pro thon o ta ry
re pos it o ry

ն

Com mu ni ca ble
com mu ni ca tive
il lu min a tor
in du bit a ble
in nu me ra ble
in su per a ble

ů

Ca lum ni a tor
in vul ner a ble
'un cul ti va ted

C

Half accent on the last

pa thet ic al ly
per emp to ri ly
tem pest u ous ly
un ques" tion a bly
'chi mer ic al ly

ē

Ab ste mi ous ly
con ve ni ent ly
--ex pe di en cy
im me di ate ly
im pe ri al ist
im pe ri ous ly
in ge ni ous ly
ob se qui ous ness
ob se qui ous ly
Ĭ

ă

A nath e ma tize
di ag o nal ly
dog matic ally
dra mat ic al ly
e lab o rate ly
em phat ic al ly
ex trav a gant ly
fan tas ti cal ly
gram mat ic al ly
in ac cu ra cy
ty ran ni cal ly
u nau i mous ly,

ā In vari a bly spon ta ne ous ly ĕ Af fec tion ate ly au then ti cal ly com mem o ra tive con fed e ra cy con tempt u ous ly de gen e ra cy ef fem i na cy e vent u al ly ex em pla ri ly im pen i tent ly im pet u ous ly in diel i ca cy in ef fi ca cy in ev i ta bly in gen u ous ly in tel li gen cer in tem per ate ly in ten tion al ly

[blocks in formation]

fe lo ni ous ly
har mo ni ous ly
he ro ic al ly
in glo ri ous ly
vic to ri ous ly

*

De nom i na tive
dis hon our a ble
dis hon our a bly
his tor i cal ly
im mod e rate ly
in com pa ra ble
in tol er a ble
ma hom e tan ism.
pre dom i nan cy
un al ter a ble
un al ter a bly

ū

Ex u be rant ly for tu it ous ly gra tu it ous ly in str per a bly lux u ri ous ness ŭ

Com pul so ri ly
dis cov er a ble
il lus tri ous ly
im per son al ly
im per ti nent ly
im per vi ous ness
in suf fer a ble
sub ser vi en cy
su per flu ous ly
tu mult u ous ly
vo lupt u ous ly

пра

Do not that

Do not that which you blame in another. to another, which you would not that another should do to you. But above all, do not that in God's sight, which you would not be willing man should see you do.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »