Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

TIGER.

[graphic]

It was proverbial among the ancients, that," As the Peacock is the most beautiful among birds, so is the Tiger among quadrupeds." In fact, this animal is exceedingly beautiful: the glossy smoothness of his hair, the extreme blackness of the streaks with which he is marked, and the bright yellow colour of the ground which they diversify, cannot fail of exciting the admiration of every beholder: while his slender, delicate, and truly elegant form bespeaks extreme swiftness and agility. Unhappily, however, this animal's disposition is as mischievous as his form is admi rable, and it seems to partake of all the noxious qualities of the lion, without possessing any of his good ones. To pride, courage, and strength, the lion joins greatness, clemency, and generosity; but the tiger is fierce without provocation, and cruel without necessity. In attacking a flock, or a herd, it gives no quarter, but levels all indiscriminately, and scarcely finds time to appease its appetite, while intent upon satisfying the malignity of its nature. It fears neither the threats nor the opposition of mankind; the beasts both wild and tame, become the victims of its insatiable fury, and it not unfrequently ventures to attack the lion himself.

In proof of the enormous strength of this animal, it has been remarked, that whenever it kills a large animal, such as a horse or a buffalo. it carries off its prey to the forest; dragging it along with such facility, that the swiftness of its motion seems scarcely retarded by the enormous load it sustains.

[ocr errors]

The tiger's method of taking his prey is, in general, by concealing himself, and springing suddenly on his victim; and it is said, that if he misses his object, or is unexpectedly repulsed, he makes off, without repeating the attempt.

LEOPARD.

[graphic]

This animal is about four feet in length, exclusive of the tail, which commonly measures two feet and a half. It has a much more beautiful coat than the panther, the yellow, being more brilliant, and the spots not disposed in rings, but clusters. It is a native of Senegal, Guinea, and the interior parts of Africa; and is also found in some parts of China, and among the mountains of Caucasus, from Persia to India.

These quadrupeds are naturally very ferocious, and attack without distinction, every thing they meet, sparing neither man nor beast. They seem to delight in the most impervious forests, but when they cannot obtain a sufficient supply there, they come out from their lurking places, aud commit dreadful ravages among the flocks and herds which are feeding on the plains. It tears its prey to pieces with both claws and teeth; and though perpetually devouring, is always thin. The panther is its enemy, and often de stroys it. The Africans make a banquetof its flesh, which is said to be white and well tasted. They make collars with its teeth, and attribute to it certain charms. These animals are taken in pitfails, on which is placed some flesh as a bait..

Words of five Syllables, accented on the third.

dis in gen u ous du o de" ci mo du o dec u ple el e ment a ry ep i dem ic al e van gel ic al fun da ment al ly ge o met ric al hy po thet ic al im per cep ti ble in ac ces si ble in com mens u rate in con test a ble in de fen si ble in di ges ti ble in dis pen sa ble in dis pen sa bly in ef fect u al in ex pres si ble in sin cer i ty in tel lect u al par la ment a rý pri mo gen i turė rep re hen si ble rep re sen ta tive su per em i nent un ac cept a ble i Con tra ri e ty im pro pri e ty in de cli na ble jus ti fi a ble no to ri e ty Ĭ Ab o ri" gin ēs af fa bili ty an a lytic al a the is tic al au then ti ci ty ca pa bil i ty

ā

Ad van tage ous ly
cat e na ri an
con gre ga tion al
ef fi ca cious ly
in stan ta ne ous
mis cel la ne ous
per ti na cious ly
sub ter ra ne an
trin i ta ri an
ă

Car a van sa ry car ti la" gin ous christ i ani ty cir cum am bi ent cir cum am bu late cir cum nav i gate de mo crat ic al em blem at ic al e nig mat ic al e qui lat e ral gen e al o gy gen e ral i ty ge o graph ic al hos pi tal i ty il le gal i ty im mo ral i ty im mor tal i ty in com pat i ble in e qual i ty in bu man i ty lib e ral i ty math e mat ic al or tho graph ic al per spi ca ci ty per ti na ci ty pop u lar i ty prin ci pal i ty prob lem at ic al prod i gal i ty

punct u ality
pu ri tan ic al
pu sil lan im ous
ra tion al i ty
reg u lar i ty
sens u ȧl i ty
sin gu lar i ty
su per nat u ral
sy's tem at ic al
ty po graph ic al

ē

Am phi the a tre
del e te ri ous
dis a gree a ble
dis o be di ence
dis o be di ent
ho mo ge ni al
ho mo ge ni ous
im ma te ri al
in co he ren cy
in con ceiv a ble
in con ve ni ence
in con ve ni ent
in de fea si ble
in ex pe di ent
in ter me di ate
ir re triev a ble
ma" gis te ri al
min is te ri al
pres by te ri an
pri mo ge ni al
ĕ

Ac a dem ic al
ac ci dent al ly
al pha bet ic al
ar gu ment a tive
a rith met ic al
com pre hen si ble
con sci en tious ly
di a met ric al

con san guin ity con tra dic to ry cred i bil i ty cul pa bil i ty cur vi lin e ar dis a bil i ty dis con tin u ance du ra bil i ty ec cen tri ci ty e las ti ci ty e lec tri ci ty e qua bil i ty e qua nim i ty e qui lib ri um fal li bil i ty fea si bil i ty flex i bil i ty fu si bil i ty her e dit a ment hyp o crit ic al ig no min i ous il le git i mate im be cil i ty in a bili ty in ac tiv i ty in ci vili ty in con sid er ate in con sist en cy in con sist ent ly in dis crim in ate in di vid u al in di vis i ble in sig nif i cance in sig nif i cant in si pid i ty in sta bil i ty in suf fi cien cy in tre pid i ty in va lid i ty ir re sist i ble mag na nim i ty met a phys ic al mon o syl la ble

mul tipli ci ty mu ta bil i ty o do rif er ous par a lyt ic al per pen dic u lar pos si bil i ty prob a bil i ty re ca pit u late sen si bil i ty so po rif er ous su per fi cial ly u na nim ity vol a til i ty vol u bil i ty

ō

Ac ri mo ni ous an ti mo ni al cer e mo ni al cer e mo ni ous cor nu co pi æ dic ta to ri al

dis pro por tion ate dis pro por tion al e qua to ri al im me mo ri al in com mo di ous in con so la ble in cor po re al in support a ble ir re proach a ble

mat ri mo ni al mer i to ri ous par si mo ni ous pat ri mo ni al sanc ti mo ni ous tes ti mo ni al

୪ Al le gor ic al an a lo" gic al an a tom ic al an i mos i ty a pos tol ic al ar is toc ra cy

13

as tro lo" gic al as tro nom ic al bib li og ra pher bib li oth e cal cat e gor ic al 1chro no lo" gic al cu ri os i ty deu ter on o my di a bol ic al e qui pon de rance e qui pon derate et y mol o gy gen e ros i ty hor i zon tal ly by per bol ic al hyp o 'chon dri ac im me thod ic al in ter loc u tor in ter rog a tive me di oc ri ty met a phor ic al me tro pol i tan ri od ic al phi lo soph ic al phra se ol o gy phys i og no my se ni or i ty the o lo" gic al trig o nom e try

pe

ū

Am bi gu i ty as si du ity con spi cu i ty con sti tu tion al con ti gu i ty ep i cu re an

ex com mu ni cate ex e cu tion er im ma tu ri ty im por tu ni ty in con gru i ty in cre du li ty in dis pu ta ble

u ni ver si ty

ou

con tro vert i ble
in ad vert en c
in ad vert ent ly
in com bus ti ble
in cor rup ti ble
in de ter min ate
in tro duc to ry
u ni ver sal ly

In sur mount a ble
un ac count a ble
aw

In ex haust i ble met a mor pho sis u ni form i ty.

~

CHAFFINCH.

in ex cu sa ble in ge nu i ty op por tu ni ty per pe tu i ty per spi cu i ty su per flu i ty

ŭ

An ni ver sa ry

m

[ocr errors]
[graphic]

A well-known English song-bird, has a very hardy constitution, is easily tamed, and is adorned with beautiful plumage. It received its name from its partiality for chaff as food, and is stationary in England: but in Sweden the females migrate into Holland about September, leaving their mates behind them; and the late ingenious White, of Selbourn, observed large flocks in Hampshire, with few or no males among them. It is difficult to account for so singular a circumstance as the parting of the two sexes in this instance: perhaps the males, being more hardy, and better able to endure the rigours of the northern winters, are content to remain in the country, and pick up such fare as they can find, whilst the females seek for their subsistence in more temperate regions. It is a lively bird, which, together with its elegant plumage, has given rise to the proverb, "as gay as a Chaffinch. Its nest is very neat, and constructed with much art. The male is very attentive during the time of hatching, seldom straying far from the place, and then only to procure food.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »