Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Words of five Syllables, accented on the fourth.

ā
Ab bre vi a tion
a bom i na tion
ac cel e ra tion
ac cent u a tion
ac com mo da tion
ac cu mu la tion
ad ju di ca tion
ad min is tra tion
ad min is tra tor
ad min is tra trix
al le vi a tion
a mal ga ma tion
am pli fi ca tion
an ni hi la tion
an nun ci a tion
an ti ci pa tion
ap pro pri a tion
ap prox i ma tion
ar tic u la tion
as sas sin a tion
as sev e ra tion
as so ci a tion
can on i za tion
cap it u la tion
civ il i za tion
clar i fi ca tion
clas si fi ca tion
co ag u la tion
co hab it a tion
com mem o ra tion e vac u a tion
com mis e ra tion
com mu ni ca tion
con cat e na tion
con fab u la tion
con fed e ra tion
con fig u ra tion
con grat u la tion
con sid er a tion
con sol i da tion

con tin u a tion
cor rob o ra tion
crys tal i za tion
de i fi ca tion
de lib e ra tion
de lin e a tion
de nom i na tion
den tic u la tion
de nun ci a tion
de pop u la tion
de ter min a tion
di lap i da tion
dis ad van tage ous
dis ap pro ba tion
dis col o ra tion
dis crim i na tion
dis fig u ra tion
dis in cli na tion
dis sem i na tion
dis sim u la tion
ed i fi ca tion⚫
e jac u la tion
e li" cit a tion
e lu ci da tion
e man ci pa tion
e nu me ra tion
e nun ci a tion
e quiv o ca tion
e radi a tion

fe li ci ta tion
for ti fi ca tion
ges tic u la tion
glo ri fi ca tion
grat i fi ca tion
hu mil i a tion
il lu mi na tion
im a" gi na tion
in au gu ra tion
in car ce ra tion
in e bri a tion
in fat u a tion
in oc u la tion
in sin u a tion
in ter po la tion
in ter pre ta tion
in ter ro ga tion
in tox i ca tion
in ves ti ga tion
jus ti fi ca tion
man i fes ta tion
mor ti fi ca tion
mul ti pli ca tion
ob lit er a tion
par ti" ci pa tion
per am bu la tion
per e gri na tion
pre cip i ta tion
pre des ti na tion
pre or di na tion
pre var i ca tion
pro cras ti na tion
pro nun ci a tion
pu
ri fi ca tion
qual i fi ca tion
rat i fi ca tion
rec om men da tion
rec ti fi ca tion
re gen e ra tion
re nun ci a tion

e rad i ca tion

e vap o ra tion
ex ag ger a tion
ex4 am i na tion
ex hil a ra tion
ex4 on er a tion
ex pec to ra tion
ex post u la tion

ex ten u a tion
ex ter min a tion

[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

THE Bullfinch is a beautiful and well-known bird; and though the notes of this bird, in its wild state, are not so melodious as those of many others, yet it may be taught to whistle almost any tune, by means of a pipe, and it seldom forgets its acquirements. They soon become tame, and are then very familiar. These birds usually build their nests in gardens, orchards, and places which abound with fruit-trees; they lay five or six eggs. In the summer it mostly frequents woods, and the most retired places; but in winter it approaches gardens and orchards, where it makes great havoc among the buds of trees.

The Bullfinch also learns easily to articulate words and sentences and utters them with so tender an accent, that we might almost suppose it felt their force. These birds are, besides, susceptible of personal attachment, which is often strong and durable.

Words of six Syllables, accented on the second.

ă

ŏ

Con grat u la to ry ŭ

ex post u la to ry

Ĭ

ex ter min a to ry

con cili a to ry

Words of six Syllables, accented on the third.

ig no min i ous ly
il le git i ma cy
in con sid er a ble
in ex tin guish a ble
ŏ

ă Cir cum nav i ga ble in de fat i ga ble su per an nu a ted а In stan ta ne ous ly ĕ A rith met ic al ly di a met ri cal ly dis in gen u ous ly hy po thet ic al ly in com mens u ra ble rec om men da to ry ĕ Con tu me li ous ly ho mo ge ne ous ness im ma te ri al-ly in con ve ni ent ly ir re me di a ble

Ĭ

Hyp o critic al ly

An a lo" gic al ly
hy po 'chon dri ac al
in ter loc u to ry
in ter rog a to ry
the o lo" gic al ly

ō
Cer e mo ni ous ness
dis pro por tion a ble
sanc ti mo ni ous ly
ŭ
In de ter min a ble
ir re cov er a ble

ն
In com mu ni ca ble
su per nu me ra ry
val e tu di na ry

Love labour for if thou dost not want it for food, thou mayest for physic. It is wholesome for thy body, and good for thy mind. It prevents the fruits of idleness, which many times come from having nothing to do, and lead too many to do that which is worse than nothing.

Words of six Syllables, accented on the fourth.

su per in ten den cy
ī

Ir rec on ci la ble

ā

Dis ad van tage ous ly

dis ci pli na ri an
ep i thal a mi um
ex tem po ra ne ous
med i ter ra ne an
pre des ti na ri an
ǎ
Ar is to crat ic al
con ge ni al i ty
dis sat is fac to ry
ec cle si as tic al
en thu si as tic al
fa mil i ari ty
id ĭ o mat ic al
in stru men tal i ty
ir reg u lar i ty
pe cu liar i ty
sem i di am e ter

spir it u al i ty uni ver sali ty

ĕ

En cy clo pe di a het e ro ge ne ous

ĕ

Ex per i ment al ly in com pre hen si ble plen i po ten tia ry

Com pat i bil i ty
di vis i bil i ty
el i gi bil i ty
ex ten si bil i ty
gen e ral is si mo
hi e ro glyph ic al
im pos si bil i ty
in fal li bil i ty

pu sil la nim i ty

ō

Me di a to ri al
ŏ

Et y mo lo" gic al
gen e a lo" gic al
im pet u os i ty
in fe ri or i ty
su pe ri or i ty

ū An te di lu vi an

ŭ

An te pe nul ti mate in con tro vert i ble

ar

An ti mo nar 'chi cal

It is wise not to seek a secret; and honest not to reveal one. Trust only thyself, and another shall not betray thee. Openness has the mischief though not the malice of treach

ery.

Never assent merely to please others; for that is, besides flattery, oftentimes untruth, and discovers a mind to be servile and base : never contradict to vex others; for that shows an ill temper, and provokes; but profits pobody.

Words of six Syllables, accented on the fifth.

mis in ter pre ta tion
pre de ter min a tion
rec on cili a tion

ā

Cir cum nav i ga tion
dis con tin u a tion
in ter lin e a tion

su per er ro ga tion

Half accent on the second.

dis qual i fi ca tion in dem ni fi ca tion

mis rep re sen ta tion
re cap it u la tion

The blessed Saviour begins his sermon on the mount thus : "Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. Blessed are the merciful for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart for they shall see God.

Blessed are the peace-makers: for they shall be called the children of God. Blessed are they which are perse cuted for righteousness sake: for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

Rejoice and be exceeding glad for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

And respecting prayer he says, "When thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret, shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do for they think they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them; for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him.

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into tempta tion, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen."

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »