Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

SS.

ress.

He said I might go,
And fetch it for him.
He has a gold watch.
Here is a white rose.
Go now to thy place.
Be still as a mouse.

I gave him a quill.
He wrote with a pen.
She put on her cloak.
She sat on the bench.
Where shall I
go now,
To get a good horse?

shawl.

She had a large silk
The lambs play on the grass.
The doves mourn in the grove,
For the loss of their mates.
It is now six o'clock.

Let us go and drink tea.

sssor

Oh taste and see that the Lord is good.
Speak the truth and sin not.
So shall thy end be peace,
And the grave be no dread.
For the sting of death is sin.

s

In the fall of the year, when the wind blows hard, and shakes the nuts from the trees, the boys and girls turn out, and pick them up, to crack, and eat at home by the fire-side; while the old folks sit and smoke their pipes, or read some good book.

Good boys play some, but read and work much more, they will not hurt their mates with whom they work or play, if they can help it, nor speak hard words to them, but do them all the good they can.

Good girls knit, sew, or spin, and read their books; they are not proud, but dress neat and clean, and are kind to all.

Words of two Syllables accented on the first.

la tent

badg er

clar et

la ver

dab ble

bad ly
baf fle

dal ly

la zy ma ker

bal lad

dam ask

man ger

bal lot

dam sel

ma ple

ban dit

ban dy

ma son

ban ish

bank er

ā

A corn

a gent an gel

a pron ba by

ba con ba ker

ba sin

ba sis

bla zon

bra zen ca ble

ca per ca pon cra dle

cra zy

dan ger

dra per fa ble fa tal ga ble

ga zer

gra ces

gra ter

gra vy

has ten

has ty

ha tred

ha ven

ha zel

ha zy la bel

la ding

la dle

la dy late ly

ma zy
na ked

name ly

na tal

na val

na vy

pa cer

pa gan pa pal

pa per

pa pist pa ver qua ker

qua ver

ra ker

ran ger

ra ven

sa ble

sa bre

sa cred

sa tan

sa ving
sha dy

va ry

wa fer

ta ble

ta bor

ta per
tame ly
va cant

wa ger

wa ges

wa ver

za ny

ă

Ab bess

ab bot

ab ject
ab sent

ac cent

ac rid

ac tor

ad verb

ad der

ad vent

al um

am ber

am ble

am bush

an gle

an 3ger

an kle

an nals

an them

an tic

ant ler

an vil

ap ple

sha ver apt ly

sta ble

ar rant

ash es

at las

at om

ax is

bab ble

[blocks in formation]

hap ly hap pen

hap py

has let

hat ter

hav ing

hav oc
haz ard

jab ber jack et jag 3ged jal ap jan gle

jas per lad der

lam bent

lan cet

lap pet

lath5 er

lat ter

mad am mad der

mag got

mag net mal let

pad dle pal lid

man ner

man tle

mar ry

mas sy

mat in

pam per

pan der

mat ron

mat ter nap kin

pack et

pan ic

pan el

pan try par ish

par rot

par ry

pat ent
pat ron

pat ten

plan et

rab bin

rab ble

rab bit

rack et

rad ish

raf fle

rag
ral ly

ram ble

ran cid

ran dom

mam mon ran som

man ful

rap id

man" gle ras cal

rat tle

rav el

ged

man gy
man ly
man na rav in

sad dle

sal ad

sal ly

sam ple san dal

sat in

scan ty

shab by tac kle

[blocks in formation]

el bow

el der

em bers em blem

em met

emp ty

en ter

en try

en voy

en vy

er rand

er rant

er ror

es cort

es say

eth ics

[blocks in formation]
[ocr errors]

len tor

lep er

les sen

les son

let ter

lev el

lev ce

lev y

ined al

med dle

med lar

med ley

mel low

mel on

fes ter

mem ber

fet id

men tal

fet ter

mer it flex or mer ry

fren zy

meth od

gen der

heav y

hec tic

hec tor

hel met

help er hemp en her ald

her on

jel ly

ken nel

ker nel

ket tle

lead en

leav en

lem on

len til

nec far

nes tle neth er

net tle

nev er.

peb ble

ped ant

ped dle

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

car nal

car pet

car ter

dar nel

far del

far mer

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

im pōrt im pōst

in born

in cest

in come

in dex

in fant

in flux

in got

in jure
in land

in let

in mate

in most
in sect

in step
in sult

rs..

mid dle mid way

mil dew

liv er

liv id

liz ard

lyr ic

mill er

mil let

pig 3gin pil fer

in to

pil lar

in wârd pil low kid nap

pim ple

kid ney

pip pin

kim bo

pip kin

kin dle

pis tol pith y

kit ten

lil y

pit y pret ty

lim ber

lim bo

prim er

lim it

pris on

lim ner

lim pid

lin en

lin" 3ger

lin net

lin tel

lis ten

lit ter

mim mie min" gle mir ror

mis ty

miz zen

mys tic

nib ble

nim ble

pick et pic kle

pyg my

quin sy

quiv er

rib bon

rich es

rid dle

riv er

riv et

rim ple

shiv er

sick en

sic kle

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »