Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

a dieu

de part

re view sa lute

se duce

e lect

re tard

[ocr errors]

ex cel

en robe en rol

ca bal canal cra vat

ad ept

e lude en due en dure

es tend

fore go

im pose

wowo

warno be low re pute

di rect be moan ad duce re sume

dis arm

dis pel be fore ad jure

em bark

di vest be stow

hus sar a muse

ef fect bu reau as sune se cure

im part

eject ca joie al tune

re gard de note be dew sub due

re mark e rect de pose de duce å

e vent de vote de lude A bash

ě dis own de mure a dapt

A bet ex cept e lope

de nude at tach al lege ex cess en core de pute at tack ac cent

ex* empt di lute

*ac cept ex pect dis use

access ex pel ex port

ex pend ex pose

de camp af 'fect
de tach a mend

extent
im port
en sue
di van

an nex fo ment ar rest

for åget in voke ex cuse

en camp jo cose en trap as sess

im pend mo rose il lume ex“ act at tend

in dent op pose im brue ex pand at test

in fect im bue

a venge

in fest in mure

mis hap be head in tend re mote in

pore . mo rass be hest in vent re port

rat an

be reft in vest re pose in duce re cant

be set in tent in fuse

bi sect la ment ma nure

mo lest
ն
ma ture

ca ress

ob ject Ab duce mi pute ah ce ment of fend

A baft com pel al lude ob tuse

de fect

re cess al lure

a mass de fend re gret a buse

de mand deject re ject

es chew

en act

as cend

im pel

[blocks in formation]

ca det

tre pan

2

ab jure

mis use

re bel

a las

pe ruse pur sue re buke

ar de pendre lent ac crue re duce A larm de tect re pel

de test re peni a cute re new

de bar di gest re sent

a buse

.

ac Cuise

re fuse

a far

prefix

[blocks in formation]

se lect un bend un less

i A kin ac quit ad dict a byss ad mit a drift af fix a midst a miss as sist

Alloy ad join

a droit

pro

lix
re fit
re miss
re mit
re sist
sub mit
un til
with in


Al lot
a dopt
a non
em boss
e volve.
ex* alt
ex tol
re volt

an noy

de mur

a noint
a void

u surp

aw

[blocks in formation]

be Sgin

com mit

de pict de sist dis til

de void em ploy en join en joy

up on

be yond re turn
со erce re vert
con cur

ro bust
con fer

su perb

un just
de sert
de ter
di vert Ab hor
e merge

a broad
e nough ab sorb
ex 4 ert

ac cord ex pert

ac cost
ex + ult a dorn

a long
in duct
in ert

as sort
in fer a vaunt
in firm

a ward
in sert
in sult be fall
in ter be long
in vert de forma
oc cult

es cort
OC cur ex tort

in form

re coil

in cur

e mit en list en rich

ů A bove

ap pal

ab rupt

ou A bound a bout al low a mount

a lert

[blocks in formation]

a rouse

e quip e vince exist for bid ful fil here in in sist o mit

a dult af firm

a VOW de vour de vout

a mong

en dow

ere now

an nul as sert

per mit

[blocks in formation]

Many a trap is laid to enspare the feet of youth.

A little that a good man hath is better than the riches of many wicked men.

All our comforts proceed from the Father of goodness. The earth is the Lord's, and the fulness thereof.

1

Words of two syllables, accented on the first.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

bal ance bal last band age band box bank rupt bạn quét bant ling

cen tral

tres pass

ē Cheer ful creep er deaf ness deal er fear ful feel ing fe male free dom free hold grea sy healing hear ing

vest ment wed ding wed lock wel fare west-ern

bap tist
bap tism

ar

check er cher ish ches nut clem ent cres cent den tist dex tral em pire en gine fer rule fes tive fet lock frec kle fret ful

bar rack
bash ful
blan dish
blan ket
bram ble

Car cass cbar ter dark ness dar ling

can vass

hear say

heed less lead ing leaf less leap year

* gar land

gar lick gar ment gar nish

cam phor
cas sock
chaf fer
chal dron

chan cel
hard ship · chan nel
harm less

[blocks in formation]

chap let

[blocks in formation]

chap ter chat tels chat ter clam ber clas sic clat ter crab bed crac kle das tard fabric fath5 er faths om fat ling flan nel fiat ter frag ment fran tic

rash ness rath5 er sab ba'h saf fron sam pler

tran quil
trav erse

i Climate dire ful fi nite fire lock hire ling kind ness life less like ness like wise mild ness mind ful pri mate pri vate sci ence si lence stipend tri fling triumph vi brate

dic tate dis cord dis taff dis tance dis tant dis tich1 dis trict dribble driz zle dwin dle fig ment fil bert fitness flip pant frib ble frig ate frit ter

sap ling

3giz zard

gal lant gam bler

gram mar - grap ple

gin seng glim mer

satchel sav age scab bard scaf fold scam per scan dal scat ter shac kles shal lop sham bles sbat ter slan der slat tern snaf fle span gle

had dock hag gard ham mock hand ful hap less has sock lan tern lap wing mad ness mal lard

vice roy

glis ten glit ter grif fin grim ness gris tle griz zle hil lock

Bit tern blis ter brin dle bris ket bis tle brit tie

spat ter

stag 3 ger

chim ney

stag nant

man hood mai tock pad lock pan ther

stam mer swad dle swag Sger

chit chat cis tern cit rine crick et crim ple crin'' kle crip ple crim son

ill ness kin dred king dom kins man kitch en lin seed list less mid riff mis sive mit tens nick name nig gard nip pers

pas sage

tack ling

1

pas sive pat ent pat tern puan tom

tank ard tap ster traf fic tram ple

crystal

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »