Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

re gen cy

in te gral

vis ĭ ble

[blocks in formation]

in ter est

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

vis it er
vis u al
wid on er
i

Bri be ry
di a dem

di a gram
di a lect
di a logue
di a ry
di o cess

dy uas ty
fi na ble
final ly
fi ne ry
hi e rarch
hy a cinth
i dle ness

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

There is not, perhaps, in nature a more pleasing sight than the harmless innocence of the Lamb-so much gentleness and meekness are blended in its na- ture, that it often licks the hand which is raised to shed its blood, and deprive it of life.

What a charming moralist this to an envious and bad mind! Indeed there are scarce any of the brute creation that from duty, foresight and knowledge, do not teach a thinking mind lessons of wisdom and virtue. A dog has often been known to save his master's life when drowning, and to preserve him from the fierce attack of the robber.

That parental care which every female shows for her young, is strong beyond thought, and often, perhaps, more than that of human nature itself, with all its parade of knowledge. A Cat carries her young from place to place in her mouth, to preserve then? from what she conceives dangerous to their peace.

The birds too may claim equal praise with what caution and delight do they teach their young to try their unfledged wings, and to gather the scanty pittance that nature affords ! and it is no less a truth, that if one of their brood be tied by the leg to the tree or bush where the nest was, the mother will not forsake it, but seek for it the usual food, and feed it with the same care as when in its infant state.

Words of three syllables,accented on the second.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

in trep id

va ca tion

mag net ic

vex a tion vi ra go

ma jes tic

pa ren tal

[merged small][ocr errors][merged small]

pa thet ic po et ic

[ocr errors]

re mem ber

bra va do

An gel ic

re sem ble

ap par el a quat ic as sas sin ce phal ic de can ter di dac tic dis as ter dra mat ic ec stat ic e las tic em bar rass

em pan nel em phat ic en am el

en am our

un ac tive un hap py

а

Ad ja cent be la bour

[merged small][ocr errors]

ap pen dix.. to geth er

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

en a ble

de vel ope

co e qual

en dan ger

di lem ma

co e val

e qua tion

[blocks in formation]

ho san na

le ga tion lu na tion mu ta tion

[blocks in formation]
[blocks in formation]

e lev en

i de a i de al il le gal in de cent

in ac tion in ac tive

[blocks in formation]

in he rent mus ke toe

in hab it

o ra tion

[blocks in formation]

en dem ic

[blocks in formation]

re deem er

se cre ted

un ea sy un e qual

un ea ven

un seem ly 'chi me ra

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »