Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

phys ic al

es cu lent es say ist eth ic al

pil Jo ry

ev e ry

pin na cle pris on er pyr a-mid

ex o das ex or cism

rib ald ry

fed a ry

rey e rent rhet o ric sec ta ry sen a tor ser a phim sev e ral skel e tou tenu po ral ten den cy ten e ment vet e ran

ē

fed e ral

fel o ny

fes tiv al

gen er al

heb ra ism her al dry

her e sy

riv u let scim e tar sil la bub sin ew y sin gu lar sin is ter slip pe ry syl la ble sym me try sym pa thy typ ic al tyr an ný

her. tic her o ine her o ism

hex a gon

vic to ry vin e gar

yir u lent

vis į ble vis it er vis u al wid on er

i

Bri be ry

jeop ar dy leg a cy lep rosy melody memory met a phor neg a tive pec to ral ped an try' ped es tal pen al ty pen du ium pen ta gon plen a ry prel a cy prem rec to ry ref lu ent re" gis ter rel á tive rem e dy rév e reod

fin ic al

fish e ry
frip pe ry
his to ry
biths er to

ig no rant
im

age ry
im be cile
im pe tus
im po tent
im pu dent
in do lent

Dea con ry dean ery de cen cy

in dus try
jo fa my
in fan cy
in fan try
in ju ry

e go tisin
e qua ble

e veu ing
fe al ty
le gal ly
me te or
re gen cy
se cre cy
the a tre
the o rem

in no cent
in so lent
in su lar
in te ger
in te gral
in ter est
in te rim
in ter val
lih e ral
lib er ty
lio e al

the o ry

di a dem

lit a dy

di a gram

lit e ral

ve he ment

i
Big a my
big ot ry
bip a cle
chiv al ry
cin na mon
cit a del
clin ic al
crim i nal
crit ic al

di a lect
di a logue

lit ur gy liv ery

di a ry

is es

mil lin. er
mio e ral
min is ter
min is try
mir a cle

di o cess
dy was ty
fi na ble
fi nal ly

si ne ry

mis e ry

cyl in der cynic al

hi e rarch hy a cioth

fil a ment

mys te ry
mys tic al

idle ness

i ro ny i vo ry ni ce ty pi e ty pi o ny pi ra cy

sur ge ry trum pe ry

pli a ble

ver bally
ur gen cy
ut ter ly

ū Cru ci ble cru cì fix cru el ty cu bic al cu ra cy cu ti cle du ra ble fiu en cy fu pe ral fu si ble jew el ler ju gu lar ju ve nile lu na tic mu sic al mu ta ble mu ti ny nu di ty du me ral pu ber ty

pu e rile

pu ri ty ru di ment ru in ous scru tiny

oi Loy al ty

moi e ty

roy al ty

mor al ist not a ble pov el ty

ob lo quy

pri ma cy pri ma ry pri o ry pri va cy ri ot ous size a ble vi o lepce vi o lent

ga mot

Al der man al ma nack hot an ist col lo quý

col o dy

po e sy
po et ry
po pe ry
port a ble
po ten cy
rogu e ry
so ber ly
vo ta ry
wo ful ly
Feo man ry


Bur
cir cu lar
com pa dy
con jur er
cov e pant
cov er ing
cul pa ble
cur ren cy
cur so ry
cus to dy
drudg e ry
fer ven cy
glut to ny
gov ern er
gun ne ry
gut tu rai
mer cu ry
mus cu lar
pun ne ry
nur se ry
per fi dy
per ju ry
per son al
pub li can
pun gen cy
rus tic al
som er set
sub si dy
sub til ty

ob sta cle
oc ta gon
or a cle
or a tor
or re ry
pol y pus
pro ge ny
prop er ty
pros o dy
rob be ry
solv a ble
schol er ic

aw
au gu ry
au từ cle
cor po ral
Tau da ble
mock e ry
pau ti cal
Dau tỷ lus
of fer ing
or gan ist
or pa ment
or the dox
por phy ry
sor ce ry

o
Co gen cy
droll e ry
for cỉ ble
ford a ble
for ge ry
gro ce ry
no ble man
no ta ry
o ver plus

com e dy com ic al copic al con ju gal con su lar cop per as cor o ner cor o pet

cot ta ger fal si ty fop pe ry for es ter hon es ty hor rẻ ble hos pi tal jol li ty lot te ry mod es ty

ou Boun da ry bow e ry dow a ger flow er et

mon ĭ tor

The Last Syllable long.

ě

ob li gate

ver i fy

ē

de ify

ob vi ate OC cu py

ă Ab di cate ab ro gate ab so lute ac cu rate ad e quate ad vo cate

e qual ize le gal ize

op e ra op e rate

ag o nize

civ il ize dig ni fy im tate im mo late in di cate

prophecy qual i fy sol y tude tol er ate yol a tile

Ô

in di go

fo lì age

al ge bra al ti tude am pli fy am pu tate an a lyze an ec dote an o dyne ap er ture apo gee

in su late in ti mate ir rỉ tate lib e rate

fo li o glo ri fy o pi ate o ver ture

por

ti" co

lip e age li" que fy mit i gate

ap pe tite ap-ti tude

aw

rid i cule sig oi fy sim i le

vic ar age

ar ro gate as pi rate av e due , av e rage cal i co can on ize la" cer ate mag ni fy

cy no sure i dol ize vi o late

ŏ co" gì tate col o pise fal si fy

par a dise par a mour par a site

for ti fy for mu la mor ti fy nau se ate

й buf fa lo cer to fy mul ti ply run a gate ul ti mate un du late

ū cru ci fy

phar i see rat i fy sal li vate sanc từ fy sat is fy sat ir ize

ar

bar be cue

bev e rage

dec o rate ded î cate del e gate del i cate dep u tize der o gate des o late el e vate

eni a vate em u late ep i cure es ti nate ex e crate ex e cute ex er cise ex pe dite ex pi ate

fed e rate

gem in ate gen e rate

hec a tomb

her it age

hes it ate med it ate ped i gree rec re ate

la ju bi lee Du me rate pu ri fy pu tri fy ru min ate stu pi fy

reg u late

gon do la

cu po

ren e gade res i due res o lute ret i nue rev e nue sep a rate ser e gade ve" ge tate ven e rate

holý day hom i cide mol li fy

mor al ize nom i nate

ob du rate

gen u ine

pet u lapt
reg u lar

op u lent pop'u lar pop u late

u beginning a Syllable, sounds like yu.

. ă

sit u ate

oc u list Act u al pen ury

tit u lar act u ate

vis u al grad u al

ở grad u ate sec u lar

doc u ment pop u lace man u al sens 11 al

glob u lar vol u ble nat u rai teg u ment joc u lar

ů vac u um

mod u late ě fist u la mon u ment punct u'al ed u cate rit u al

oc u lar

lus u ry

There is not, perhaps, in nature a more pleasing sight than the harmless innocence of the Lamb-so much gentleness and meekness are blended in its na- ture, that it often licks the hand which is raised to shed its blood, and deprive it of life.

What a charming moralist this to an envious and bad mind! Indeed there are scarce any of the brute creation that from duty, foresight and knowledge, do not teach a thinking mind lessons of wisdom and virtue. A dog has often been known to save his master's life when drowning, and to preserve him from the fierce attack of the robber.

That parental care which every female shows for her young, is strong beyond thought, and often, perhaps, more than that of human nature itself, with all its parade of knowledge. A Cat carries her young from place to Nace in her mouth, to preserve thens from what she conceives dangerous to their peace.

The birds too may claim equal praise : with what caution and delight do they teach their young to try their unfledged wings, and to gather the scanty pittance that nature affords ! and it is no less a truth, that if one of their brood be tied by the leg to the tree or bush where the nest was, the mother will not forsake it, but seek for it the usual food, and feed it with the same care as wben in its infant state.

wou

Words of three syllables,accented on the second.

vi ra go

å pi az za ro ta tion

in her it . A ban don ro man tic

sur vey or

in tent ly ap par el

se raphic tax a tion in trep id a quatic to bac co va ca tion

mag netic as sas sin un ac tive vex a tion

ma jes tic ce phal ic un hap no

pa ren ta] de can ter

un a ble

pa thet ic di dac tic Ad ja cent vo ca tion , po et ic dis as ter be la bour ě

re member dra wat ic bra va do An gel ic

re sem ble ec static ca na ry

ap pen dix to "gether e las tic cre a tion as sem ble

um brel la em bar rass cre a tor as sem bly un stead

y em pan pel dic ta tor

as sess or u ten sil em phat ic dis a ble as sev er

ē en am el do na tion ath letic Ad he rent en am our du ra tion

cos met ic ad he sion en tan gle em bla zon de crep it ad he sive er rat a en a ble

co e qual ex* ac tion en dan ger di lem ma

co e val ex“ act ly

di rectly

co he rent ex* am ine e qua tor di rec tor

co he sion ex“ am ple e va sion dish ev el de cre tal ex tat ic e va sive do mes tic

en fee ble fa nat ic le ga tion e jec tion

i de a gi gan tic

lu na tion e lec tion i de al 'ho san na

mu ta tion e lec tric im a' gine nar ra tion

e lev en in de cent in ac tion ob la tion em bez zle in he rent in active oc ca sion

e met ic mus ke toe in hab it o ra tion

en dem ic re deem er i tal ic

der

se cre ted me 'chan ic po ta toe en vel ope un ea sy me tal lic po ma tum

en ven om un e qual mo nas tic purvey or

e quer ry mu lat to re la tjon

ex em plar un seem ly pe dant ic ro ga tion

fo ren sic

de vel ope

e qua tion

il le gal

pa na do

en gen

un ea ven

4

Ichi mera

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »