Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

pa ter nal

op po nent

en li ven
an cho vợ

en cum ber Con sid er en tirely au ro ra e ner vate de liver en ti tle bal co ny

e rup tion di main ish en vi ron

be hold en

e ter nal dis pir it ho rizon be to ken ex" er tion e clip tic in quiry de co rous

ex ter nal e lix ir in vi ting

de co rum im pur ple el lip sis mes si ah de

po nont

in cum ber el Tip tic o bli ging

de vo tion in fer nal em pir ic pro vi so di plo ma

in ter dal e nig ma re ci tal

dis po sal ma ter nal e pis tle re pri sal

e motion ex hib it re qui tal en no ble

re cover ex* ist ent re vi sal

he ro ic un luck y for 3 giv en re vi val

je ho vah

un wor thy hor rif ic

ŏ
ig no ble

ū im bit ter A bol ish

im bold en Ab lu tion in pris on a cros tic

a cute ly in cis ion ad mon ish

pro po

sal a mu sing in sipid a dop tion ů as su ming o mis sion a pos tate

Ab rupt ly bi tu men opinion

pos

tle a bun dant de lu sion as ton ish

a but ment de mure ly pro hib it . co los sus ac cus tom di lu ted

de molish a notbo er di lu tion pu is sant de pos ite a siin der

ef fu sion spe cif ic

des pot ic at tor ney ef fu sire ī ex 4 ot ic

au tum nal

il lu sion Af fiance har mon ic

a ver sion

in fu sion his tor ic be com ing in hu man ar ri val im mod est

co er cion

per
im mor al

co er cive
im prop er
dis cov, er

re new al de ci sive la con ic di ur nal

re fu sal ma son ic

e per gent 80 lu tion de ni al pla ton ic e mer sion

tri bu nal icha ot ic em pur ple un ru ly Ō

e mul gent dis qui et Ab do men

e mul sion Ab or tion a do rer

en cir cle dis or der

а

pa cif ic

pro lif ic

al li ance

fu mer

a sylum

pe ru sal

de ci pber

de crijal

de si rous dis ci ple

aw

di vi sor

e normous

ar

erro de vout ly

ar ma da im mor tal A larm ing em bow el bi a tus im pos ter em bar go

em pow er mo las ses in forin er

en mar ble oi oc ta vo ma rau der

Dis loy al sul ta na outlaw ry Ad vow son em ploy er

ver ba tim re cord er a vow al

ah

oo re form er ca rou sal af fla tus

Ap pro val un law ful de vour er ar ca num

re mo val

ou

Despise not little things, they may become great, This is proved by the acorn, which is a small thing, and yet it becomes great in the earth.

I could carry a number of acorns in my pocket, and yet when one is grown to a tree, how small am I compared with it. The birds roost and build nests in its branches. Thousands of insects feed on its leaves, bark, and roots. Hogs eat of its fruit; and cattle find a shelter beneath its branches: and Charles the Second, king of England, found a safe hiding place in an oak, when pursued by his foes.

Its branches are made into hurdles, gates, poste, rails, stiles, and many other useful things. The carpenter makes stools, chairs, tables, desks, forms, benches, cottages, hovels, stables, barns, houses, mills, and ships of the oak.

All this is produced from the acorn! and this is not all : the wood of the oak as fuel in this country, is of great service; and even the bark tans our leather, and after that, serves to make fires in lieu of turf, and is much used by the poorer class of citizens.

Thus the oak, boih wood and bark, makes good fires to broil, roast, and bake our food ; it dries our clothes, and cheers the village family on a cold winter's evening.

Of the oak, the cooper forms casks to hold beer, wine, cider, beef, pork, flour, and many other articles.

Let us adore that Power, who causeth so small a thing to produce such a great number of articles for our use,

[blocks in formation]

Who art thou, o man ! that presumest on thine own wisdom? or why dost thou vaunt thyself on thine own acquirements ?

The first step towards being wise, is to know that thou art ignorant; and if thou wouldst not be esteemed foolish in the judgment of others, cast off the folly of being wise in thine own conceit.

As a plain garment best adorneth a beautiful woman ; so a decent behaviour is the greatest ornament of wisdom.

The speech of a modest man giveth lustre to truth, and the diffidence of his words absolveth his error.

He turneth away his ear from his own praise, and believeth it not; he is the last in discovering his own perfections.

Since the days that are past are gone forever, and those that are to come, may not come to thee ; it behoveth thee, o man ! to employ the present time, without regretting the loss of that which is past, or too much depending on that which is to come.

Whatsoever thou resolvest to do, do it quickly ; defer not till to-morrow, what may be done to-day.

Words of four Syllables, accented on the first.

[blocks in formation]

am i

ca ble

mel an 'chol y nec ro man cy pen e tra ble pen sion a ry per ish a ble preb en da ry pref er a ble rev o ca ble sec ond a ry sec re ta ry sed en ta ry sem in a ry

is so ry

i Hi e rar ichy vi o la ble

ŏ Com mén ta Ty com mis sa ry com mon al ty com pa ra ble .com ре

ten

cy con tro ver sy con tu ma cy con tu me ly cor el la ry mon as te ry or a to ry prom prom on to ry tol e ra ble vol un ta ry

Ō Moment a ry

ů Bur go mas ter cus tom a ry per son a ble pul mo na ry pur ga to ry sub lu na ry suf fer a ble vul ner a ble

ū Lu min a ry nu mer a ble

sep a ra ble

an ti mo ny an ti qua ry ap o plex y cap il la ry cate go ry cat er pil lar char it a ble hab it a ble Jam en ta ble lap i da ry mal le a ble inat ri mony

ga

ble nav i ga tor pal at a ble pat ri mony plan et a ry sal a man der tab er na cle

ā A mi a ble a vi a ry pla gi a ry

ě Cen e te ry cer e mo ny del j ca cy des på ca ble

nav i

[ocr errors]

tem po ra ry ten ant a ble ven e ra ble

ē Ve he men cy

ị Dic tion a ry dil a to ry dis slu ble dys en ter y fig ur a ble ig no min y in yen to ry mis cel la ny mis er a ble mis sion a ry trib u ta ry

su per a ble

aw

For mu la ry hos pi ta ble

x

neuronen non-sen
Flat u len cy sal u ta ry val u a ble
gran u la ry

Half accent on the last.

stat u ary

rep u ta ble

ă Ac cu ra cy ad mi ral ty cas u al ty cas u is try

nat u ral ize

i
ě Fig u ra tiye
Gen er al ly lin e a ment
hot e ro dox lit e ra ture
sep tu a gint spir it u al

oorsararon

[ocr errors]

Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful : but his de. light is in the law of the Lord ; and in his law doth he meditate day and night.

The ungodly are not so : but are like the chaff which the wind driveth away ; therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous; for the Lord knoweth the way of the righteous : but the way of the ungodly shall perish.

The earth is the Lord's and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein : for he hath founded it upon the seas, and established it upon the floods.

Who shall ascend into the hill of the Lord ? and who shall stand in his holy place?

He that hath clean hands, and a pure heart; who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully : he shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation.

Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up ye everlasting doors; and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O ye gates ; even lift them up, ye everlasting doors ; and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »