Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Words of four Syllables, accented on the second; and u, beginning a second or third Syllable, sounded like yu.

[ocr errors][merged small]

a lac ri ty

a mal ga mate

am bas sa dor

a nach1 ro nism a nal o gy a nal y sis a nath e ma a nat o my an tag o nist as par a gus as sas sin ate ca dav er ous ca lam i ty ca tas tro phe cli mac ter ic co ag u late col lat e ral com par a tive con fab u late

con tam in ate

de cap
it ate
di ag o nal
di am e ter
dis sat is fÿ
dog mat ic al
dra matic al
e jac u late
e lab o rate
em bas sa dor
em phat ic al
en tab la ture
e rad ic ate

e vac u ate

e vap o rate ex trav a gant fan tas tic al fa tal i ty for mal i ty fru gal i ty gram mat ic al hi lar i ty hu man i ty im mac u late in ac cu rate in ad e quate in fal li ble in fat u ate in flam ma ble in hab it ant in san i ty in trac ta ble in val id ate

[ocr errors]

le gali ty lo cal ĭ ty mag nan im ous me 'chan ic al mi rac u lous mo ral ĭ ty mor tal ĭ ty oc tan'' gu lar o rac u lar per am bu late plú ral i ty prag mat ic al pre par a tive pre var i cate quad ran'

ras cal i ty

gu

[blocks in formation]

At tain a ble
a vail a ble
com pla cen cy

cu ta ne ous
ex tra ne ous.
im pla ca ble
in ca pa ble
ir ra tion al
oc ca sion al
spon ta ne ous
ter ra que ous
ĕ

Ac cred it ed

ac cel e rate
ac cept a ble
as cen den cy
as per ĭty
aus ter ĭ ty
be nev o lence
be nev o lent

com mem o rate lar com mend a ble

con dem na ble

con fec tion er con fed e rate con ject u ral de gen e rate de lec ta ble de test a ble di rec to ry áis pen sa ry ef fect u al

ef fem in ate e lec ta ry e lec tive ly e lec tric al e phem e ral e phem e ris e vent u al ex ec u tive ex ec u tor exec u trix ex em pla ry ex pec to rate ex tem po re ex ten u ate ge ner ic al he ret ic al hys ter ic al

[blocks in formation]

in ten tion al in ter ro gate

in trep id ly in vet e rate

ir

reg u lar

ir res o lute ir rev e rent ma lev o lence nu mer ic al pa thet ic al per emp to ry per pet u al per pet u ate po et ic al po lem ic al pro phet ic al re cep ta cle re gen e rate su prem a cy tem pest u ous chi mer ic al

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

car min a tive car niv o rous

com mis se rate con sid er ate con sist en cy con sist o ry con spic u ous con spir a cy con stit u ent con tig u ous con tin gen cy con tin u al con tin u ance de lib e rate de lin e ate de liv er ance de liv e ry de riv a tive di min u tive dis syl la ble do min ic al

el lip tic al

e piph a ny e pis co pal e pit o me e quiv a lent e quiv o cal e quiv o cate exhil a rate ges tic u late gra niv o rous ha bit u al il lib e ral

il lit e rate in dic a tive in dif fer ent in im ic al in sin u ate in vig o rate i tin e rant

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

True politeness is modest, unassuming and gene. rous. It appears as little as may be ; and when it does a courtesy, would willingly conceal it. It chooses silently to forego its own claims; not officiously to withdraw them. It engages a man to prefer his neighbour to himself, because he really esteems him; because he is tender of his character; because he thinks it more manly, more christianlike, to descend a little himself, than to degrade another. It respects in a word, the credit and fame of a neighbour.

The mimic of this amiable virtue, false politeness, on the other hand, is ambitious, servile, timorous. It affects to be popular; is solicitous to please, and to be taken notice of. The man of this character does not offer, but obtrudes his civilities; because he would merit by his assiduity; because, in despair of winning regard by any worthier qualities, he would be sure to make the most of this; and lastly, because, of all things, he would dread, by the omission of any punctilious observance, to give offence. In a word, this sort of politeness respects, for its immedi ate object, the favour and esteem of our neighbour.

Four Syllables, accented on the third.

Ab di ca tion ab er a tion

cor o na tion

ab ju ra tion

ab le

ga tion

cor po ra tion del e ga tion dep u ta tion der i va tion

tion

ab ne ga
ab ro ga tion

ac cept a tion

ac cla ma tion

ac cu sa tion

ad mi ra tion ad o ra tion ad u la tion af fec ta tion ag gra va tion al le ga tion al ter ca tion alter na tion am bu la tion am pu ta tion an im a tion an no ta tion ap pel la tion ap pro ba tion as pi ra tion as sig na tion at test a tion av o ca tion cal cu la tion cap ti va tion cas ti ga tion cat e na tion cel e bra tion cir cu la tion

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

dom in a tion ed u ca tion el e va tion e lon ga tion em a na tion em u la tion e ruc ta tion es ti ma tion ex ca va tion

ex e cra tion ex ha la tion ex pĭ a tion ex pi ra tion ex pla na tion ex pōr ta tion

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »