Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

The wise industrious Bee employs her hours
In gathering honey from the various flowers:
Learn by the bee from each event to find,
Some hint of use or profit to thy mind.

The Lion rages round the wood,
And makes the lesser beasts his food;
Thus tyrants on their subjects prey,
And rule with arbitrary sway.

Let not reading cause you to neglect your spelling. Learn to spell and pronounce well, "before you read much. Good spelling is the sure way to good reading: therefore, study spelling with the greatest care, till you can spell all the words in this book, as soon as you hear them, without seeing them.

When you can spell well, you can soon read well : and when yon can read well, you may study your grammar. Grammar will teach you to know what is meant by the parts of speech, and how to write and speak as you ought to do and without the knowledge of grammar, your language will not be correct; and you will always be marked by your friends as a poor scholar.

.

Words of three Syllables, accented on the first.

[blocks in formation]

clar i on

clas sic al
dal li ance

das tard ly
dram a tist

fab ri cate fal li ble fam i ly fan ci ful far ri er fas cin ate faths er less

fath' om less

fla" ge let fran gi ble frank in cense frat ri cide

al ka line

[blocks in formation]

gal lan try

can ni bal

gal li cism

[ocr errors]

cap

i tal

gal li pot

cap tí vate

[blocks in formation]

gal va nism gar ri son

an 'chor age

[blocks in formation]

an gli cism

cas ti gate

grat i tude

an gri ly an i mal

cat a logue

cat a plasm

[blocks in formation]

grav i ty hal cy on han di craft han dily hap pi ly hap pi ness haz ard ous lab y rinth las si tude lax i ty ma" cer ate

ma" gis trate

grav i tate

[blocks in formation]

pa'' geant ry

laugh a ble

par son age

nas ti ness

psalm o dy

ar

Ar bi ter ar bi trate

par ti cle

par ti san part ner ship

pal mist ry par a graph par a phrase par i ty par ox ism

arch1 e type arch1 i tect

ar chi trave

ar mis tice

ar ti choke

par ri cide

ar ti cle

pas sen ger

ar ti fice

pat ri ot

ar ti san

[blocks in formation]

Alien ate a pri cot

a que ous blame a ble ca pri corn cha fing dish.. cham ber lain change a ble cra ni um dain tily dan ger ous eigh ti eth fa vour ite feign ed ly fla gran cy grace ful ly gra cious ness grate ful ly has ti ly

sac ri fice

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »