Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

Words of three Syllables, accented on the first.

clar i on
clas sic al

dal li ance
das tard ly
dram a tist

ă

Ab sti nence ac ci dence

ac ci dent

ad jec tive

ad ju tant

ad mi ral

af flu ence

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

av a rice

az i muth
ban ish ment

bank rupt cy

bar ri er

[blocks in formation]

mi cro scope night in gale

ŏ

Bod i ly choc o late cock a trice

cod i cil

cog ni zance

coll ier y

com ba tant

com mo dore com mon wealth

com pe tence

com pe tent com plai sance com plai sant com pli cate com pro mise

con cu bine

con fer ence con fi dence con fi dent

con flu ence

con gre gate

con gru ous con ju gate

con quer or con se crate con se quence con so nant con stan cy con sti tute

con su late con sul ship con tem plate con ti nent con tra band con vo cate

cop per plate crock e ry'

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ox y gene
phos pho rus
poli cy
pol i tic

der ous

pon pop u lous

por rin ger pos i tive

pos si ble

pot en tate prob i ty prod i gal prod i gy prof li gate prom i nent promp ti tude prop a gate

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ů Blun der buss but ter fly

cer tain ty cir cuit ous cir cu late cir cum cise clum si ly

cler gy man cir cum stance cir cum spect cir cum flex col our ing come li ness con sta ble

Cov et ous

[ocr errors]

court e sy

cul mi nate

cul ti vate

cúr ri cle

cur ri er

cur ri comb dir tily drunk en ness

dul ci mer

fir ma ment

fur ri er

ger min ate

glut ton ous

gov ern ance

gov ern ess gov ern ment

herb al ist

her mit age

hur ri cane

hus band man

hus ban dry

jour ney man
jus ti fy
lus ti ly

mer can tile mer chan dise mer ci less mer ci ful

mul ti form

mul ti tude

mur der ous

mus sul man

myr mi don nour ish ment nul li ty other wise

per fo rate

per ma nence

per pe trate per qui site

per se cute

per son age

per son ate

per ti nent

per vi ous pul ver ize

pun ish ment pur ga tive ruf fi an

rus ti cate

scur ril ous

ser pen tine ser vi tude sov e reign south" er ly stur di ly sub se quent

sub sti tute

sub ter fuge

suc cu lent

suf fer ance

suf fer ing suf fo cate

sul len ness

sul phur ous

sum ma ry sup plē ment

sup plĭ ant sup pli cant sup pli cate sur ro gate sus te nance

ter ma gant

ter mi nate

thun der ing trou' ble some

trum pe ry

trum pet er

tur bu lence

tur bu lent

[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][graphic][graphic]

Of butterflies there are many kinds. How wonderful the various changes of this class of insects! The butterflies lay their eggs; from these hatch out worms or catterpillars which change their skins several times, and finally, become aureliæ, crysales, or silkworms, out of which come the beautiful butterflies.

The wings of butterflies are, in their own substance, transparent, but owe their opacity to the beautiful dust with which they are covered. The wing of the butterfly being observed with a good microscope, will be seen to be studded over with a variety of little grains, of different forms and dimensions generally supported upon a footstalk regularly laid upon the whole surface.

Zebras inhabit the southern parts of Africa, where vast herds of them afford an agreeable relief to the eye of the wearied traveller. They assemble in the day on the extensive plains of the interior of the country, and by their beauty and liveliness adorn and animate the dreary scene Such, however, is their watchfulness, that they will suffer nothing to approach them.. All attempts to tame this animal, so as to render it serviceable to mankind, have been hitherto fruitless. Wild and independent by nature, it seems ill adapted to servitude and restraint. If, however, it were taken young, and much care were bestowed in its education, it might probably be in a great measure domesticated.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »