Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Words of three syllables accented on the first. å

Y

fore fin' 3ger An ces tor Dis crep ance

four foot ed and i ron fish mon'' øger

ho ra ry gan gre nous grid i ron post hu mous land la dy

kins wo man rose mary quad ran gle mid ship man

yoke fellow quad ru ple inid sum mer

ů san he drim mis cre ant

Blood thirs ty ah pil grim age

bur gla ry Grass hop per quick sil ver cup

bear er pass o ver

i

mul ber ry rasp ber ry Eye ser vice musk mel on

up right ly Bar ber ry tri an gle

Ü gar bun cle

ŏ

Cu cum ber ë

Bond ser vant shoe ma ker Expletive Con ra ry

oo ē

aw

Goose ber ry Cheese mon eger Pawn broker

sooth say er free hõld er straw ber ry

ou Ö

House hold er wheel bar row Fore castle house keep er

library

ar

non na

pre am ble

WOMAN. Give ear, fair daughter of love, to the instructions of prudence, and let the precepts of truth sink deep into thy heart; so shall the charms of thy mind add lustre to the elegance of thy form ; and thy beauty, like the rose it resembles, shall relain its sweetness when its bloom is withered.

In the spring of thy youth, in the morning of thy days, when the eyes of men gaze on thee with delight, and nature whispers in thine ears the meaning of their looks ; hear with caution their seducing words; guard well thy heart, nor listen to their soft persuasions.

Remember thou art made man's reasonable companion, not the slave of his passions. The end o

thy being is to assist him in the toils of life, to soothe him with thy tenderness, and to recompense bis care with soft endearments.

Who is she that winneth the heart of man, that subdueth him to love, and reigneth in his breast? Lo ! yonder she walks in maiden sweetness, with innocence in ber mind, and modesty in her cheek. Her hand seeketh employment; her feet delight not in gadding abroad.

She is clothed with neatness; she is fed with temperance; bumility and meekness are as a crown of glory encircling her head.

When virtue and modesty enlighten her charms, she is beautiful as the stars of heaven.

The innocence of her eyes is like that of the turtle; simplicity and truth dwell in k reart.

Happy shall he be, who makes such a woman his wife ; and happy the child who calls her mother.

She presideth in the house, and there is peace ; she commande: h with judgment, and is obeyed.

She ariseth in the morning: she considereth her affairs; and appointeth to her maidens their proper business.

The care of her family is her delight; to that she applieth her study; and elegance with frugality is seen in her mansion.

The prudence of her management is an honour to her husband, and he heareth her praise with a secret deligbt.

She informeth the minds of her children with wis. dom; she fashioneth their manners from the example of her own goodness.

The word of her mouth is the law of their youth, the motion of her eye commandeth obedience.

In prosperity, she is not puffed up; in adversity, she healeth the wounds of fortune with patience.

The troubles of her busband are alleviated by her counsels, and sweetened by her endearments.

Happy is the man that hath made her his wife ; happy is the child that calls her mother,

gra da tion

Words of three Syllables accented on the second. ă

in frac tion cre ta ceous Af frar. hise Jym phat ic crus ta ceous ab strac tion pneu mat ics

de base ment ab stract ly prag mat ic

de claim er asth mat ic pro trac tion

dis dain ful at tach ment re frac tion dis graceful at trac tion rheu matic em bras ure at tractive schis mat ic

en gage ment bal sam ic scho1 las tic e ras ure bat tal ion *chro mat ic ex pa tiate bi quad rate se raglio fal la cious bom bas tic sub trac tion fil tra tion com pan ion trans ac tion for ma tion com pas sion

ā

foun da tion con trac tion

Ac quaint ance con tract ed a maze ment,

im pa tience con tract or ap praise ment im pa tient co tan gent

ap prais er in Ala tion de camp ment archi an gel in sa tiate de tachment

ar range ment li bra tion de trac tion as sail ant lo

qua

cious dis as trous at tain der out rage ous dis fran chise at tain ment

plan ta tion dis man tle au da cious

pri va tion be hav iour

pro ba tion dis !rac tion ca pa cious

pros tra tion dis tract ed car na tion

pul sa tion en camp ment ces sa tion

pur ga tion en fran chise ce ta ceous

quo

ta tion en rapt ure col la tion

ra pa cious es tab lish

com pla cence re main der ex pan sion com pla cent

sa ga cious ex traction com plain ant sal va tion fan tas tic con fa gion

se date ness fi nan cial

con la gious

con vey ance tepi a tion hap haz ard

cour age ous te na cious

dis par age

spec la tor

gym nar tic

[ocr errors]

di gres sion
di men sion
di rec tion
dis cred it
dis cre" tion
dis pleas ure
dis relish
dis sec tion
dis sem ble
dis, sem bler
dis sen tion
dis sent er

dis tem per

trans la tion

com pres

sion vex a tious con cep trate vi bra tion

con cen tric un feign ed con ception vo ra cious

con cès sion a

con fection Ap pa rent con fes sion

heir ess con fes sor for bear ance con ject ure trans pa rent con nexion ě

con stel late Ac cept ance con tem platé ac ces sion

con tent ed af fection

con ten tion ag gres sion

con ten tious ag gress or con tent ment al read y

con text ure a mend inent

con ven tion ap pel lant

cor rec tion ap pen dage cor rec tive ap pren tice

cor rect ly arch prel ate cor rect ness as bes tos

correct or as cend ant cre den tia] ascen sion

de bent ure as sem blage de cep tion as sessment de cep tive at tend ance de clen sion at tend ant de fec tion at ten tion

de fec tive at ten tive de fend ant au then tic de fen sive bis sex tile de jec tion ce lest ial

de pend ance clan des tine de pend ant col lection de pend ence col lec tor de pres sion com mence ment de scend ant com pen sate de tec tion com plex ion di gestion

dis ten sion
dis tress ful
ec cen tric
ef fective
e gres sion
e ject ment
em bel lish
en deav our
es pe" cial
es sen tial
ex cep tion
ex ces sive
ex che quer
ex cres cence
exemption
ex pen sive
ex pres sion
ex pres sive
ex press ly
es ten sion
ex tensive
for 'get ful
hys ter ics
im pres sion
in cep tive
in ces sant
in clement

pro phetic

© A chievement ad he rence

a gree ment

.

in dent ure in fec tion in fec tious in flec tion in jec tion in

spec tion in

spec tor in tend ant in ten tion in tes tate in tes tine in trench meat in ven tion li cep tiate li ceu tious lieu ten ant me theg lin of fen sive op pres sion op pres sive op press or or aches tra per cep tion per fection per spective por ten tous pos ses sion pre cep tor pre ces sion pre emp tion pre ten sion pre ven tion pro ces siop pro fes sion pro fes sor pro gres sion pro gres sive pro jec tile pro jec tion projec tor

pros pec

tive pro tection pro tec tor qui es cent quio tes sence re bellion re bell ious re cep tion re demption re flec tion re fresh ment re jec tion re mem brapce re pent ance re plen ish re sem blance re sent niept re spec tive re splen dept re ten tion re.ten tive

re trench ment : re venge ful

sep tem ber
së ques ter
stu
pen

dous sub jec tion SUC cess ful suc ces sion suc ces sive SUC cess or sug gest ion sup pression sur ren der sus pen sion trans cend ent trans gres siou tre men dous ca 'ches y

âl be it al le giance a phel ion ap peach ment ap pear ance ap pease ment ap pre ciate ar rear age be liev er blas phe mer ca the dral co he rence com pletely com ple tion con ceal ment con ceit ed; con cre tion de ceit ful de ceiv er de mean or dis creet ly e gre gious en dear mept en treaty ex ceed ing fa ce tious im peach mert in vei gle o bei sance ob lique ly ple bei au pre ce dence pro ceed ing re ceiv er su premne ly vice ge rent

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »