Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ĭ

A bridg ment ac quit tal ac quit tance

ad di tion

ad mission

ad mit tance af flic tion

af flic tive am bi tion

am bi tious arch bish op

as sist ance

as sist ant

a strin gent aus pi cious ban dit ti bap tis mal be 3gin ning ca pri cious

ci vil ian

col lis ion com mis sion

com mit tee com mit ment

con di tion

con fis cate con scrip tion

con sist ent

con tin gent con tin ue

con trib ute

con tri tion con vic tion co till ion

cy lin dric

de cis ion

de fi cient

de li cious -de lin quent

den ti tion

de ris ion

de scrip tion de scrip tive

dis fig ure

dis mis sion

dis til ler

dis tinc tion

dis tin guish

dis trib ute

di vis ion

do min ion e di tion

ef fi cient

e li cit

e lis ion

e lys ian

e quip ment

ex cis ion

ext ist ence

ex pli cit

ex tinc tion

ex tin guish fa mil iar

fic ti tious

fla gi tious

for give ness fru i tion ig ni tion

il li cit

im pli cite

in dig nant

in flic tion

in fringe ment

in i tial

in i tiate

in scrip tion in stinc tive

in trin sic lo gi cian

[blocks in formation]

punc til io re li gion re li gious

re lin quish

re mis sion

re miss ness

re mit tance.

re sist ance

re stric tion

se di tion

se di tious

so li cit
sub mis sion

sub mis sive

sub scrip tion

sub sist ence

suf fi cient sus pi cion sus pi cious tra di tion

trans fig ure trans mis sion tu i tion

ver mill ion

vin dic tive

I

Ac quire ment âl migh ty as sign ment back sli der be hind hand chas tise ment com pile ment com pli ance con cise ness con fine ment con joint ly con ni vance con tri vance

de light ful de light some de sign ing en light en

en tice ment in cite ment pre sci ence pre sci ent re tire ment

sur pri sing

ŏ

Ab hor rence

ac com plice ac com plish ac knowl edge al lot ment com pos ite

con coc tion

de coc tion

de mon strate

de spond ent dis com fit

dis hon est dis hon our

e moll ient

for got ten
im post hume

im promp tu
in con staut

in sol vent ob nox ious prog nos tic re mon strance re mon strate re spond ent sub al tern

Ō

Am bro sia

am bro sial ap por tion as so ciate

a tone ment

a tro cious

be hold en

com mo tion

com po nent

com pos ure con do lence

cor ro sive de port ment dis clos ure di vorce ment e lope ment

en clos ure en croach ment ex plo sion

ex pos ure

fe ro cious

ne go tiate

pro mo tion pro por tion re proach ful

ŭ

Ab rupt ness

a bun dance

ad journ ment ad junc tion

ad just ment af firm ant

al ter nate arch duch ess

as per sion

as ser tion

as sump sit as sump tion

com bust ion

com mer cial

com pul sion com pul sive

com punc tion con cern ing

con cur rence

con cur rent

con cus sion

con duct or

con junc tion

con junct ure con struc tion

con sum mate

con sump tion com sump tive con ver sant

con ver sion

con vul sion

con vul sive

cor rup tion de ser tion

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Lend not beyond thy ability, nor refuse to lend out of thy ability: especially when it will help others more than it can hurt thee.

If thy debtor be honest and capable, thou hast thy money again, if not with increase, with praise. If he prove insolvent, do not ruin him to get that which it will not ruin thee to lose: for thou art but a steward, and another is thy owner, master, and judge.

The more merciful acts thou dost, the more mercy thou wilt receive; and if with a charitable employment of thy temporal riches, thou gainest eternal treasure, thy purchase is infinite: thou wilt have found the art of multiplying indeed.

Words of three Syllables, accented on the last.

ă

Con fi dant

coun ter act

in ter lapse un der stand

gov er nante
rep ri mand

ā

Am bus cade
ap per tain
as cer tain
bal us trade
bas ti nade

bar ri cade
can non ade
col on ade
coun ter vail

dis ar range
dis en gage
en ter tain
fore or dain
gas co nade
in ter change
mis be have
pal li sade
pre en gage
pre or dain
re in state

un der take

α

Deb o nair

un a wares

ĕ

Ac qui esce ap pre hend cir cum vent co a lesce

com pre hend dis pos sess

dis re spect

in cor rect

in ter cept

in ter sect

o ver whelm

pre pos sess

rec ol lect

re com mence rec om mend re pos sess rep re hend

rep re sent re tro spect

ē

Auction eer bom bard ier brig a dier

buc an ier

can non ier

cap u chin car bin ier cav a lier achan de lier

chev a lier com mon weal

con tra vene deb au 'chee

dis ap pear dis be lief

dis be lieve fi nan cier fric as see fu si lier

gaz et teer gon de lier

gren a dier guar an tee in com plete in dis creet

in sin cere

in ter cede

in ter fere

in ter leave

in ter vene

in ter weave

mag a zine

mu ti neer naz a rine

o ver reach

per se vere pre con ceive pri va teer

quar an tine su per sede

su per vene un der neath vol un teer

Ĭ Con tra dict in dis tinct in ter dict

i

Ad ver tise
cir cum scribe
dis o blige
in ter line

in ter scribe

in ter twine

rec on cile
su per fine

su per vise
un der mine

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »