Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Ć

[ocr errors]
[ocr errors]

į
A bridg ment
ac quit tal
ac quit tance
ad di tion
ad mission
ad mit tance
af flic tion
af flic tive
am bi tion
am bi tious
arch bish

op as sist ance as sist ant a strin gent aus pi cious ban dit từ bap tis mal begin ping ca pri cious ci vil ian col lis ion com mis sion com mit tee com mit ment con di tion con fis cate con scrip tion con sist ent con tin gent con tin ue con tribute con trị tion con vic tion co till ion

[ocr errors]

ma gi cian ma li cious ma lig nant mo ni tion mu si cian of fi ciate of fi cious om pis cience om nis cient par ti tion per di tion per fid ious per mis sion per ni cious pe ti tion po si tion pās till ion pre dic tion pre scrip tion pro fi cient pro pi tious pro scrip tion pro vin cial pro vis ion puoc til io re li gion re li gious re lin quish re mis sion re miss ness re mit tance re sist ance re stric tion se di tion se di tious so li cit sub mis sion sub mis sive sub scrip tion sub sist ence

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

den ti tion
de ris ion
de scription
de scrip tive
dis fig ure
dis mis sion
dis til ler
dis tinc tion
dis tin guish
dis trib ute
di vis ion
do mio ion
e di tion
ef fi cient
e li cit
e lis ion
e lys ian
e quip ment
ex cis ion
ex4 ist ence
ex pli cit.
ex tinc tion
ex tin guish
fa mil iar
fic ti tious
fla gi tious
for give ness
fru i tion
ig ni tion
il li cit
im pli cite
in dig nant
in flic tion
in fringe met
in i tial
ip i tiate
in scrip tion
in stinctive
in trin sic
lo gi cian

cy lin dric

1

de cis ion de fi cient de li cious de lio quent

suf fi cient sus pi cion sus pi cious tra di tion traps fig ure trans mis sion tu i tion ver million vin dic tive

ī Ac quire ment

al migh ty

as sigo ment back sli der be biod hand chas tise ment com pile ment com pli ance con cise ness cop fine ment con joint ly cou ni vance con tri vance de light ful de light some de sign ing en light en en tice meot in cite ment pre sci ence pre scient. re tire meut sur pri sing

ŏ Ab hor rence ac con plice ac com plish ac knowledge al lot ment coin pos ite

con coc tion de coc tion de mon strate de spond ent dis com fit dis hon est dis hon our e moll ient for got ten ing post hume im promp tu in con staot in sol vent ob nox ious prog nos tic le mon strauce re mon strate re spood ent sub al tern

Ō Am bro sia am bro sial ap por tion as so ciate a tone ment a tro cious be hold en con mo tion com po nent com pos ure con do lence cor ro sive de port ment dis clos ure di vorce ment e lope ment en clos ure en croach ment ex plo sion ex posure

fe ro cious
ne go tiate
pro mo tion
pro por tion
re proach ful

й Ab rupt ness a bun dance ad journ ment ad junc tion ad just ment af firni ant al ter nate arch duch ess as per sion as ser tion as sump sit as sump tion com bust ion com mer cia) com pul sion com pul sive com punc tion con cern ing con car rence con cur rent con cus sion con duct or con junc tion con junct ure cou struc tion con sum mate con sump tion com sump tive con ver sant con ver sion con vul sion con vul sive cor rup tion de ser tion

in jus tice in ser tion in struct er in struc tion in struc tive in ter ment

in ter pret

in ver sion noc tur nal ob serv ance ob sery ant ob struction ob struc tive OC cur rence per cus sion per verse ly per verse ness per ver sion pre fer ment pre sump tion pro duc tion pro duc tive pro mul gate re duc tion re dun dant

re ful gent

re hears al re luc tance re luc tapt re pub lick re pug nant re sump tion re ver sion se duc tion se pul ture sub ver sion tra. duc tion

tri um phant

de struc tion
de struc tive
de ter mine
dis burse ment
dis cern ing
dis cern ment
dis col our
dis cour age
dis cus sion
dis junction
dis junc tive
dis per sion
dis trust ful
viis tur bance
di ver sion

ef ful gence
ef ful gent

น A cute ness al lure mept al lu sion a muse ment col lu sion com mun ion con clu sion con clu sive con du cive con fu sion con tu sioo dif fu sion dif fu sive dis up ion ep du rance ex clu sion ex clu sive fi du cial ich! peu mon im pru dence im pru dent in clu'sive in duce ment ob tru sion pe cul iar pol lu tion pro fu sion pro tru sion pur su ance pur su ant re un ion scor bu tic se clu sion suf fu sion trans fu sion

aw Ab sor bent ab sorp tion ac cord ance

e mer gcuce en com pass en cour age en cum brance es cutch eon ex cul pate ex cur sion ex pul sion ex tir pate fore rup ner forth com ing fra ter nal il lus trate im mer sion im per sect in crus tate in cul cate in cum bent in cur sion in duc tion in dul gence in dul gent in junc tion

un cer tain

schi rur geon

ac cord ant ac cord ing con cord apce cou tor tion dis cord ance dis cord ant dis tor tion en dorse ment ex4 hort er ex tor tion fore stall er hy drau lics im por tance im post ure in cau tious in form ant in stal ment in thral ment ma raud ing mis fort une per form accé

pre cau tien
thence for ward

ar
Aut arc tic
a part ment
boi bard ment
ca thar tic
co part ner
de part ment
de part ure
en large ment
im par tial
in car nate

ah
Ad vance ment
ad van tage
com mand er
com mand ment
en chant ment
here af ter
un daunt ed

oo
Free boot er
im prove ment
ma neu ver
up couth ly
ac cou tre

ou
Account ant
al low-abce
en coun ter
en dow ment
e spou sals
ren counter

oi
A droit ness
ad boy ance
ap point ment
de stroy er
em broid er
employ ment
en joy 'ment

ronn

Lend not beyond thy ability, nor refuse to lend out of thy ability: especially when it will help others more than it can hurt thee.

If thy debtor be honest and capable, thou hast thy money again, if not with increase, with praise. If he prove insolvent, do not ruin him to get that which it will not ruin thee to lose : for thou art but a steward, and another is thy owner, master, and judge.

The more merciful acts thou dost, the more mercy thou wilt receive; and if with a charitable employment of thy temporal riches, thou gainest eternal treasure, thy purchase is infinite : thou wilt have found the art of multiplying indeed.

Words of three Syllables, accented on the last.

ă Con fi dant coun ter act in ter lapse un der stand gov er pante rep ri mand

ā Am bus cade ap per taia as cer tain bal us trade bas ti vade bar ri cade can non ade col on ade coup ter vail

dis ar range dis en gage

en ter tain fore or dain gas co pade in ter change mis be have pal li sade pre en gage pre or dain re in state un der take

a Deb o pair Un a wares

ě Ac qui esce ap pre

gren a dier' guar an tee

in com plete
in dis creet
in sin cere
in ter cede
jo ter fere
in ter leave
in ter vene
in ter weave

com pre hend
dis pos sess
dis re spect
in cor rect
in ter cept
in ter sect
o ver whelm
pre pos sess
rec ol lect
re com mence
rec om mend
re pos sess
rep re hend
rep re sent
re tro spect

ē
Auction eer
bom bard ier
brig a dier
buc an ier
can pon ier
cap u achin
car bin ier
cav a lier
achan de lier
-chev a lier
com mon weal
con tra vene
deb au 'chee

mag a zine
mu ti peer
naz a rine
o ver reach
per se vere
pre con ceive
pri va teer
quar ap tine
su per sede
su per vene
un der Death
vol un teer

hend cir cum vent co a lesce

dis ap pear

Con tra dict
in dis tinct
in ter dict

i
Ad ver tise
cir cum scribe
dis o blige
in ter lige
in ter scribe
in ter twine
rec on cile
su per fine
su per vise
un der mine

dis be lief
dis be lieve

nan cier
fric as see
fu si lier
gaz et teer
gon de lier

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »