Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[ocr errors]

Excess in apparel is a costly folly. The very trimmings of the vain world would clothe all the naked ones.

Choose thy clothes by thine own eyes, not another's. The more plain and simple they are, the better. Let them be neither unshapely nor fantastical; for use and decency, and not for pride.

If thou art clean and warm it is sufficient ; for more doth but rob the poor, and please the wanton,

It is said of the true church, “ The King's daugh ter is all glorious within." Let our care, therefore, be of our minds, more than of our bodies, if we would be of her communion.

We are told with truth, That meekness and modesty are the rich and charming attire of the soul :' and the plainer the dress, the more distinctly, and with greater lustre, their beauty shines.

Believe nothing against another, but upon good authority: nor report what may hurt another, unless it be a greater hurt to others to conceal it.

hon or a ry

ob sti pa cy
sol i ta ry

picycle

sarrorreo Words of four Syllables, accented on the first. ă

pred i ca ble An swer a ble pres by te ry hon our a ble an ti chân ber

pres i den cy ap plî ca ble

ques tion a ble · fan ci ful ly sem i cir cle

war rapt a ble fash ion a ble sem i co lon

aw hab er dash er ter ri to ry

Au di to ry jan i za ry tes ti mo by

dor mi to ry ma" gis tra cy re" ge ta ble for mi da ble mar riage a ble ve" ge ta tive hor ti cult ure prac ti ca ble

ё

or di na ry
tran si to ry
Rea son a ble

ů
ě
sea son a ble

Cir cun spect ly Cel i ba cy

trea son à ble com fort a ble cens ur a ble

drom e da ry el i gi" ble Dif fi cul ty

gov ern a ble en vi a ble

dig ni ta ry hon ey suc kle

dis so lute pess mer ce na ry e" qui ta ble jm i ta tive

per se cu tor es ti ma ble in sti ga tor

ser vice a ble est u a ry in sti tu tor

ն ev i dent ly ex i gen cy in tri ca cy

su per fi" cies ex pi a ble mil i ta ry

u ni form ly ex pli ca ble

vin di ca tor mem o ra ble pe" ces sa ry

par dop a ble per i win kle Cog ni za ble

par si mo ny pet ti fog ger con quer a ble par ti ci' ple

Half accent on the last.
ă
ě

į Ad ju tancy

Del i cate ly Im pi ous ly ap po site ly

des pe rate ly im po ten cy
el e gań cy

im pu dept ly ichar ac ter ize

min i a ture guar di an ship

ex cel len cy spir it u ous
ā
rem e di less

vir u led cy
Fa vour a ble
spec u la tive

vir u lent ly may or al ty

tem per a ture whim si cal ly va ri a ble

ē

४ va ri e gate Bre vi a ture

Hon our a bly va ri ous ly me li o rate tol e ra bly

in ti ma cy

Cu li na ry

ar

vis iod a ry

Ar bi tra ry

pat ri ot ism

ep i cu rism

[ocr errors]

len cy

man
й

ū
Cor
pu

Cov et ous Dess Du pli ca ture for tu pate ly

sumpt u ous ly du ra ble ness ©

tur bu len cy hu mour ous ly Co pi ous ly ul ti mate ly us u al ly

mu Two parrots were confined together in a large cage. The cup which held their food, was put at the bottom of the cage. They commonly sat on the same perch, and close beside each other. Whenever one of them went down for food, the other always followed; and when they had eaten enough, they hastened to the highest perch of the cage.

They lived four years in this state of coofinement; and always showed a strong affection for each other. At the end of this time, the female grew very weak, and had all the marks of old age. Her legs swelled, and she was no louger able to go to the bottom of the cage to take her food: but her companion went and brought it to her. He carried it iu his bill, and emptied it into hers.

This affectionate bird continued to feed his mate in this mapper for four months. But her weakness increased every day. At last she was unable to sit on the perch; and remained crouched at the bottom of the cage. Sometimes she tried to get up to the lower perch, but was not able.

Her companion did all he could to assist her. He often took hold of the upper part of her wing with his bill, and tried to draw her up to him. His looks and his motions showed a great desire to help her, and to make her sufferings less.

But the sight was still more affecting, when the female was dying. Her distressed companion went round and round her a long time, without stopping. He tried at last to open her bill, that he might give her some food. His trouble increased every moment. He went to and from her, with the utmost appearance of distress. Sometimes he made the most mournful cries : and at other times, he fixed his eyes on his mate, and was silent; but his looks showed the deepest sorrow. His companion at length died : and this affectionate and interesting bird grew weaker and weaker from that time; and lived only a few months.

This is an affecting lesson, to teach us to be kind and loving, and very helpful to one another; and to those persons in particular, who are nearly connected with us, and who stand in need of our assistance.

Words of four Syllables accented on the second.

fi del i ty

å

ā

de.fen si ble Au da" city A gra ri an

dex'ter i ty bar bar i ty

bar ba ri an di gest i ble be at i lý e ma ci ate

dis sem in ate.. be at i tude gram ma ri an

do mes ti cate bru tal i ty

gre ga ri ous : em bel lish ment can thar i dēs

in sa tia blč e'm'bez zle ment ca pa" ci ty main tain a ble

e ques tri an ca par i sou pre ca ri ous

es pe" cial ly com pas sion ate re ga li a

es sen tial ly com pat i ble sec ta ri an

extem pli fý con grat u late un change a ble

ex per i meut de prav i ty un sa vour y

ex pres si ble di lap i date

a

ex ten sive lý dis par age ment E clair cise ment ex treni i ty dis par i ty trans pa ren cy dis pas sion ate

ě

for-zget ful ness e man ci pate Ac ces si ble

i len ti fỹ em bar rass ment ad meas ure ment i den ti ty en fran chise ment ad vent ur er il le" gi ble e qual i ty

af fec tion ate im men si ty es tab lish ment

ap pren tice ship. im ped i ment ex ag" ger ate au then tị cate im pen i tence ex pan si ble

be nef i cence in cred i ble ex trav a gance

be bef i cent in del i ble fa vat i cisin bi en ni al

in del i cate in an i mate ce leb ri ty in dem ni fý in fan ti cide ce ler i ty

in deni ni ty in grat i tude com mens u rate in flex i ble lo qua" city

con pen di ous iu seu si ble mis man age ment com pen di um

in teg ri ty peu tral i ty com pet i tor

jp tel li gence par tial i ly com pres si ble

io tem per ance phan tas ti cal con tem pla tive

in ves ti gate pro cras ti uate

con tempt i ble De ces si tous sa ga" ci ty con tempt u ous de ces si ty schis mat ic al con vexity ob scen i ty te na" ci ty

de cem vi rate ob strep e rous ve ra" city de cen ni al vi va" ci ty de crep i tude

per en ni al

per cep ti ble

sowe

per plex i ty im me di ate pos ter ity im peach a ble pre des ti pate im pe ri al pre ens i nence in pe ri ous pre em i neut

in e bri ate pro fes sor ship

io fe ri or pro gen i tor

in ge ni ous pro peo si ty in gre di ent pros per ity

in te ri or quad ren oi al ma te ri al quin quen ni al mys té ri ous sep ten ni al

o be di ence se reo i ty .. i ob se qui ous se ver i ty

per ceiv a ble sin cer i ty

pos te ri or so lem ni ty

su pe ri or sus cep ti ble

tra ge di an te mer i ty

i ter res tri al

A bil i ty traps cen den cy

ac cip i ent tri en ni al acclivi ty ē

a cid i ty Ab bre vi ate, ac tiv i ty ab ste mi ous ad di tion al a e ri al

ad mis si ble alle vi ate

af fio i ty an te ri or

a gil i ty col le gi an

am phib i ous col le gi ate

an ti". ci pate co me di an an tip o dēs con ceiv a ble. ao ti" qui ty con ge ni al

ar tif i cer con re ni ence as sim i late con ve ni ent

a vid i ty cri te ri on

aux4 il ia ry de ceit fully bel.li" ger ent de pre ci ate

be big ni ty e gre gious ly cáp tivity e le gi ac

cer til i cate en de mi al

ci vil i ty ex pe ri ence co in ci dence ex pe di ent com mis siop er ex te ri or

con cil i ate

con di' tion al con sist en cy con trib u tive con viv i al cu pid i ty cy lin dric al de bil i tate de bil i ty de cliv i ty de fi ciep cy de fin i tive de lin quen cy de lir i um dis crim i pate dis sim i lar dis trib u tive di vin i ty di vis i ble do cil i ty duc til i ty ef fi cien cy e lys i um ex pli cit ly ex tin guish er fa cil i tate fa cil i ty fa mil iar ize fa mil jar ly fas tid i ous fe li" ci tate fe li" ci ty fer til i ty fes tiv i ty fra gil i ty fu til i ty gen til i ty Dia bili ment hos til i ty hu mid i ty hu mil i ty im pris on ment 1o dif ference io dig nity

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »