Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

Excess in apparel is a costly folly. The very trimmings of the vain world would clothe all the naked ones.

Choose thy clothes by thine own eyes, not another's. The more plain and simple they are, the better. Let them be neither unshapely nor fantastical; for use and decency, and not for pride.

If thou art clean and warm it is sufficient; fo more doth but rob the poor, and please the wanton,

It is said of the true church, "The King's daugh› ter is all glorious within." Let our care, therefore, be of our minds, more than of our bodies, if we would be of her communion.

"

We are told with truth, That meekness and modesty are the rich and charming attire of the soul:" and the plainer the dress, the more distinctly, and with greater lustre, their beauty shines.

Believe nothing against another, but upon good authority: nor report what may hurt another, unless it be a greater hurt to others to conceal it.

[ocr errors]

St

sss.s ***

*SSS

Words of four Syllables, accented on the first.

pred i ca ble
pres by te ry
pres i den cy
ques tion a ble

sem i cir cle
sem i co lon
ter ri to ry
tes ti mo ny

ve" ge ta ble

ve" ge ta tive

ē

ă

An swer a ble an ti cham ber ap pli ca ble fan ci ful ly

fash ion a ble

hab er dash er

jan i za ry
ma" gis tra cy
mar riage a ble
prac
ti ca
ble
tran si to ry

ĕ

Cel i ba cy cens ur a ble

el i gi" ble en vi a ble ep i cy cle e" qui ta ble

es ti ma ble

[ocr errors]
[ocr errors]

est u a ry
ev i dent ly
ex i gen cy
ex pi a ble
ex pli ca ble
mem o ra ble
ne" ces sa ry
per i win kle
pet ti fog 3ger

ă

Ad ju tan cy ap po site ly pat ri ot ism

char ac ter ize guar di an ship

ā Fa vour a ble may or al ty va ri a ble va ri e gate

va ri ous ly

Rea son a ble

sea son a ble
trea son à ble

Dif fi cul ty
dig ni ta ry
dis so lute ness
im i ta tive

in sti ga tor
in sti tu tor

in ti ma cy
in tri ca cy

mil i ta ry
vin di ca tor
vis ion a ry
ŏ

Cog ni za ble
con quer a ble

ĕ

Del i cate ly
des

hon or a ry

hon our a ble ob sti na cy sol i ta ry

war rant a ble

aw

Au di to ry
dor mi to ry

for mi da ble
hor ti cult ure
or di na ry
ů

pe rate ly
el e gan cy
ep i cu rism
ex cel len cy
rem e di less
spec u la tive
tem per a ture
ē
Bre vi a ture
me li o rate

Cir cum spect ly
com fort a ble
drom e da ry
gov ern a ble
hon ey suc kle
mer ce na ry
per se cu tor
ser vice a ble
ū

Half accent on the last.

Cu li na ry su per fi" cies u ni form ly

ar

Ar bi tra ry

par don a ble
par si mo ny
par ti ci" ple

Ĭ

Im pi ous ly
im po ten cy
im pu dent ly
min i a ture
spir it u ous
vir u len cy
vir u lent ly
whim si cal ly

Hon our a bly
tol e ra bly

&W

Cor pu len for tu nate ly

cy

ō

Co pi ous ly

ů

Cov et ous ness

sumpt u ous ly
tur bu len cy
ul ti mate ly

ū

Du pli ca ture du ra ble ness hu mour ous ly us u al ly

Two parrots were confined together in a large cage. The cup which held their food, was put at the bottom of the cage. They commonly sat on the same perch, and close beside each other. Whenever one of them went down for food, the other always followed; and when they had eaten enough, they hastened to the highest perch of the cage.

They lived four years in this state of confinement; and always showed a strong affection for each other. At the end of this time, the female grew very weak, and had all the marks of old age. Her legs swelled, and she was no longer able to go to the bottom of the cage to take her food: but her companion went and brought it to her. He carried it in his bill, and emptied it into hers.

This affectionate bird continued to feed his mate in this manner for four months. But her weakness increased every day. At last she was unable to sit on the perch; and remained crouched at the bottom of the cage. Sometimes she tried to get up to the lower perch, but was not able.

Her companion did all he could to assist her. He often took hold of the upper part of her wing with his bill, and tried to draw her up to him. His looks and his motions showed a great desire to help her, and to make her sufferings less.

But the sight was still more affecting, when the female was dying. Her distressed companion went round and round her a long time, without stopping. He tried at last to open her bill, that he might give her some food. His trouble increased every moment. He went to and from her, with the utmost appearance of distress. Sometimes he made the most mournful cries: and at other times, he fixed his eyes on his mate, and was silent; but his looks showed the deepest sorrow. His companion at length died: and this affectionate and interesting bird grew weaker and weaker from that time; and lived only a few months.

This is an affecting lesson, to teach us to be kind and loving, and very helpful to one another; and to those persons in particular, who are nearly connected with us, and who stand in need of our assistance.

Words of four Syllables accented on the second.

de fen si ble
dex ter i ty
di gesti ble

dis sem in ate..

ǎ

Au da" ci ty bar bar i ty be at i fy be at i tude

ā

A gra ri an
bar ba ri an

in an i mate in fan ti cide in grat i tude lo qua" ci ty mis man age ment neu tral i ty par tial i ty phan tas ti cal pro cras ti nate sa ga" ci ty schis mat ic al te na" ci ty ve ra" ci ty vi va" ci ty

e ma ci ate
gram ma ri an
gre ga ri ous:
in sa tia ble
main tain a ble.
pre ca ri ous
re ga li a

sec ta ri an

bru tal i ty can thar i des

ca pa" ci ty

ca par i son
com pas sion ate
com pat i ble
con grat u late
de prav i ty
di lap i date
dis par age ment
dis par i ty
dis pas sion ate
e man ci pate
em bar rass ment
en fran chise ment
e qual i ty
es tab lish ment
ex ag" ger ate
ex pan si ble

ex trav a gance
fa nat i cism

un change a ble

un sa vour y
a
E clair cise ment

trans pa ren cy
ĕ
Ac ces si ble
ad meas ure ment
ad vent ur er
af fec tion ate
ap pren tice ship
au then ti cate
be nef i cence
be nef i cent
bi en ni al

ce leb ri ty
ce ler i ty

com mens u rate

com pen di ous
com pen di um
com pet i tor
com pres si ble
coo tem pla tive
con tempt i ble
con tempt u ous
con vexity
de cem vi rate
dé cen ni al
de crep i tude.

[ocr errors]
[blocks in formation]

in del i ble

in del i cate
in dem ni fy

in dem ni ty
in flex i ble
in sen si ble
in teg ri ty
in tel li gence
in tem per ance
in ves ti gate
'né ces si tous
ne ces si ty
ob scen i ty
ob strep e rous

per cep ti ble
per en ni al

[blocks in formation]

ē

Ab bre vi ate,

ab ste mi ous a e ri al

al le vi ate

an te ri or col le gi an col le gi ate

co me di an con ceiv a ble.

con ge ni al con ve ni ence con ve ni ent cri te ri on de ceit ful ly de pre ci ate e gre gious ly e le gi ac

en de mi al

ex pe ri ence ex pe di ent ex te ri or

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[graphic]

fa cil i ty

fa mil iar ize fa mil iar ly

fas tid i ous

fe li" ci tate fe li" ci ty fer til i ty

fes tiv i ty fra gil i ty fu til i ty gen til i ty

ha bil i ment hos til i ty

hu mid i ty

hu mil i ty

im pris on ment In dif ference in dig ni ty

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »