Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

no bil i ty ob li" qui ty ob liv i on o ri" gin al pa rish ion er par ti" ci pate pe ti" tion er pon tif i cate prac ti tion er pre cip i tant pre cip i tate pro fi cien cy pro lix i ty pro vis ion al prox im i ty quo tid i an

ra pid i ty

rus ti" ci ty scur ril i ty sig nif i cance sig nifi cant si mil i tude

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

een so ri ous col lo qui al com mo di ous

em po ri um

en co mi um

fe lo ni ous

har mo ni ous his to ri an in glo ri ous la bo ri ous op pro bri ous op pro bri um pro por tion al pro vo ca tive re sto ra tive sup port a ble vain glo ri ous

vic to ri ous

ux4 o ri ous

ພັ

Ab sur di ty

ac com pa ny ad verb i al ad ver tise ment al ter nate ly al ter na tive an nun ci ate ap pur te nance be com ing ly ca lum ni ate cir cum fe rence cir cum flu ence com bus ti ble cor rup ti ble dis cerò i ble dis cour age ment di ver si fy ef fron te ry en cour age ment e nun ci ate ex ter min ate

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]

LIKELY

OF THE DANGER OF PLEASURE.
BEHOLD the boy, forbidden sweets to prove,
With luckless hand the honey'd hive remove:
Straight, with an angry hum that sounds to arms,
Forth rush the winged tribe in all their swarms;
Too late, alas! they make the offender find,
That pleasure's honey leaves a sting behind.

MORAL.

Learn hence, ye heedless train, who gaily glide,
In youth's trim bark, down life's uncertain tide,
That death oft lurks beneath some gilded toy,
And poison mingles with the cup of joy.

[ocr errors]
[graphic]

THE thoughtless child overturns the hive, in order to get at the honey; he knows the bees have sweets, but he forgets that they also have stings. When he has done the mischief, he perceives it too late; for the industrious bees show him that they will not be disturbed with impunity: and he finds it impossible to get the honey, unless he can first destroy those who guard it.

Amazed at the consequence of his action, he flies with precipitation, but is overtaken by the insects, who, settling upon him, leave behind them their stings; the anguish of which may serve as a perpetual memorial of his rashness, and warns him to beware of stolen fruits for the future.

APPLICATION.

IN many people of a more mature age, we see the emblem verified: and though common experience might prevent the evil; yet so careless are some, that they will make ase of no experience but their own, which is always dearly bought, and often comes too late to have the effect de sired by every rational and thinking person.

Words of four Syllables accented on the third.

gran u la tion grat u la tion grav i ta tion hes i ta tion il lus tra tion

ā

Ad van tage ous af fi da vit

af fir ma tion a" gi ta tion al ge bra ic

al ien a tion

al li ga tor âl ter a tion ap pli ca tion

ar bi tra tion

bar ri ca do

bas ti na do cir cum ja cent co" gi ta tion com men da tion com men ta tor com mu ta tion com pen sa tion com pi la tion com pu ta tion con cen tra tion con dem na tion con fir ma tion con fis ca tion con fla gra tion con for ma tion con gre ga tion con ju ra tion con se cra tion con stel la tion con ster na tion con sul ta tion con sum ma tion con tem pla tion con ver sa tion cul mi na tion cul ti va tion dec la ma tion dec la ra tion

[ocr errors]

dec lin a tion ded i ca tion deg ra da tion dem on stra tion dep re da tion

de pri va tion des ig na tion

des pe ra tion

des ti na tion

de tes ta tion

dev as ta tion

dis lo ca tiou
dis pen sa tion
dis
pu
dis ser ta tion

ta tion

dis si pa tion dis til la tion ef fi ca cious em bar ca tion em i gra tion en ter tain ment ex4 âlt a tion ex cla ma tion ext hor ta tion ex pec ta tion ex tir pa tion ex tri ca tion ex u da tion fab ri ça tion fas ci na tion fo men ta tion fla" gel la tion fluct u a tion fo li a tion fo men ta tion ful mi na tion fu mi ga tion ger mi na tion glad i a tor grad u a tion

159429

im pli ca tion im pōrt a tion im pre ca tion

in car na tion

in cli na tion in cul ca tion

in den ta tion

in di ca tion in dig na tion

in flam ma tion in for ma tion

in spi ra tion

in stâl la tion

in sti ga tion in ti ma tion

in vi ta tion lam en ta tion le" gis la tive le" gis la tor le" gis la ture lu cu bra tion mach in a tion. me di a tion me di a tor mens u ra tion min is tra tion mis be bav iour mit i ga tion mod e ra tion mod e ra tor mol es ta tion nav i ga tion ob ser va tion os cil la tiou os ten ta tion

os ten ta tious pal pi ta tion pen e tra tion per fo ra tion

per mu ta tion per spi ra tion per ti na cious per tur ba tion pred i ca tion prep a ra tion pres er va tion proc la ma tion prof a na tion pro lon ga tion pro mul ga tion prop a ga tion pro ro ga tion prot es ta tion prov o ca tion pub li ca tion

re can ta tion ref or ma tion

ren e ga do rep ro ba tion res er va tion res ig na tion res pi ra tion res to ration se ques tra tion spec u la tion stim u la tion stip u la tion suf fo ca tion sup pli ca tion ter min a tion trans for ma tion trans migra tion trans mu ta tion

trans port a tion

trib u la tion ve" ge ta tion vin di ca tion bac cha ual ian

ă

Ad a man tine

an i mal cule

ben e fac tion ben e fac tor ben e fac tress cir cum stan tial co ri an der coun ter bal ance dis en tan gle hy dro stat ics li" que fac tion man u fact ure math e mat ics mem o ran dum not with stand ing o ver bal ance pet ri fac tion pu tre fac tion re es tab lish sat is fac tion

stu

pe fac tion

tu me fac tion
un der stand ing
un der val ue
ē

Dis a gree ment euro pe an in dis creet ly in ter fe rence mis de mean or per se ve rance ĕ Ac qui es cence âl to geths er ap pre hen sion ar 'chi tect ure

cir cum spec tion cir cum ven tion co a les cence co es sen tial com pre hen sion com pre hen sive

con de scen sion con fi den tial

con sci en tious con se quen tial con ti nen tal con va les cence con va les cent det ri men tal dis af fect ed dis con tent ment dis re spect ful ef fer ves cence el e ment al ev a nes cent fun da men tal im per fec tion in at ten tion

in at ten tive in de pen dence in de pend ent

in di gest ion in dis cre" tion in ef fect ive

in flu en tial in of fen sive

in stru ment al in sur rec tion in ter ces sion in ter ces sor in ter jec tion in ter med dle in ter reg num in ter ven tion mon u men tal om ni pres ence pen i ten tial pes ti len tial pre de ces sor pre pos ses sion prov i den tial rec ol lec tion re im pres sion rep re hen sion

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »