Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

io fin i tive in fin i tude in fiu i ty in " qui tous in i" qui iy id quis itive io quis i lor in sju i olls in siinc tive ly in tim i llate in vid i ous in vin ci ble in vis i ble las civ i ous mag nifi cence mag oif i cent ma lig ni ty me di" ein al ine rid i an mu ni" ci pal mu uif i cence no bil i ty ob li" qui ty ob liv i on o ri" gin al pa rish ion er par ti" ci pate pe ti" tion er pon tif i cate prac ti tion er pre cip i taut pre cip i tate pro fi cien cy pro lix i ty pro vis ion al prox im i ty quo ra pid i ty rus ti" ci ty scur ril i ty sig nif i cance sig nifi cant si mil i tude

sin pli ci ty

con sol i date
so iid i ty cos mnog ra phy
so l;" cit or

de mon stra ble
SO," cit ous dis con fit ure
so " ci tude dis con so late
80 p his ti cal

dis hun ts ty sta bili ty

lis qual ifỹ ste ril i ty

fe ro" ci ty stu pid i ty

fri vol i ty sub lim i ty hy poc ri sy sub mis sive ly im pol i tic suf fi cien cy

im pos si hle ti mid i ty

im prov i dent
tra dition al in com pe tent
trau quil ity jp con gru ous
va lic i ty ip con stan cy
vi cip i ty

ma jor i ty
vi cis si tude mi nor i ty
vir gin i ty phi lon o pher
vi rility

phi los phy
vis cid i ty phle bot o my

pre dom i nant i

pre dom i vate An ni bi late

pre pon de rate
de light fully pre pop de rance

pre rog a tive
Ac knowl edg mept pri or i ty
ac com plish ment prog nos ti cate
ag glom e rate

re cog ni zance
a non y mous

re spon si ble
a poc a lypse rhe tor ic al
a poc ry pha

rhi po' ce ros
a poc ry phal sy Don y mous
a pos tro phize ther mom e ter
ap prox i mate

ty pog ra phy
as ton ish ment ve lo" ci ty
a tro" ci ty 'chal cog ra phy
au thor i ty chi rog ra phy
cal los i ty scho rog ra phy
com mod i ty
com pos i tor

ichro nom e ter
con com itant

Ō
con glom e rate Ap pro pri ate

u til i ty

tid i an

chro nol o gy

A

een so ri ous fra ter ni ty
col lo qui al il lus tra tive
com mo di ous il lus tri ous
em po ri um im per ti pence
en co mi um

im per

ti nent fe lo ni ous

im per vi ous har mo ni ous in dus tri ous his to ri an jn ter cal late in glo ri ous

in ter

ро

late la bo ri ous in ter pre ter op pro bri ous

pre serv a tive op pro bri um

pre sumpt u ous pro por tion al

pro fun di ty pro vo ca tive

pro verb i al re sto ra tive re sus ci ate sup port a ble re ver be rate vain glo ri ous ro tun di ty vic to ri ous sub sery i ent 4x4 o ri ous

su per flu ous ů

sil per la tive Ab sur di ty tri um phant ly ac com pa dy

tri uin vi rate ad verb i al tu mult u ous ad ver tise ment un cer tain ty al ter nate ly

un mer ci ful al ter na tive un search a ble an pun ci ate

Ichi rur ge ry ap pur te pance

ū be com ing ly Ac cou tre ment ca lum ni ate cen tu ri on cir cum fe rence com mu ni cate cir cum flu ence com mu ni ty com bus ti ble

con clusive ly cor rup

ti ble con cu pis cence dis cerp i ble ef flu yi a dis cour age ment e lu ci date di ve si fỹ

for tu it ous
fu tu ri ty
gar ru li ty
im mu ni ty
in ju ri ous
in scru ta bie
lux u ri ance
lux u ri ant
lux u ri ous
mer cu ri al
pro tu be rance
pro tu be rant
sa lu bri ous
sul phu re ous

aw
Ac cord ing ly
con form a ble
con form a bly
con form i ty
de form i ty
e por mi tý
ex or bi tance
ex or di um
ex tor tion er
im mor tal iže
im port u nate
in cor po rate
in or dinate
pre pos ter ous
sub or di pate

ar

Co part ner ship
im par tial ly
in car ce rate
mo nar 'chi al

en thu si asm

en thu si ast
en cour age ment ex cru ci ate
e pun ci ate ex u be rance
ex ter min ate ex u vi æ

oi
Dis loy ally
em broid e ry

ou
Ac count a ble
dis coun te dance

ef fron te ry

[graphic]
[ocr errors]

OF THE DANGER OF PLEASURE.
BEHOLD the boy, forbidden sweets to prove,
With luckless hand te honey'd hive remove :
Straight, with an angry hum that sounds to arms,
Forth rush the winged tribe in all their swarms ;
Too late, alas! they make the offender find,
That pleasure's honey leaves a sting behind.

MORAL.
Learn hence, ye heedless train, who gaily glide,
In youth's trim bark, down life's uncertain tide,
That death oft lurks beneath some gilded toy,

And poison mingles with the cup of joy. THE thoughtless child overturus the hive, in order to get at the honey ; he knows the bees have sweets, but he forgets that they also have stings. When he has done the mischief, he perceives it too late ; for the industrious bees show him that they will not be disturbed with impunity : and he finds it impossible to get the honey, unless he can first destroy those who guard it.

Amazed at the consequence of his action, he flies with precipitation, but is overtaken by the insects, who, settling upon him, leave behind them their stings; the anguish of which may serve as a perpetual memorial of his rashness, and waros him to beware of stolen fruits for the future.

APPLICATION. IN many people of a more mature age, we see the emblem verified : and though common experience might prevent the evil; yet so careless are some, that they will make ulse of no experience but their own, which is always dearly bought, and often comes too late to have the effect desired by every rational and thinking person.

ge

Words of four Syllables accented on the third. ā: dec lin a tion

gran u la tion Ad van tage ous ded i ca tion

grat u la tion af fi da vit deg ra da tion

grav i ta tion af fir ma tion dem op stra tion hes i ta tion a" gi ta tion dep re da lion il lus tra tion al bra ic de pri va tion im pli ca tion ālied a tion des ig na tion im port a tion al li ga tor des pe ra tion

im pre ca tion âl ter a tion des ti na tion ia carpa tion ap pli ca tion de tes ta tion in cli na tiou ar bi tra tion dev as ta tion in cul ca tion bar ri ca do dis lo ca tiou in den ta tion bas ti na do

dis pen sa tion in di ca tion cir cum ja cent dis pu ta tion in dig na tion co" gi ta tion dis ser ta tion in flam ma tion com men da tion

dis si

pa

tion in for ma tion com men ta tor dis til la tion in spi ra tion com mu ta tion ef fi ca cious in stâl la tion com pen sa tion em bar ca tion in sti ga

tion com pi la tion en i gra tion in ti ma tion com pu ta tion ep ter tain ment in vi ta tion con cep tra tion ex4 âlt a tion lam en ta tion con deni na tion ex cla ma tion le" gis la tive con fir ma tion ex4 hor ta tion le" gis la tor con fis ca tion ex pec ta tion

le" gis la ture con fla gra tion ex tir pa tion lu cu bra tion con for ma tion ex tri ca tion mach' io a tion. con gre ga tion ex u da tion

me di a tion con ju ra tion

tion me di a tor con se cra tion fas ci oa tion mens u ra tion con stel la tion fo men ta tion mio is tra tion con ster na tion fla" gel la tion mis be bav iour con sul ta tion fluct u a tion mit iga tion con sum ma tion fo li a tion

mod e ra tion con tem plation fo men ta tion mod e ra tor con ver sa tion ful mi na tion mol es ta tion cul mi na tion fu mi ga tion

nav i ga tion cul ti va tion ger mi na tion

ob ser va tion dec la ma tion glad i a tor os cil la tiou dec la ra tion

grad u a tion os ten ta tion

fab ri ça

os ten ta tious pal pita tion pen e tra tion per fo ra tion per mu ta tion per spi ra tion per ti na cious per tur ba tion pred i ca tion prep a ra tion pres er va tion ploc

la ma tion prof a na tion pro lon ga tion pro mul ga tion prop a ga tion pro ro ga tion prot es ta tion prov o ca tion pub li ca tion re can ta tion ref or ma tion ren e ga do rep ro ba tion res er va tion res ig na tion res pi ra tion res to ra tion se ques tra tion spec u la tion stim u la tion stip u la tion suf fo ca tion sup pli ca tion ter min a tion trans for ma tiou trans migra tion traos mu ta tion trans põrt a tion trib u la tion ve" ge ta tion vin di ca tion bac 'cha gal ian

ă

con de scen sion Ad a man tioe con t len tial an i mal cule con sci en tious ben e fac tion cop se quen tial ben e fac tor con ti nen tal ben e fac tress con va les cence cir cum stan tial con va les cent co ri an der det ri mep tal coun ter bal ance dis af fect ed dis en tan gle

dis con tent ment hy dro stat ics dis re spect ful li" que fac tion

in de pen

ef fer ves cence man u fact ure. el e ment al math e mat ics ev a nes cent mem o ran dum fun da men tal not with stand ing im per fection o ver bal ance is at ten tion pet ri fac tion in at teu tive pu tre fac tion

dence re es tab lish

in de pend ent sat is fac tion in di gest ion stu pe fac tion in dis cre" tion tu me fac tion in ef fect ive un der stand ing

in flu ep tial un der val ue in of fen sive ē

in stru ment al Dis a gree ment in sur rec tion eu.ro pe an

in ter ces sion in dis creet ly in ter ces sor in ter fe rence io ter jec tion mis de mean or

in ter med dle per se ve rapce in ter reg num ě

in ter ven tion Ac qui es cence

mon u med tal âl to geths er om ni pres ence

peo i ten tial ar ichi tect ure

pes ti len tial cir cum spec tion pre de ces sor cir cum ven tion co a les cence

prov i den tial co es sen tial rec ol lec tion com pre hen sion re im pression com pre hen sive rep re hen sion

ap pre hen sion

pre pos ses siop

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »