Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][ocr errors]
[graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][merged small]

THE

48

HAND-BOOK

TO

ARIZONA:

ITS RESOURCES, HISTORY, TOWNS, MINES,

RUINS AND SCENERY.

AMPLY ILLUSTRATED.

ACCOMPANIED WITH A

NEW MAP OF THE TERRITORY.

BY

RICHARD J. HINTON.

PAYOT, UPHAM & CO., SAN FRANCISCO.
AMERICAN NEWS CO., NEW YORK.

1878.

N

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »