Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

With their Application to the SOLUTIONS of a

VARIETY of PROBLEMS, which are of great Use
in measuring Heights and Distances of Places, sur-
veying of Corinties, Sea-Coafts, &c.

B Y BENJAMIN DONN,
Teacher of the Mathematics, and Lecturer in experimental

Philosophy,
Author of the Essays on Arithmetic, Book-keeping, the Britisha

Mariner's Alifant, &c.

The SECOND EDITION.

[ocr errors]

Quicquid in, astronomicis, geographicis, vel nauticis, efficiendum,

geometriæ et trigonometria attribuendum eft.

LONDON:
Sold by J. JOHNSON, in St. Paul's CHURCH-Yard.

M.DCC.LXXV.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »