Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 231 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 233 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 231 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 234 - Measures of Length 10 millimeters (mm) =1 centimeter cm 10 centimeters =1 decimeter dm 10 decimeters =1 meter m 10 meters =1 dekameter Dm 10 dekameters =1 hektometer Hm 10 hektometers =1 kilometer Km...
Σελίδα 232 - DRY MEASURE 2 pints (pt.) = 1 quart (qt.) 8 quarts =1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu...
Σελίδα 192 - The areas of two circles are to each other as the squares of their radii, or as the squares of their diameters. S TrR2 R* If1' = ~R^ = "cT* = -D'*
Σελίδα 234 - Arcs 60 seconds (") =1 minute (') 60 minutes = 1 degree (°) 90 degrees = 1 right angle 360 degrees = 1 circle...
Σελίδα 50 - The shortest distance from a point to a line is the perpendicular distance from the point to the line.
Σελίδα 234 - SURFACE too square millimeter's (sq. mm.) = 1 square centimeter (sq. cm.) 100 square centimeters — 1 square decimeter (sq. dm.) 100 square decimeters = 1 square meter (sq. m.) 100 square meters =- 1 square dekameter (sq.
Σελίδα 122 - To divide powers of the same base, subtract the exponent of the divisor from the exponent of the dividend.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας