Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 67 - The square of the hypothenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides ; as, 5033 402+302.
Σελίδα 9 - If two triangles have the three sides of the one equal to the three sides of the other, each to each, the triangles are congruent.
Σελίδα 65 - The areas of two triangles which have an angle of the one equal to an angle of the other are to each other as the products of the sides including the equal angles. A D A' Hyp. In triangles ABC and A'B'C', To prove AABC A A'B'C' A'B' x A'C ' Proof. Draw the altitudes BD and B'D'.
Σελίδα 160 - ABC (fig. 224) be any spherical triangle ; produce the sides AB, AC, till they meet again in D. The arcs ABD, ACD, will be...
Σελίδα 168 - In any spherical triangle, the greater side is opposite the greater angle ; and conversely, the greater angle is opposite the greater side.
Σελίδα 157 - CIRCLE is a plane figure bounded by a curved line, all the points of which are equally distant from a point within called the centre; as the figure ADB E.
Σελίδα 8 - Any side of a triangle is less than the sum of the other two sides...
Σελίδα 82 - The perimeters of two regular polygons of the same number of sides, are to each other as their homologous sides, and their areas are to each other as the squares of those sides (Prop.
Σελίδα 29 - Two equal chords are equally distant from the centre ; and of two unequal chords, the less is at the greater distance from the centre.
Σελίδα 182 - CD, &c., taken together, make up the perimeter of the prism's base : hence the sum of these rectangles, or the convex surface of the prism, is equal to the perimeter of its base multiplied by its altitude.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας