Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 36 - If two triangles have two sides and the included angle of one, equal respectively to two sides and the included angle of the other, the triangles are equal. C...
Σελίδα 472 - The area of a regular inscribed hexagon is a mean proportional between the areas of the inscribed and circumscribed equilateral triangles.
Σελίδα 321 - The frustum of a triangular pyramid is equivalent to the sum of three pyramids whose common altitude is the altitude of the frustum and whose bases are the lower base, the upper base, and a mean proportional between the two bases of the frustum.
Σελίδα 211 - The areas of two regular polygons of the same number of sides are to each other as the squares of their radii or as the squares of their apothems.
Σελίδα 42 - ... greater than the included angle of the second, then the third side of the first is greater than the third side of the second.
Σελίδα 385 - Two triangles are congruent if (a) two sides and the included angle of one are equal, respectively, to two sides and the included angle of the other...
Σελίδα 144 - ... twice the product of one of these sides and the projection of the other side upon it.
Σελίδα 63 - The straight line joining the middle points of two sides of a triangle is parallel to the third side, and equal to half of it.
Σελίδα 141 - If from a point without a circle a tangent and a secant be drawn, the tangent is a mean proportional between the whole secant and its external segment.
Σελίδα 153 - The product of two sides of a triangle is equal to the product of the diameter of the circumscribed circle and the altitude upon the third side.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας