Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

9. £305.

7. £4. 98. 7d. 10. 3 h. 341919' P.M. 12. 4 months.

8. 31 days.

11. 32 4311" past 2.

XVI. - PAGE 67. 1. 15.

2. 30 ft. 3. 1125 miles (take 8 kilom. = 5 miles). 4. £15,000. 5. 11į days. 6. 92 days. 7. 2s. 8d. 8. 52-5 m.

9. £154. 10. 88 horses. 11. 74 miles. 12. 12 days.

XVII.- PAGE 69. 1. £70.

2. £41. 6s. 2 d. 4. £4. 6s. 93;d. 5. £4. 4s. 7. 111}.

8. £236. 11s. 8d. 10. £385.

11. 57 months.

3. £39. 8s. 4 d. 6. £21. 18s. 5d. 9. 383.. 12. 15s. 5 d.

XVIII.- PAGE 72. 1. £23. 3s. 5.856d. 2. £49. 5s. 6.84d. 3. £20. 3s. 10.149d. 4. £102. 178. 4.941d. 5. 10s. 9.6d.

6. £441. 2 f. 1 c. 1.40 m. 17. £270. 12s. 1.929d. 8. £200 - (1.045)%. 9. £231525.

10. £71. ls. 11. £50{(1.05)* + (1.05)2 + (1.05)} £165. 10s. 1 d. 12. £450 ; (1.04)

XIX.- PAGE 75. 1. £12. 7s. 2.4d.

2. 3 d. 3. £4. 13s. 3.38d.

4. £4. 178. 11.66d. 5. £3. Os. 2114 d.

6. £10. lls. 8.7d. 107 17. £5. 12s. 6d.

8. £42. 10s. 9. £39. 7s. 6d.

10. £35. 11. £2212. 10s.

12. £326. 7s. 33d.

XX.- PAGE 77. 1. £690. 18s. 9d..

2. £304. 14s. 87. 3. £5528. 10s. nearly. 4. £382. 10s. 10d. 5. £6911. 3s. 67.d. 6. £126. 14s. 10d. nearly. 7. £842. 12s. 6d.

8. £7768. 5s. 31d. 9. £863. 7s. 6d. nearly. 10. £134. 11. £281. 5s.

12. 50,000 francs.

PAGE 80. 1. £374. 11s. 10,25d. 2. £1069. 10s. 11 d. nearly. 3. £1773. 14s. 6d. 4. £393. 7s. 8 d. nearly, 5. £308.8693.

XXI.

6. 20. 17. 12s. 10d.

8. £522.0411. 9. £217.7937.

10. £1000 = (1.05). 11. £23. 11s. nearly. 12. £369.8728.

XXII. - PAGE 82. 1. 5s. 5d. 2. 10s. 10d. 3. £1. 10s. 4. 6 to 5. 5. £48.

6. 4} gallons. 7. He loses 12) per cent.

8. £72,123. 12s. 6d. 9. £25. 10. 21

11. £4. 5s. 12. 33}.

MISCELLANEOUS EXAMPLES. - PAGE 85.

1. 10.

2. £3. 5s. 10d. 3. 721 lbs., 321 kilog. 4. -5 + 1-3, +. 5. •0078125, Pago

6. 2933.73. 7. 33.1, 3.236. 8. £2. 16s. 01d., he lost 12} per cent. 9. 12. 10. 4, 6s., .04895. 11. 0, 4, 2500, 116. 12. £29. 6s. 7}d., £0. 9s. 8}d. 13. £8000 stock, £7530. 14. £:002, 34:3168.

15. 83-8967, 1.9387. 16. £51%, £111%, £1213. 17. •2036. 18. 240. 19. 4s. 7•4d. per ounce.

20. £1763. ls.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

3 xyz.

III.-PAGE 156. 1. 10 a + 3 6. 2. 11 a. 3. 12 b + 8 C. 4. 0. 5. 8 a2 + ab. 6. 3x - a* - 15 x - 2. 7. 4 ab - 4.

* 8. 2x2 + y2 + 20

9. c* + y + y. 10. a3 + b3 + c3 + 3 a2b + 3 ab2 a-c aca 62c 2 abc. 11. * + y + 2 – 4 ay + 4 cz – 4 xys – 4 yz + 4 2028

4 yzo + 6 x*y* + 6*** + 6 yen - 12 x*yz + 12 xyz 12 xyz.

12. 0.

[ocr errors]

bc

[ocr errors]

ga

IV.-PAGE 157. 1. 4 a + 2 6 + 5 c. 2. - 4x + 2y - 62. 3. aa 3 ab - 62 - 5a - 76 - 8.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4. 2 a* 2 a 2 + 2C4. 5. 4 a* + 8 a2b2 + 4 64
6. 32 3 23 3 ax
7. xt
aar

9 a-x? 3 a’a 2 a'. 8. 0.
9. a 5 d + e + f + g + h.
10. 2 * - 8 x®y + 12 a'yo - 8 xy + 2 y!

204 11. ** - 2 x+y + y.

acʻy2 y4 12. a2 + 62 2 c + 2 ab 2 ac 2 bc.

с

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

V.- PAGE 159.
1. X + 8 y + z.

2. as - 13 3. 13 -- 6 .
4. 5 cm 3. 7.
5. (a + b) + (c - d), a - (6 - c + d),

d
{a - (6 - c)} - d.

(}
6. (6 a - 76)– (3 c – 5d), - 6 a + (7 6 3c+5 d),

)+
- {6 a - (76–3c)} + 5 d.
7. - (4 ac - 12 xoy) - (12 xy 4y),

23
- 4x + (12 con - 12 xy + 4 vo),

°

{4 203 - (12 x*y – 12 xy')} + 4 . 8. (as

63) (c3 3 abc), as - (63 + 2 - 3 abc), {ax (68 + c)} + 3 abc.

(^
9. (a b + d) ac (a 6

f)y?.

d) (c - d + e - f) y (e

h) . 11. (a b - d) x – (a - 76 - c) y - (6 - c + d) z. 6

C ) z a) a2 + (ac y) ab + (y %) 62.

[ocr errors]

3 c) wy

[ocr errors]

(26

[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

VI.- PAGE 161.
1. 12 a’ - ab - 66", 18 * - 9 xy - 35 ya.

6 m2
2. 20 – 6 xy + 4y, 30.3 + 49 s'y + 9 xy - 4yo.
3. a*

2 a2b2 + 64, at 64. 4. ** y, 28 y.
5. ad + 18 + 8 -3 abc. 6. 2018

- yo.
7. ax + 3 aʻb + 3 ab2 + 68.
8. 5 + 5 am

405.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

2, a

9. – 728 + 17 2*

52

2. 10. q + 2 aba + 3 a*b* + 2 a 66 + 18. 11. af + (ac + bf ) x + (6 + f) car? + (c + df) 203 + cda 12. avd + (P a) x + (q ap) a aq. 13. avd + (a + b + c) a + (ab + ac + bc) * + abc.

VII.—PAGE 165. 1. 2 - 2 xy + y, 9 a- 30 ab + 25 67, 16 64 + 8 cd+d", 2* 9 - 12 x+y + 4 y. 2. a 68. 3. mpx - n'y, 50a* - 18 64.

* – 4. (a + c) - (6 + d), (a + b)2 – (c + d). 6.2 + 4x - 5, + 7 x + 10, 2 + 2 x – 15, ** – 25. 7. * 37 203 24 x + 180. 8. To

4 a 32 (aco)}. 9. 4 (a + b 2 + c + d^).

[ocr errors]

mn

arm

VIII.- PAGE 171. 1. 4 a: - ab + 2 6, xy - 4y.

4
2. 2 a* – 5 ab + 20 aʼb?, 2 x + 3 xy + 2y.
3. ax"-" + bx-"y" + cx-**+ *) ya",

n
+ by" + cxhmya".
4. 6x + 4y, 5 2 - 3 y.
,

5. 1 + 2 + 20
6. - 3x – 4, 7 2 + 3.

72 y4 7. dece – 3 xʻy + 5 xy + 27 yo +

- 3y'

24 y 203 - xy - 3 xy + 15 y:

30 + y 8. 24 + 2 y + x^y2 + xy3 + y^, ** – acoy + x*y wys + yf 9. axm + by".

10. a3 + a2b + ab + 63. 11. b + c, a + b. 12. a + bx + ca". 13. a* - (p - 1) a - (p -q - 1) as - (p - 1) a + 1.

14. The given expression is(a + b + c – d) (a + b-C+ d) (a 6+c+d) (a - b-c-d).

C

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

с

-C

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »