Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

PRIZE SUBJECTS FOR 1818.

Subjects for Members' Prizes : Senior Bachelors-Antiquæ Musicæ Species et Natura. Middle Bachelors-Inter Græcos et Romanos Historiæ Scrip

tores comparatione factâ, cojusnam stylus imitationc maxime dignus esse videtur.

Sir Wm. Browne's Medals. Greek Ode-In obitum Illustrissimæ Principissæ Caroletta

Augustæ Georgii Walliæ Principis Filiæ. Latin Ode-In memoriam Ricardi Vicecomitis Fitzwilliam

Musei Fitzwilliam Fundatoris munitici.
Epigrams-Magna civitas, magna solitudin.

Chancellor's Price :
Imperial and Papal Rome,

Norrisian Prize: What confirmation does the credibility of the Gospel History derive from the number and concurrence of the Evangelists?

Seatonian Prize:- Deborah.

Hulsean Prize :
The probable influence of Revelation upon the writings of the
Heathen Philosophers and the morals of the Heathen World.

Porson Prize:
Shakspeare, Heury VIII. Act 3, Scene 2.
Beginning with

Cromwell, I did not think to shed a tear.”
Ending with

“ He would not in mine age Have left me paked to mine enemies.'

ADDENDA ET ERRATA.

Chancellor's Medallists:
Thirlwall, Trinity -Stainforih, Trinity.

Smith's Prizemen :
Lefevre, Trinity-Hind, St. John's.

Jephson, 2
Page xii. Instead of

Hornbuckle, M.A. read B.D.

Calvert,
Page 44. For- Pemh. 1817 J. W.Trevor, Joh. read John

James Blunt, Joh.
Page 77. Insert as Porson's Prize inan-

1817 G. J. Pennington, King's. Page 155. Insert--On Saints' days the Library is open from

(welve till two.
Page 227. Insert-LL. D. G.C. Tennyson.
Page 230, Insert as M.A. after Beamish, C. Tennyson.
Page 299. loseri * before Gwilt, Caius.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

P. 213. Jesus College.- Assistant-Tator, for Edward Abdy,

M.A. read William Sheepshanks, M.A. 219. To Christ College Fellows, add D'Arblay, B.A. 227. To St. John's College Foundation Fellows, add!

Hindle, B.A.

To the Platt Fellows, add Bushby, B.A. 280. Prob. 1, for Triangles read Angles.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Subjects for Members' Prizes :
Senior Bachelors- Antiquæ Musicæ Species et Natura.
Middle Bachelors-loter Græcos et Romanos Historiæ Scrip.

tores comparatione factâ, cojusnam stylus imitationc
maxime dignus esse videtur.
Sir Wm. Browne's Medals.

-'cm Caroladin

James Blunt, Joh.
Page 77. Insert as Porson's Prize inan-

1817 G. J. Pennington, King's.
Page 155. Insert--On Saints' days the Library open

from twelve till two. Page 227. Insert-LL. D. G.C. Tennyson. Page 230, Insert as M.A. after Beamish, C. Tennyson. Paye 299. luseri * before Gwili, Caius.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Remarkable Days at Cambridge, from April 1, 1818,

to March 31, 1819.

1818.
Apr. 1. Cambridge Term begins.

5. Second Sunday after Easter.
12. Third Sunday after Easter.
19. Fourth Sunday after Easter.
23. St. George
25. St. Mark
26. Fifth Sunday after Easter. Rogation Sunday.
30. Ascension day or Holy Thursday.

May 1. St. Philip and St. James. Dr. Woodward's

audit dinner at the Vice-Chancellor's, to
which all the Heads, Professors, Inspectors
of Fossils, and Bedells are invited. The

V.-C. receives 101. the Insp. 51. each.
3. Sunday after Ascension.
6. St. John Port. Lat.
10. Whit Sunday. Scarlet day.
11. Whit Monday.
12. Whit Tuesday.
17. Trinity Sunday. Scarlet day.
21. Cambridge Term divides at noon.
24. First Sunday after Trinity.
29. King Charles II. restored.
31. Second Sunday after Trinity.

[ocr errors]

June 4. King George III. born 1738.
7. Third Sunday after Trinity.

b

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »