Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ON

IRISH BULLS.

BY

RICHARD LOVELL EDGEWORTH,

AND

MARIA EDGEWORTH,

AUTHOR OF CASTLE RACKRENT, &c.

Summos posse viros, & magna exempla daturos,
Vervecum, in patria, crassoque sub aëre nasci !

JUVENAL.

THE SECOND EDITION, CORRECTED,

LONDON:

PRINTED FOR. J. JOHNSON, 72, ST. PAUL'S CHURCHYARD.

1803.

[merged small][merged small][ocr errors]

Bryer, Painter, Bridewell Hospital, Bridge Street.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »