Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LOST

I SAW TIIEE WEEP

JOHN CHINAMAN

KNOWLEDGE OF NATURE

MILTON

BYRON.

10

108

397

301

BRET HARTE

DANA

75
236

277

66
212

67
197
65

.

106

56

367

9

7

23

139

210

136

300

[ocr errors][merged small][merged small]

GREELEY

REIGN OF TERROR.

CARLYLE

252

125

INDEX OF AUTHORS.

19
199

143

ADDISON, JOSEPH
AGASSIZ, Louis R.
BANCROFT, GEORGE
BEECHER, HENRY WARD
BROWNING, Mrs. .
BRYANT, WILLIAM CULLEN
BURNS, ROBERT
BURKE, EDMUND .
BYRON, LORD
CARLYLE, THOMAS
COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR
COOPER, JAMES FENIMORE
COWPER, WILLIAM
DANA, JAMES D.
DICKENS, CHARLES
DISRAELI, BENJAMIN
ELIOT, GEORGE
EMERSON, RALPH WALDO
FROUDE, JAMES ANTHONY
GREELEY, HORACE
GIBBON, EDWARD .
GOLDSMITH, OLIVER
GRAY, Asa .
HARTE, BRET
HAWTHORNE, NATHANIEL
HELPS, SIR ARTHUR
HOLMES, OLIVER WENDELL
HUXLEY, THOMAS H.
INGELOW, JEAN
IRVING, WASHINGTON
JEFFERSON, THOMAS
JOHNSON, SAMUEL
LAMB, CHARLES
LE VERT, MRS. OCTAVIA WALTON

294
195
116
51
37
102
121

72
109

41
301
272
171
355
150
317
251
43
31
240
397
155
323
227
387
374
89
49
26
79
344

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »