Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Entered, according to Act of Congress, in the year 1847, by

ELIAS LOOMIS,

In the Clerk's Office of the Southern District of New York. TO THE

HON THEODORE FRELINGHUYSEN, LLD,

CHANCELLOR OF THE UNIVERSITY OF THE CITY OF NEW YORK,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »