Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

EVERT JANSEN WENDELL

(CLASS OF 1882) OF NEW YORK

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »