Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

A

COPIOUS

COMME
MEN T

ΟΝ

PSAL M

LXVIII.

In which, Salvation by David, the Type of the
Meffiah, is Preached to all Nations, Tongues, and
Tribes and Peoples.

With Strictures on Ainfworth, Calmet, Vitringa,
Bythner, Bishop Lowth, Profeffor Michaelis, de
Muis, Merrick and other Writers on this Pfalm.

In hoc Pfalmo tot fermè fcopuli, tot Labyrinthi,
quot verfus, quot verba. Non immeritò crux
ingeniorum, & interpretum opprobrium dici
poffit.

De Muis in finem Comment. in hunc Pfalmum.
1 Cor. iii. 19. The wisdom of this world is foolish-
nefs with God.

Matt. 23. Be not ye called Rabbi: for one is
your mafter, THE CHRIST: and all ye are
brethren.
Rd Clarke

LONDON:

Printed for the Author, and fold by J. Wilkie, in St. Paul's
Church-yard; G. Kearsley, in Fleet-ftreet; H. Payne
at No. 67, Pall Mall, and at the Author's Houfe, Hox-
ton-fquare, No. 26.

[Price 4s. 6d. in boards.]

101. e. 109.

[ocr errors]
[ocr errors]

THE

PREFACE.

Τ

HE character and Pfalms of this royal prophet, David, have been much of late infulted and mocked on account of the curfes, and imprecations of judgments on the heads of his enemies. Voltaire in particular has emptied the shaft of his envenomed arrows against him, and triumphs with a petulant malignity of wit and sarcasm for thofe paffages in the Pfalms, which declare only the law of retaliation, of evil for evil; of meting out to the cruel and unmerciful, to the blood-thirsty and inhuman, an adequate measure of just vengeance; beyond which, the wrath of God in his own theocracy, as judge and avenger, never extended; nor ever infinuated any further feverity, than to make the ftubborn and obftinate finners fee their wicked deeds, falling back upon their own heads; and that the pits, and fnares, which they had digged for others, hould catch their own feet. What man of fober

A 2

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »