Εικόνες σελίδας
PDF

S E R M O N XVIII.
The example of Jesus in doing good.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

others. . - These

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »