Εικόνες σελίδας
PDF

- - - - - -

on A complete

systEM OF ARITHMETIC,

ADAPTED TO MODERN PRACTICE. *

WITH NOTES,

FxplainING THE Found Ation of THE RULEs, AND THE
BEST METHODS OF APPLYING THEM :

and copious

Illustrations of Commercial Subjects.

For THE USE OF SCHOOLS.

EY -
JOHN DAVIDSON, A. M. BURNTIsland;

and

ROBERT SCOTT,

ST. ANDREw's square, EDINBURGH.

“Numerorum notitia, cuicumque primis saltem literis erudito,
mecessaria est.” QUINCTIL.

EDINBURGH:
PRINTED FOR BELL & BRADFUTE, w. why TE, AND
FAIRBAIRN & ANDERson, EDINBURGH ; E. LESLIE, DUNDEL: ;
AND LONG MAN, HURST, REES, ORME & BROWN,
LONDON. -

1818.

[ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]

PREFACE:

ON few subjects have more productions issued from the press, than on Arithmetic; yet there is still a complaint among judicious Teachers, that these productions are often but ill adapted to the purposes of instruction. While most of them contain a great deal of obsolete and useless matter, especially in the form of exercises, they are very deficient in matter indispensably requisite to convey to learners a full and clear view of the principles and modern practice of calculation. In the following pages, an attempt is made to supply a text-book, for the use of schools, free from these imperfections; comprising a full course of such Arithmetical instruction, as is necessary for preparing young men either for prosecuting their mathematical studies with advantage, or for the mercantile profession, and business in general; and containing nothing but what has a direct tendency to promote these objects. The Editors trust, that the definitions in this tract will be found accurate, the rules concise and

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »