Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

PRIMITIVE DOCTRINE

OF

ELECTION.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

BY GEORGE STANLEY FABER, B.D.
MASTER OF SHERBURN HOSPITAL AND PREBENDARY OF SALISBURY.

Id esse dominicum et verum, quod sit prius traditum : id autem extraneum
et falsum, quod sit posterius immissum. Tertull. de Præscript. adv. Hær. § 11.
Oper. p. 107.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LONDON:

BRADBURY AND EVANS, PRINTERS, WHITEFRIARS.

TO THE MEMORY OF

THE RIGHT REVEREND FATHER IN GOD

WILLIAM VAN MILDERT, S. T. P.,

LATE LORD BISHOP OF DURHAM :

A MAN, WHOM TO KNOW WAS TO LOVE;

A DIVINE, WHOM TO CONVERSE WITH WAS TO BE

[ocr errors]

INSTRUCTED;

A PRELATE, WHOM TO CONSULT WAS TO BE PRIVILEGED:

THIS WORK,

A LAST TOKEN OF GRATEFUL VENERATION,

MOURNFULLY AND AFFECTIONATELY,

IS INSCRIBED AND DEDICATED,

BY ITS AUTHOR.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »