Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 45 - If 4% bonds to the amount of $8000 face value are bought at 92^%, find the cost of the bonds, and the rate of income on the investment. 12. If 3 men can do a piece of work in 8 days of 10 hours each, how many men will be required to do the same work in 6 days of 8 hours each ? (Solve by proportion.) 13. By selling a horse for $144, a profit of 60 per cent is made; find the cost of the horse.
Σελίδα 6 - L, fifty ; C, one hundred; D, five hundred; M, one thousand.
Σελίδα 71 - The number below the line is called the denominator, because it gives the name or denomination to the fraction ; as, halves, thirds, fifths, &c.
Σελίδα 84 - In 4079160 minutes, how many years-? CIRCULAR MEASURE, OR MOTION. Circular measure is used in reckoning latitude and longitude ; also in computing the revolution of the earth and other planets round the sun. The denominations are circles, signs, degrees, minutes, and seconds. TABLE. 60 seconds (") - make - 1 minute, - marked - ' 60 minutes ----- 1 degree, - - - - - ° 30 degrees ,----- 1 sign, ------ s.
Σελίδα 42 - 14 2 " 16 2 " 18 2 " 20 2 " 22 2 " 24 3 " 21 3 " 24 3 " 27 3 " 30 3 " 33 3 " 36 4 " 28 4 « 32 4 " 36 4 " 40 4 « 44 4 " 48 5 " 35 5 " 40 5 " 45 5 " 50 5 " 55 5
Σελίδα 66 - It shows that the number before it is to be divided by the number after it. Thus 6 -i- 2 = 3 is read, 6 divided by 2 is equal to 3.
Σελίδα 53 - If 6 men can do a piece of work in 5 days, in how many days can 5 men do the same work ? 14.
Σελίδα 49 - ... acres, and in Hale's farm 264 acres. How many acres are there in both farms? 2. In one town there are 450 voters, and in another 673. How many more in one than in the other? 3. A miller ground 315 bushels of grain in one day, and 451 bushels in the next. How many bushels did he grind in both days? 4. In one week there are 7 days; how many days are there in 52 weeks? 5. How many casks of 3 bushels each will be required to hold 561 bushels of potatoes ? 6. How much can a man earn in 45 weeks at...
Σελίδα 45 - ... Richard spend ? Solution. Richard must have spent six times seven cents. 6 times 7 are 42. 2. If 4 yards of cloth are required to make 1 cloak, how many yards are required to make 5 cloaks ? 3. If 1 boat will carry 5 men across the river, how many men will 3 boats of the same size carry ? 4. If a man can earn 8 dollars in one week, how many dollars can he earn in 3 weeks ? 5. If a traveller ride 6 miles in one hour, how many miles can he ride in 9 hours ? 6. In a garden, there are 5 rows of plum...
Σελίδα 63 - Rule for Multiplication. — Write the multiplier under the multiplicand, placing units under units, tens under tens, etc., and draw a line beneath.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας