Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Vol. II. cleanse and purify the Soul, to suppress

and extinguifh our unruly Lusts, than the Thoughts of a Judgment to Come: No Thoughts do more couragoufly and resolvedly baffle the Temptations of the World, and support Men under the Frailties of the Flesh, than the Thoughts of a Judgment to Come: Finally, no Thoughts do make us more strict in the Examination of our felves, more severe in determining of our Duties, or more sincere in the reforming of our Errors, than the Thoughts of a Judgment to Come. This therefore ought to be always founding in our Ears, Awake and coinë to Judgment.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Motives to our Preparation for

the Day of Judgment.

[The Second Sermon on this Text.]

Amos iv. 12.

Therefore thus will I do unto thee, O Israel :

and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, o Ifrael.

HAVE already from these Vol. II,

Words treated of the necessi- m
I

ty of our Preparation for the
great Day of Accounts, that

terrible Day, when God shall come to render to every one, ac. 1 Cor. v. cording to that he hath done, whether it be good or bad. I have likewise explain'd wherein the Nature of this Preparation

C3

must

10

Vol. II. must consist, which I show'd you was

made up of Self-Examination, Repentance, , and Faith towards God in our Lord Jesus Christ, and frequent Refle{tions on this Day. It remains that I set before you those Motives, which may be of use to stir you up to this Preparation, and these are three, which we have here suggested to us in my Text.

I. The Person whom we are to meet,

i. e. God.

II. The Business we are to meet a

bout, and that is our final Judgment.

III. Our State and Qualification who

are to be judg’d, o Ifrael: Israel, chosen, belovod, Redeem'd of GOD; and yet Rebellious, Obstinate, Ido

latrous, and Backsliding Israel. I. The consideration of that God we are to meet ought to be a strong Motive

to our Preparation. 'Tis true our SaviMatt.xvr. our is to be Fudge of Quick and Dead; but 27. 'tis as true that he shall come in the Power

and in the Glory of God the Father, and

therefore fpeaking properly, God judges Ads xvii . the World by the Man whom he has ordain’d,

even

31,

even Jesus Christ. So that whatever Ser. II there is in God that can make us fearand dread to meet him, that we are to encounter in Chrift: Such indeed are all the Attributes of God, for they do all tend to render his Approach terrible to the Wicked.

His infinite Wisdom and Knowledge will bring into the open Light all the Sins and Transgressions of the Ungodly: No Guilty Sinner shall escape Damnation for want of Proof and Evidence a. gainst him. It was the Opinion of the Platonists, that every Soul when it came into the World had a Genius or Angel assign'd it, not only as its Guardian, but Overseer too, the Judge and Witness of its Behaviour here in the World, as well as its Guide andAliftant, which Apuleius

De Deo SOS expresses thus. Hic quem dico prorsus Cu

cratie p. ftos, singularis Præfe&tus, domesticus Specula- 434. toa, proprius Curator, intimus Cognitor, alliduus Observator, &c. This Angel (faith he) is the inseparable Companion, the watclifull Observer, the Domestick Spy of all its Actions, and the intimate and bosom Surveyor of its Intentions and Affections: And not far before this he tells us, At ubi Vita edita remeandum eft; eundem illum qui nobis præfe&tus fuit, raptare

P.4339 trahere velut Custodiam fuam ad JudiC 4

çium,

Vol. II.cium, atq; illic in causa dicenda asistere, fo

qua mentiatur redarguere; si qua vera dicat
asseverare : prorsus illius Testimonio ferri fen-
tentiam. i. e. As soon as Life is finishd,
this Angel which was the Souls Keeper
here, hurries away his Charge, and pre-
sents it before the Tribunal of God,
where he stands during the Tryal, ei-
ther to confute its Lyes, or to confirm
and strengthen the Truth, according to
whose Testimony Sentence is past. Now
whether God will use the Evidence of
Angels or no, I know not, the Consci-
ence of every Man will perform the
whole of this Office; and as it is a wake-
ful Observer of us here, so will its Wit-
ness - be full and fufficient Evidence a-
gainst us hereafter. But after what
manner this Evidence will be brought in
imports not much; this we are sure, that
God himself, an all-seeing God will be
Evidence against the Sinner, And I will
come near to you to Judgment, and I will be

Swift Witness against the Sorcerers, and a-
Mal ii. s. gainst the Adulterers, and against false

Swearers, and against those that oppress the
Hireling in his Wages, the Widow, and the
Fatherless, and that turn aside the Stranger
from his Right, and fear not me, saith the
'Lord of Hosts. So that this we may be
fure of, no Sin will be able to escape un-

observ?d,

1

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »