Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

And saith unto them, My soul is ex- And he cometh the third time, and ceeding sorrowful unto death : tarry ye saith unto them, Sleep on nmo, and take here, and watch.

your rest: it is enough, the hour is come: VER. 55.

behold, the Son of man is betrayed into Και προελθών μικρών έπεσεν επί της | the hands of sinners. γής και προσηύχετο ίνα, ει δυνατόν έστι,

VER. 42. παρέλθη απ' αυτού ή ώρα.

'Εγείρεσθε, άγωμεν ιδού, ο παραδιδούς And he went forward a little, and fell με ήγγικε. on the ground, and prayed that, if it Rise up, let us go; lo, he that betraywere possible, the hour might pass from eth me is at hand. hin.

VER. 43.
VER. 36.

Και ευθέως, έτι αυτού λαλούντος, παΚαι έλεγεν· 'AGGά ο πατήρ, πάντα δυ- ραγίνεται Ιούδας, είς ών των δώδεκα, και νατά σοι· παρένεγκε το ποτήριον απ' εμού | μετ' αυτού όχλος πολύς μετά μαχαιρών τούτο· αλλ' ού τί εγώ θέλω, αλλά τι σύ.

και ξύλων, παρά των 'Αρχιερέων, και των And he said, Abba, Father, all things Γραμματέων, και των Πρεσβυτέρων. . are possible unto thee; take away this

a And immediately, while he yet spake, cup from me: nevertheless not what I cometh Judas, one of the twelve, and with will, but what thou wilt.

him a great multitude with swords and VER. 37.

staves, from the Chief Priests and the

Scribes and the elders. Και έρχεται, και ευρίσκει αυτούς καθεύδοντας και λέγει το πέτρω· Σίμων,

* See on Matt. xxvi. ver. 47-51. καθεύδεις; ουκ ίσχυσας μίαν ώραν γρηγο

55,56. ρήσαι ;

VIR. 44. And he cometh and findeth them sleep

Δεδώκει δε και παραδιδούς αυτόν σύσσηing, and saith unto Peter, Simon, slep- μoν αυτοίς, λέγων· “ον αι φιλήσω, αυτός

έστι: κρατήσατε αυτόν, και απαγάγετε est thou? couldest not thou watch one hour ?

ασφαλώς. VER. 38.

And he that betrayed hini had given Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ένα μη είσ- them a token, saying, Whomserer 1 έλθητε εις πειρασμόν το μεν πνεύμα

shall kiss, that same is he: take his, and

lead him away safely. πρόθυμον, ή δε σαρξ ασθενής. Watch ye and pray, lest ye enter into

VER. 45. temptation. The spirit truly is ready,

Και ελθών, ευθέως προσελθών αυτω, but the flesh is weak.

λέγει: “Ραββί, Ραββί- και κατεφίλησεν

αυτόν. VER. 39.

And as soon as he was come, he goeth Και πάλιν απελθών προσηύξατο, τον | straightway to him, and saith, Master, αυτόν λόγον ειπών.

master ; and kissed him.

; And again he went away and prayed,

VER. 46. and spake the same words.

Οι δε επέβαλον επ' αυτόν τας χείρας VER. 40.

αυτών και εκράτησαν αυτόν. Και υποστρέψας εύρεν αυτούς πάλιν κα- And they laid their hands on him, θεύδοντας» ήσαν γαρ οι οφθαλμοί αυτών | αnd took him. βεβαρημένοι και ουκ ήδεισαν τί αυτό απο

VER. 47. κριθώσι.

Είς δέ τις των παρεστηκότων, σπασάAnd when he returned, he found them 1 μενος την μάχαιραν, έπαισε τον δούλον του asleep again : for their eyes were heavy: | Αρχιερέως, και αφεϊλεν αυτού το ωτίον. neither wist they what to answer him.

And one of them that stood by drew a VER. 41.

sword, and smote a servant of the High Και έρχεται το τρίτον, και λέγει αυ- | Priest, and cut off his ear. τους: Καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεσθε.

VER. 48. απέχει ήλθεν η ώρα: ιδού, παραδίδοται Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοίς: ο υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των | Ως επί ληστήν εξήλθετε μετά μαχαιρών αμαρτωλών.

και ξύλων συλλαβείν με;

Α. D. 33.

MARK XIV, 48-63.

Α. D. 33.

And Jesus answered and said unto

VER. 56. them, Are ye come out, as against a Πολλοί γαρ έψευδομαρτύρουν κατ' αυthief, with swords and with staves to του και ίσαι αι μαρτυρίαι ουκ ήσαν. take me?

For many bare fulse witness against VER. 49.

him, but their witness agreed not togeΚαθ' ημέραν ήμην προς υμάς εν τώ | ther. ιερώ διδάσκων, και ουκ εκρατήσατί με:

VER. 57. αλλ' ένα πληρωθώσιν αι γραφεί.

Καί τινες αναστάντες, έψευδομαρτύρουν I was daily with you in the temple | κατ' αυτού, λέγοντες: teaching, and ye took me not : but the

And there arose certain, and bare false Scriptures must be fulfilled.

witness against him, saying,
VER. 50.

VER. 58.
Και αφέντες αυτόν πάντες έφυγαν. "οτι ημείς ηκούσαμεν αυτού λέγοντος·
And they all forsook him, and fled. "Οτι εγώ καταλύσω τον ναόν τούτον τον

χειροποίητον, και διά τριών ημερών άλλον VER. 51.

αχειροποίητον οικοδομήσω. Και εις τις νεανίσκος ήκολούθει αυτό,

We heard him say, I will destroy this περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού και

temple that is made with hands, and κρατούσιν αυτόν οι νεανίσκοι.

within three days I will build another And there followed him a certain made without hands. young man, having a linen cloth cast about his naked body; and the young

VER. 59. men laid hold on him;

Και ουδε ούτως ίση ήν ή μαρτυρία αυτών. VER. 59.

But neither so did their witness agree ο δε καταλιπών την σινδόνα, γυμνός

together.

VER. 60. έφυγεν απ' αυτών. And he left the linen cloth, and fed | επηρώτησε τον Ιησούν, λέγων: Ουκ απο

Και αναστάς και Αρχιερεύς εις το μέσον, from them naked.

κρίνη ουδέν; τί ούτοι σου καταμαρτυρούσιν; VER. 53.

And the High Priest slood up in the Και απήγαγον τον Ιησούν προς τον | midst, and asked Jesus, saying, Answer'Αρχιερέα και συνέρχονται αυτώ πάντες | est thou nothing? what is it which these οι αρχιερείς, και οι Πρεσβύτεροι, και οι | witness against thee ? Γραμματείς.

VER. 61. a And they led Jesus away to the High

ο δε εσιώπα, και ουδέν απεκρίνατο. Priest : and with him were assembled all | Πάλιν και Αρχιερεύς επηρώτα αυτόν, και the Chief Priests and the elders and the λέγει αυτώ-Συ εί ο Χριστός, ο υιός του Scribes.

ευλογητου; a See on Matt. xxvi. ver. 57—68.

But he held his peace, and answered. VER. 54.

nothing. Again the High Priest asked Και ο Πέτρος από μακρόθεν ήκολούθησεν | him, and said unto him, Art thou the αυτά έως έσω εις την αυλήν του Αρχιερέως: | Christ, the Son of the Blessed? και ήν συγκαθήμενος μετά των υπηρετών,

VER. 62. και θερμαινόμενος προς το φώς.

ο δε Ιησούς είπεν: 'Εγώ είμι και And Peter followed him afar of, even | οψεσθε τον υιόν του ανθρώπου καθήμενον into the palace of the High Priest : and he δεξιών της δυνάμεως, και έρχόμενον sat with the servants, and warmed himself at the fire.

μετά των νεφελών του ουρανού.

And Jesus said, I am: and ye shall VER. 55.

see the Son of man sitting on the right Οι δε 'Αρχιερείς και όλον το συνέδριον | hand of power, and coming in the clouds εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν, εις το of heaven. θανατώσαι αυτόν και ουχ εύρισκον.

VER. 63. And the Chief Priests and all the coun- “ο δι 'Αρχιερεύς, διαρρήξας τους χιτώcil songht for witness against Jesus to νας αυτού, λέγει· τί έτι χρείαν έχομεν put him to death; and found none.

μαρτύρων και

Α. D. 33.

MARK XIV. 68-72.-xv. 1-4.

Α. D. 33.

Then the High Priest rent his clothes, And he denied it again. And a little and saith, What need we any further after, they that stood by said again to witnesses?

Peter, Surely thou art one of them: for VER. 64.

thou art a Galilean, and thy speech "Ηκούσατε της βλασφημίας· τί υμίν | agreeth thereto. φαίνεται και οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν

VER. 71. είναι ένοχος θανάτου.

ο δε ήρξατο αναθεματίζειν και ομνύειν Ye have heard the blasphemy: what I "Οτι ουκ οίδα τον άνθρωπος τούτων δη think ye? And they all condemned him

λέγετε. to be guilty of deuth.

But he began to curse and to swear, VER. 65.

saying, I know not this man of whom ye Και ήρξαντο τινες έμπτύειν αυτώ, και εμεak.

VER. 79. περικαλύπτεις το πρόσωπον αυτού, και κολαφίζειν αυτόν, και λέγειν αυτώ Προφή- Και εκ δευτέρου αλέκτωρ έφώνησε. Και τευσον» και οι υπηρέται ραπίσμασιν αυτόν άνεμνήσθη ο Πέτρος του ρήματος ου είπαν 16αλλον.

αυτώ ο Ιησούς: “ότι πριν αλέκτορα φωνήAnd some began to spit on him, and to

σαι δις, απαρνήση με τρίς. Και επιβαλών,

έκλαιε. cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the ser

And the second time the cock crew. vants did strike him with the palms of And Peter called to mind the word that their hands.

Jesus said unto him, Before the cock VER. 66.

crow twice thou shalt deny me thrice. Και όντος του Πέτρου εν τη αυλή κάτω, | And when he thought theseon, he wept. έρχεται μία των παιδισμών του Αρχιερέως» * Or, he wept abundantly, or, he be

* And as Peter was beneath in the pa- gan to weep. lace, there cometh one of the muids of

CHAP. XV.-VER. 1. the High Priest : * See on Matt. xxvi. ver. 69-75.

και ευθέως επί το πρωί συμβούλιον

ποιήσαντες οι 'Αρχιερείς μετά των ΠρεσβυVER. 67.

τέρων και Γραμματέων, και όλον το συνέΚαι ιδούσα τον Πέτρον θερμαινόμενον, | δριον, δήσαντες τον Ιησούν απήνεγκαν, και έμβλέψασα αυτώ, λέγει: Και συ μετά παρέδωκαν τώ Πιλάτω. του Ναζαρηνού Ιησού ήσθα,

* And straightway in the morning the And when she saw Peter warming him- Chief Priests held a consultation with the self, she looked upon him, and said, And elders and Scribes and the whole council, thou also wast with Jesus of Nazareth.

and bound Jesus, and carried him away,

and delivered him to Pilate. VER. 68.

* See on Matt. xxvii. ver. 1, 2. 11. ο δε ηρνήσατο, λέγων· Ουκ οίδα, ουδε επίσταμαι τι συ λέγεις. Και εξήλθεν έξω

VER. 2. εις το προαύλιου» και αλέκτωρ έφώνησε. Και επηρώτησεν αυτόν ο Πιλάτος: Σύ

But he denied, saying, I know not, εί ο βασιλεύς των Ιουδαίων και ο δε αποκριneither understand I what thou sayest. | θείς, είπεν αυτώ. Συ λέγεις: And he went out into the porch ; and the

ι;

And Pilate asked him, Art thou the cock crew.

King of the Jews ? And he answering said VER. 69,

unto him, Thou sayest it. Και η παιδίσκη ιδούσα αυτόν πάλιν,

VER. 3. ήρξατο λέγειν τους παρεστηκόσιν: “Οτι ουτος εξ αυτών εστιν.

Και κατηγόρουν αυτού οι 'Αρχιερείς

πολλά. And a maid saw him again,

and began to say to them that stood by, This is one

* And the Chief Priests accused him of

many things: but he answered nothing. VER. 70.

a See on Matt. xxvii. ver. 12-14.. ο δε πάλιν αρνείτο. Και μετά μικρών

VER. 4. πάλιν οι παρεστώτες έλεγαν τον Πέτρα ο δε Πιλάτος πάλιν επηρώτησεν αυτόν, "Αληθώς εξ αυτών εί- και γαρ Γαλιλαίος λέγων· Ουκ αποκρίνη ουδέν; ίδε πόσα σου ε, και η λαλιά σου όμοιάζει.

καταμαρτυρούσιν..

of them.

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

And Pilate asked him again, saying, shall do unto him whom ye call the King Answerest thou nothing? behold how of the Jews? many things they witness against thee.

VER. 13.

Οι δε πάλιν έκραξαν» Σταύρωσον αυτόν. VER. 5. ο δε Ιησούς ουκέτι ουδέν απεκρίθη, λίτη.

And they cried out again, Crucify ώστε θαυμάζειν τον Πιλάτον.

VER. 14. But Jesus yet answered nothing ; 0 ο δε Πιλάτος έλεγεν αυτοίς· Τί γάρ that Pilate marvelled,

κακόν εποίησεν ; Οι δε περισσοτέρως έκραVER. 6.

ξαν: Σταύρωσον αυτόν. Κατά δε εορτήν απελυεν αυτοίς ένα Then Pilate said unto them, Why, δέσμιον, δνπερ ήτούντο.

what evil hath he done? And they cried a Now at that feast he released unto

out the more exceedingly, Crucify him. them one prisoner, whomsoever they de

VER. 15. sired. • See on Μatt. xxvii. ver. 15-26. • ικανών ποιήσαι, απέλυσεν αυτοίς τον Βα

ο δε Πιλάτος βουλόμενος το όχλω το VER. 7.

ραββάν, και παρέδωκε τον Ιησούν, φραγελ. "Ην δε ο λεγόμενος Βαραββάς μετά τών | λώσας, ίνα σταυρωθή συστασιαστών δεδεμένος, οίτινες εν τη

And so Pilate, willing to content the στάσει φόνον πεποιήκεισαν.

people, released Barabbas unto them, and And there was one named Barubbas, delivered Jesus, when he had scourged which lay bound with them that had him, to be crucified. made insurrection with him, who had

VER. 16. committed murder in the insurrection. VER. 8.

Οι δε στρατιώται απήγαγον αυτόν έσω Και αναβούσας ο όχλος, ήρξατο αιτεί- λούσιν όλην την σπείραν.

της αυλής, ό έστι πραιτώριον και συγκασθαι, καθώς αει επoίει αυτούς. And the multitude crying aloud be the hall, called Prætorium; and they call

a And the soldiers led him away into gan to desire him to do as he had ever together the whole band. done unto them.

a See on Matt. xxvii. ver. 27-38. VER. 9. ο δε Πιλάτος απεκρίθη αυτοίς, λέγων·

VER. 17. Θέλετε απολύσω υμίν τον βασιλέα των Και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν, και περιΙουδαίων;

τιθέασιν αυτώ πλέξαντες ακάνθινον στέ. But Pilate answered them, saying, Parov. Will ye that I release unto you the King And they clothed him with purple, and of the Jews ?

platted a crown of thorns, and put it VER. 10.

about his head; Εγίνωσκε γαρ ότι διά φθόνον παραδε

VER. 18. δώκεισαν αυτόν οι 'Αρχιερείς.

Και ήρξαντο ασπάζεσθαι αυτόν: Χαίρε, For he knew that the Chief Priests had

βασιλεύ των Ιουδαίων. delivered him for envy.

And began to salute him, Hail, King VER. 11.

of the Jews! οι δε Αρχιερείς ανέσεισαν τον όχλον,

VER. 19. ένα μάλλον τον Βαραββάν απολύση αυτούς.

Και έτυπτoν αυτού την κεφαλήν καλάBut the Chief Priests moved the people, μω, και ενέστευον αυτών και τιθέντες τα that he should rather release Barabbas | γόνατα, προσεκύνουν αυτώ.

And they smote him on the head with VER. 12.

a reed, and did spit upon him, and, bowο δε Πιλάτος αποκριθείς, πάλιν είπεν | ing their knees worshipped him. αυτοϊς: Τί ούν θέλετε ποιήσω δν λέγετε βασιλέα των Ιουδαίων;

VER. 90. And Pilate answered and said again Και ότε ενέπαιξαν αυτώ, εξέδυσαν αυτόν unto them, What will ye then that I την πορφύραν, και ενέδυσαν αυτόν τα ιμά

unto them.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

τια τα ίδια και εξάγουσιν αυτόν, ένα σταυ

VER. 28. ρώσωσιν αυτόν.

Και επληρώθη και γραφή και λέγουσα: Και And when they had mocked him, they | μετά ανόμων ελογίσθη. took off the purple from him, and put a And the Scripture was fulfilled, his own clothes on him, and led him out which saith, And he was numbered with to crucify him.

the transgressors. VER. 91.

a Therefore will I divide him a Και αγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σί- divide the spoil with the strong ; be

portion with the great, and he shall μωνα Κυρηναίον, έρχόμενον απ’ αγρού, τον

cause he hath poured out his soul unto πατέρα 'Αλεξάνδρου και Ρούφου, ένα αρη | death : and he was numbered with τον σταυρόν αυτού.

the transgressors; and he bare the And they compel one Simon, a Cyre- sin of many, and made intercession nian, who passed by, coming out of the for the transgressors, Isa. liii. 12. country, the father of Alexander and For I say unto you, that this that is Rufus, to bear his cross.

written must yet be accomplished in

me, And he was reckoned among the VER. 22.

transgressors, Luke xxii. 37. Και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπου: δ' έστι μεθερμηνευόμενον, κρανίου τόσος.

VER. 29. And they bring him unto the place

Και οι παραπορευόμενοι έβλασφήμουν Golgotha, which is, being interpreted, αυτόν, κινούντες τας κεφαλάς αυτών, και The place of u scull.

λέγοντες· Ούαι, ο καταλύων τον ναόν, και

έν τρισιν ημέραις οικοδομών, VER. 93.

a And they that passed by railed on Και εδίδουν αυτώ πιείν εσμυρνισμένον him, wagging their heads, and saying, οίνον· ο δε ουκ έλαβε.

Ah, thou that destroyest the temple, and And they gave him to drink wine buildest it in three days, mingled with myrrh: but he received it a See on Matt. xxvii. ver. 39-50. not. VER. 24.

VER. 30. Και σταυρώσαντες αυτόν, διεμέριζον τα

Σώσον σεαυτόν, και κατάβα από του ιμάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά,

σταυρού. τίς τί άρη.

Save thyself, and come down from the And when they had crucified him,

VER. 31. they parted his garments, casting lots

Ομοίως δε και οι Αρχιερείς εμπαίζονupon them, what every man should tuke.

τες προς αλλήλους μετά των ΓραμμαVER. 25.

τέων, έλεγαν. "Αλλους έσωσεν, εαυτόν ου

δύναται σώσαι. "Ην δε ώρα τρίτη, και έσταύρωσαν αυτόν. And it was the third hour; and they ing, said among themselves with the

Likewise also the Chief Priests, mockcrucified him.

Scribes, He saved others ; himself he canVER. 26. Και ήν η επιγραφή της αιτίας αυτού

VER. 39. επιγεγραμμένη» Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥ

ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ κα

ταζάτω νύν από τον σταυρού, ένα ίδωμεν And the superscription of his accusa- και πιστεύσωμεν. Και οι συνεσταυρωμένοι tion was written over, THE KING OF | αυτώ ονείδιζον αυτόν. THE JEWS.

Let Christ the King of Israel descend VER. 27.

now from the cross, that we may see and Και συν αυτώ σταυρούσι δύο ληστάς | oth him reuiled him.

believe. And they that were crucified ένα εκ δεξιών, και ένα εξ ευωνύμων αυτού. And with him they crucify two thieves;

VER. 35. the one on his right hand, and the other Γενομένης δε ώρας έκτης, σκότος έγένετο on his left.

εφ' όλην την γήν, έως ώρας εννάτης.

COSS.

not save.

ΔΑΙΩΝ.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »